Formueplacering og investeringspolitik | Carlsbergfondet

Formueplacering og investeringspolitik

Carlsbergfondets væsentligste aktiv er aktiebesiddelsen i Carlsberg A/S. Carlsbergfondet ejede pr. 31. december 2014 30,33% af aktiekapitalen i Carlsberg A/S med en tilhørende stemmeandel på 75,25%. Hertil kommer ejerskab af en ejendomsportefølje samt værdipapirinvesteringer i såvel rentebærende fordringer som aktier ejet direkte eller indirekte gennem fonde.

Fondets bestyrelse fastlægger rammerne for omfang af og risiko tilknyttet fondets investeringer. Kvæsturet forvalter fondets aktiver inden for disse rammer. Fondets aktiver var ultimo 2014 sammensat således:

Investering Beløb i mio. kr. %
Aktier i Carlsberg A/S 23.478 92,3
Aktier i ejendomsselskaber 584 2,3
Grunde, bygninger og inventar 74 0,3
Andre værdipapirer 1.299 5,1
i alt 25.435 100