Internationaliseringsstipendier og SKAT | Carlsbergfondet

SKAT

Internationaliseringsstipendier og Visiting Fellowships

Den skattemæssige behandling af internationaliseringsstipendier

Carlsbergfondet uddeler hvert år ca. 50 legater, som gives til danske forskere, der tager til udlandet for at forske. Forskerne tager ud på egen hånd og er ikke ansatte på universiteter eller hos erhvervsvirksomheder under studieopholdet.

Studierejselegat

Som udgangspunkt er legatmidler skattepligtige for modtagerne efter statsskattelovens § 4, og skal beskattes som personlig indkomst.

Legater kan imidlertid være indkomstskattefri, jf. ligningslovens § 7 K, såfremt de anvendes til studierejser/forskningsophold i udlandet.

Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet og til dækning af sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet. Også undervisning, deltagerafgifter og lign., herunder betaling for kurser i studiestedets sprog, kan fragå i legatet.

Det er en betingelse for skattefriheden, at legatet er klausuleret. Det vil sige, at det er en betingelse for at modtage legatet, at det bruges til et bestemt formål. Bruges legatet ikke til formålet, er det skattepligtigt. Bruges legatet kun delvis til formålet, er den resterende del skattepligtig.

Der kan ikke i almindelighed indfortolkes et krav om, at en studierejse skal være gennemført inden for et vist tidsrum for, at det legatet er skattefrit i henhold til bestemmelse.

Det er desuden vigtigt, at legatet ikke på nogen måde træder i stedet for en aftalt løn/honorering, hvilket er opfyldt i tilfældet jf. Carlsbergfondet, da modtagerne under studieopholdet varetager egne interesser.

Skattemæssig håndtering af legatet

Carlsbergfondet skal, når der ikke foreligger en modydelse og uddelingen er skattefri for modtageren, indberette beløbet i rubrik 38 AM-bidragsfri B indkomst samtidig med, at det specificeres med indtægtsart 97 i kodefeltet (68), at der er tale om en skattefri uddeling.

Modtageren skal kunne dokumentere overfor SKAT, at legatet er brugt til dækning af de omkostninger, der er omfattet af bestemmelsen såsom mad, studieafgift, logi mv. Originalbilag skal gemmes, når faktiske udgifter ønskes fradraget.

Studielandet

Selvom de danske skatteregler betyder, at et studierejselegat under visse betingelser er skattefrit, er det ikke sikkert, at studielandet vurderer det på samme måde. Det kan derfor anbefales at udbetale legatet til modtageren før afrejsen fra Danmark, hvorved risikoen for beskatning af legatet i studielandet kan reduceres.