Til oversigt

Afgrøder for fremtiden

Den étårige afgrøde Sorghum

Klimaforandringer og øget befolkningstilvækst udfordrer produktionen af bæredygtige fødevarer. Carlsbergfondet giver nu 19,5 millioner kroner til et nyt Semper Ardens-forskningsprojekt forankret ved Carlsberg Laboratorium, der sammen med flere samarbejdspartnere skal udvikle klimatolerante planter med højere udbytte og bedre næringsværdi.

Klimaforandringerne er i gang, og det kalder på ny viden om planters tørketolerance, udbytte og modstandsdygtighed over for de udfordringer, som vi kan forvente i de kommende årtier.

Nu skal et nyt Semper Ardens-forskningsprojekt ”Crops for the future - Tackling the challenges of changing climates” ledet af Vice President ved Carlsberg Laboratorium Birgitte Skadhauge vise vejen til bedre produktion af bæredygtige fødevarer under fremtidige vanskelige produktionsbetingelser. Forskningen vil bidrage med ny vigtig viden om planters genetik, som er essentiel for forædling af fremtidens kulturplanter, der skal danne grundlag for en bæredygtig produktion baseret på øget tørketolerance og forbedret modstandsdygtighed mod sygdomme.

Vigtigt med bæredygtig fødevareproduktion

Fokus i projektet vil bl.a. være på den étårige afgrøde Sorghum, som kan blive en ideel stivelses- og proteinkilde i områder plaget af tørke. Projektet vil også undersøge muligheden for en hurtig udvikling af flerårige afgrøder, som fremmer akkumuleringen af kulstof i jorden og har et effektiv optag af næringsstof takket være et markant større rodnet.

”Det glæder mig meget, at Carlsberg Laboratorium igangsætter dette vigtige forskningsprojekt, der skal accelerere forædlingen af nye sorter, som kan modstå klimaændringer og samtidig understøtte en bæredygtig global produktion af fødevarer i den igangværende grønne omstilling. Der er stort brug for, at verden får bedre og mere klimatolerante afgrøder, og jeg glæder mig meget til at følge projektet,” udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher.

Birgitte Skadhauge fortæller: ”Grundet en kraftig befolkningstilvækst og de fortsatte klimaforandringer befinder verden sig på en knivsæg i forhold til produktion af plantebaserede fødevarer. Der bliver flere og flere munde at mætte parallelt med, at arealet af frugtbar landbrugsjord falder og landbruget generelt udsættes for klimaforandringer i form af højere temperaturer og ændrede nedbørsmønstre. Det er derfor vigtigt, at der sættes øget fokus på udviklingen og tilpasningen af bæredygtige afgrøder til fremtidens ændrede produktionsforhold og stigende efterspørgsel på mad og foder. Jeg glæder mig til at arbejde på dette globale projekt i tæt samarbejde med højt estimerede forskere som bl.a. professor Birger Lindberg Møller, København Universitet, og professor Robert Henry, Queensland Universitet i Australien”.

Fokus på både ét- og flerårige afgrøder

Konkret vil forskerne gennemføre en dybdegående og eksplorativ analyse af de mekanismer, som aktiveres under de stressbetingelser, der opstår under f.eks. varme og tørke. Ligeledes vil dannelsen af proteiner, kulhydrater, cellevægge og andre stoffer blive undersøgt. Resultaterne vil blive anvendt til at identificere specifikke gener af stor betydning for tørketolerance, sygdomsresistens, høstudbytte samt næringsværdi og vil muliggøre identifikationen af genetiske varianter, som kan forbedre nævnte karaktertræk i afgrøden Sorghum.


De genetiske varianter vil blive identificeret ved hjælp af en effektiv og målrettet genetisk screeningsplatform og et stort bibliotek af plantevarianter udviklet på Carlsberg Laboratorium. Desuden undersøges muligheden for at accelerere forædlingen af højere udbytte og næringsværdi i flerårige arter ved at identificere nøglegener ansvarlige for disse egenskaber i højt-ydende sorter af kulturplanter.

”Ved at studere de tilsvarende gener i beslægtede vilde arter kan vi få viden om, hvorledes disse nøglegener er ændret gennem årtusinder som resultat af udviklingen af højt-ydende kulturplanter. Denne viden kan bruges til at forudsige hvilke genetiske varianter, der har haft stor betydning for udviklingen fra vilde planter til moderne kulturplanter. Derefter identificeres Sorghum-planter, som har de samme genvarianter. De identificerede planter vil blive testet for deres agronomiske ydeevne, kernestørrelse og kvalitet og indgå i kommende forædlingsprogrammer til udvikling af nye robuste højt-ydende sorter,” siger Birgitte Skadhauge.

500 gange større populationer end hidtil

Forskerne vil benytte meget store populationer af planter på op til 500.000 individer i søgen efter de ønskede genetiske varianter. Det er op til 500 gange større populationer, end der er anvendt i tidligere studier, hvilket markant forøger muligheden for at finde de ønskede varianter.

Projektet gennemføres som et åbent samarbejde med forskellige verdensførende partnere fra bl.a. Plantebiokemisk Laboratorium på Københavns Universitet (ved professor Birger Lindberg Møller) og Queensland University, Innovation in Agriculture i Australien (ved professor Robert Henry) og The Land Institute i USA (ved Dr. Lee DeHaan).

Ved at kombinere viden fra de involverede partnere opnås store synergier, da hver partner bidrager med forskellige kompetencer på et meget højt fagligt niveau. Forskningen, herunder markforsøg, gennemføres hos de enkelte partnere.

Om Carlsberg Laboratorium

Carlsberg Laboratoriums opgave er at perfektionere kunsten at brygge. Laboratoriet har en lang tradition for grundforskning og banebrydende innovationer inden for råmaterialer, ingredienser, gæring, fermentering samt procesteknologi.

Tidligere professorer på Carlsberg Laboratorium – bl.a. Emil Christian Hansen, Johan Kjeldahl, S.P.L. Sørensen, K. Linderstrøm-Lang og Øjvind Vinge - har alle arbejdet på grundvidenskabelige problemstillinger inden for maltning og brygning af øl. Disse opdagelser har senere vist sig at være af stor betydning for produktionen af fødevarer.

I de senere år har grundforskning på Carlsberg Laboratorium givet basis for målrettet udvikling af nye maltbygsorter med unikke egenskaber, som bidrager til at forbedre øllets friskhed, holdbarhed og skumkvalitet. Samtidig er disse sorter mindre energikrævende i maltnings- og brygprocessen. Ligeledes har laboratoriet forsket i udviklingen af klimatolerante maltbygsorter med forbedret tørke- og varmetolerance. Et samlet udgangspunkt for disse projekter er forskning i de underliggende genetiske og biokemiske proces. Med den nye Semper Ardens-bevilling vil grundforskningen kunne udvides til at inddrage Sorghum.

For yderligere information, kontakt:

Birgitte Skadhauge på email: birgitte.skadhauge@carlsberg.com

Jane Benarroch på tlf. 31640010 eller email: jb@carlsbergfoundation.dk Til oversigt