SKAT

Internationaliseringsstipendier og Visiting Fellowships

Som en hjælp til de postdocs, Carlsbergfondet har støttet, har Carlsbergfondet i 2019 bedt revisionsfirmaet Deloitte om at udarbejde et notat om de gældende skatteregler under forskningsophold i udlandet.

For spørgsmål vedrørende beskatning henvises i øvrigt til de lokale skattemyndigheder. Carlsbergfondet har ikke kompetence til at rådgive om de gældende skatteregler. Indholdet af Deloitte´s notat er i hovedtræk gengivet nedenfor:

Den skattemæssige behandling af Internationaliseringsstipendier

Carlsbergfondet uddeler hvert år ca. 50 legater, som gives til danske forskere på ph.d.-niveau, der tager til udlandet for at forske.

Tildeling af legatmidler er i princippet en gave og som udgangspunkt skattepligtige for modtagerne efter statsskattelovens § 4, og skal beskattes som personlig indkomst uden AM-bidrag.

Det er afgørende, at tildeling af et legat ikke har karakter af et vederlag og træder i stedet for løn/honorering for udført arbejde (modydelse).

Forskerne tager ud på egen hånd og er ikke ansatte på universiteter eller hos erhvervsvirksomheder under studieopholdet og varetager alene egne interesser.
 
Ud fra det oplyste er det Deloittes vurdering, at disse uddelinger vil være omfattet af de skattemæssige regler om studierejselegater. 

Studierejselegat

Legater kan være indkomstskattefri, jf. ligningslovens § 7 K, såfremt de anvendes til studierejser/forskningsophold i udlandet.
 
Legater, som er betinget af, at de anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen for modtageren. Dette omfatter sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet og til dækning af sædvanlige omkostninger til kost og logi samt småfornødenheder på studiestedet. Herudover omfatter det også udgifter til undervisning, deltagerafgifter og lign., herunder betaling for kurser i studiestedets sprog.
 
Det er en betingelse for skattefriheden, at legatet er klausuleret. Det vil sige, at det er en betingelse for at modtage legatet, at det bruges til et bestemt formål. Anvendes legatmidlerne ikke til formålet, vil det være skattepligtigt og anvendes legatmidlerne kun delvis til formålet, vil den resterende del være skattepligtig.
 
Der kan ikke i almindelighed indfortolkes et krav om, at en studierejse skal være gennemført inden for et vist tidsrum for, at legatet er skattefrit.

Uddelinger, som er skattefri for modtageren (studierejselegater mm.) indberettes af Carlsbergfondet i rubrik 38 – suppleret med en særlig oplysning i kodefeltet 68.

Modtageren skal kunne dokumentere over for Skattestyrelsen, at legatmidlerne er brugt til dækning af de omkostninger, der er omfattet af bestemmelsen såsom mad, studieafgift, logi mv. Originalbilag skal gemmes, når faktiske udgifter ønskes fradraget. 

Særligt vedr. studie- og bopælsland

Selvom de danske skatteregler betyder, at et studierejselegat under visse betingelser er skattefrit, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at studielandet vurderer det på samme måde.

Som hovedregel skal det derfor anbefales at legattildelingen og udbetaling sker til modtageren før afrejsen fra Danmark. Hvis tildelingen og udbetalingen sker inden modtageren indtræder i skattepligt i det nye studieland, er det erfaringen, at skattepligt kan undgås (i studielandet).

Det bør dog altid undersøges, hvorledes reglerne er for eventuel beskatning af legatet i studielandet.

Er legatmodtageren på tildelingstidspunktet allerede bosat i udlandet, vil udbetalingen af legatmidlerne som udgangspunkt være omfattet af lokale regler for det pågældende land.