Carlsbergfondet giver 8,5 millioner kr. til forskning i samspillet mellem økonomi og miljø | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondet giver 8,5 millioner kr. til forskning i samspillet mellem økonomi og miljø

Professor Peter Birch Sørensen fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet modtager knap 8,5 millioner kr. fra Carlsbergfondet til to forskningsprojekter, der skal forbedre vores forståelse af samspillet mellem økonomi og miljø samt bane vejen for nye beregningsmodeller, som politikerne kan bruge til at inddrage miljøhensyn i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik.

Miljøøkonomer har igennem en årrække diskuteret, hvordan man på en valid måde kan inddrage værdien af miljøet og naturen i de økonomiske modeller. Diskussionerne er udtryk for bred enighed om, at der i lyset af det stigende pres på verdens ressourcer er behov for at tage højde for eksempelvis forureningseffekter, tab af biodiversitet og herlighedsværdier, når økonomiske modeller udvikles, og økonomi som helhed skal forstås.

Nu modtager Peter Birch Sørensen fra Københavns Universitet en større millionbevilling på 8,5 millioner kroner fra Carlsbergfondet, der skal give os en dybere forståelse af miljømæssige faktorers betydning for den økonomiske udvikling. Peter Birch Sørensen modtager støtte til to forskningsprojekter: ”Danmarks grønne nationalprodukt” og ”GREEN REFORM”.

”Peter Birch Sørensen er en af Danmarks fremtrædende økonomiske forskere, og det er derfor en glæde for Carlsbergfondet at tildele ham en større millionbevilling, der skal give os en bedre forståelse af samspillet mellem økonomi og miljø. Peter Birch Sørensens forskning vil føre til, at vi får metoder til måling af det grønne BNP og opbygning af nye modeller for samspillet mellem økonomi og miljø. Med udvikling af en GREEN REFORM-model vil policy makers endvidere få et analyseværktøj, der gør det muligt at integrere miljø- og klimahensyn i den økonomisk-politiske planlægning på en systematisk og konsistent måde. Der er hårdt brug for et nyt økonomisk paradigme i en tid, hvor der er stigende behov for at kunne vurdere, hvordan forskellige miljø- og klimamål kan nås på den mest effektive måde set fra et samfundsøkonomisk synspunkt,” udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher om bevillingerne til Peter Birch Sørensen:

Grønt BNP

Mens ”Danmarks grønne nationalprodukt” skal måle udviklingen i Danmarks ”grønne nationalprodukt” - det såkaldt ”grønne BNP”, har GREEN REFORM-projektet til formål at udvikle en miljøøkonomisk model for dansk økonomi, der kan belyse både de miljømæssige og de økonomiske virkninger af ændringer i den førte politik. Begge projekter vil forbedre mulighederne for at overvåge, om den økonomiske udvikling i Danmark er miljømæssigt bæredygtig.

”Som led i projektet ”Danmarks grønne nationalprodukt” vil der blive opstillet et særskilt regnskab for udviklingen i Danmarks ”naturkapital”, der foruden de nævnte naturressourcer også omfatter værdien af en række økosystemtjenester som biodiversitet, kulstof- og kvælstoflagring, herlighedsværdier mm. Projektet vil opsamle og videreudvikle den eksisterende viden om, hvordan man opgør værdien af miljøgoder i en dansk sammenhæng. Som noget nyt i forhold til den hidtidige internationale forskning i det ”grønne BNP” vil projektet kortlægge sammenhængene mellem miljøbelastningen og anvendelsen af vore arealer til forskellige formål såsom landbrug, skovbrug, industri, beboelse, rekreative arealer osv.,” siger Peter Birch Sørensen.

GREEN REFORM

GREEN REFORM-projektet har til formål at udvikle en miljøøkonomisk model for dansk økonomi, kaldet GREEN REFORM-modellen. I øjeblikket eksisterer der ikke en model for dansk samfundsøkonomi, der tager systematisk højde for samspillet mellem den økonomiske aktivitet og miljøet. For at bygge en sådan model vil projektet tage udgangspunkt i den såkaldte REFORM-model for dansk økonomi, der benyttes af Finansministeriet til at vurdere de økonomiske effekter af skattepolitik, arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik mm.

”GREEN REFORM modellen vil udbygge REFORM modellen, så den ikke blot belyser virkningerne på økonomien, men også virkningerne på miljø og klima af den førte politik. Modellen skal både belyse de økonomiske og miljømæssige virkninger af de traditionelle

former for økonomisk politik og virkningerne af miljø-, energi- og klimapolitikken. GREEN REFORM modellen vil indeholde en detaljeret beskrivelse af de sektorer i økonomien, der har særlig betydning for miljø og klima såsom energisektoren, transportsektoren, landbruget, og affalds- og genbrugssektoren. Modellen vil også beskrive, hvordan udledningerne af alle de vigtigste forurenende stoffer påvirkes af den økonomiske aktivitet i alle dele af økonomien, og hvordan husholdninger og virksomheder påvirkes af og reagerer på forskellige tiltag til miljøbeskyttelse,” siger Peter Birch Sørensen.

Fakta om projekterne

Det er således målet, at resultaterne fra de to forskningsprojekter ikke blot finder anvendelse i den danske og internationale forskningsverden, men også i politikskabende institutioner, tænketanke og rådgivende organer, der arbejder med miljø- og klimapolitiske problemstillinger.

For at inddrage relevant viden fra en række af de potentielle brugere af forskningsresultaterne er der oprettet et fælles Advisory Board for begge projekter med deltagelse af repræsentanter for Finansministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Danmarks Statistik, De Økonomiske Råd og Klimarådet.

GREEN REFORM-projektet gennemføres i samarbejde med Danish Institute for Economic Modelling and Forecasting, DREAM.

”Danmarks grønne nationalprodukt”-projektet gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistiks afdeling for Det Grønne Nationalregnskab. I projektet indgår endvidere et samarbejde med forskere ved Københavns Universitets Institut for Statskundskab, der skal undersøge de politiske, institutionelle og administrative barrierer for anvendelse af det grønne BNP som led i de politiske beslutningsprocesser.

Foruden Carlsbergfondet har også KR Fonden ydet støtte til begge projekter.Til oversigt