Carlsbergfondet opslår forskningsmidler for 2021 | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondet opslår forskningsmidler for 2021

Carlsbergfondets Opslag 2021 tilbyder en lang række virkemidler, der skal understøtte banebrydende forskningsideer, fremme internationalisering af dansk forskning samt bidrage til at skabe bedre karrieremuligheder for den yngre forskergeneration ved danske og udenlandske universiteter. Som noget nyt vil der fremadrettet kunne søges postdoc-stipendier to gange om året: 1. oktober og 1. april.

Med Opslag 2021 indkalder Carlsbergfondet ansøgninger til grundvidenskabelige forskningsaktiviteter på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Carlsbergfondet ønsker med afsæt i fondets strategi 2019-2023 særligt at fremme talentudviklingen i dansk forskning samt give yngre forskere muligheder for at rejse ud og høste vigtig erfaring i internationale elite-forskningsmiljøer.

Samtidig prioriterer fondet midler til lektor- og professorniveauet med hhv. bevillinger målrettet yngre, nyligt fastansatte lektorer samt til udarbejdelse og publicering af en banebrydende monografi/ doktorafhandling. Endeligt afsættes der midler til forskningsinfrastruktur, der ofte kan være afgørende for opnåelse af unikke forskningsresultater.

Læs Opslag 2021

Der er frist for indsendelse af ansøgninger den 1. oktober kl. 16.

Fortsat prioritering af midler til yngre forskere

I lighed med tidligere år indeholder Opslag 2021 en række virkemidler målrettet yngre forskere på postdoc-niveauet. Der kan ansøges om toårige internationaliseringsstipendier til ophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner samt om toårige Visiting Fellowships ved University of Oxford. Endvidere kan der søges toårige reintegrationsstipendier for yngre forskere, der har haft et internationaliseringsstipendium fra Carlsbergfondet eller har gennemført andet privat eller offentligt finansieret forskningsophold i udlandet. Disse stipendier skal fremme forskernes muligheder for at etablere sig som selvstændige forskere.  

”Det glæder mig, at vi i Carlsbergfondet har valgt at fortsætte indsatsen for at styrke talentudviklingen og internationaliseringen af dansk forskning helt i tråd med fondets strategi. Specielt er jeg glad for, at vi fortsætter samarbejdet med et af verdens førende eliteuniversiteter, University of Oxford. Det gør vi ikke mindst, fordi vi kan se, at det nytter at hjælpe de yngre forskere godt på vej ind i en forskerkarriere til gavn for dansk forskning. Vi har for nylig opgjort, hvordan det er gået vores postdoc-bevillingsmodtagere siden 2005 og frem til 2017. Tallene viser, at 65 procent i dag er ansat i en fast stilling på et universitet, i det private erhvervsliv eller i det offentlige - i Danmark eller udlandet”, udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher.

To årlige ansøgningsrunder for postdocs

Fra 2022 vil det som noget nyt være muligt at søge Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier og Carlsbergfondets Visiting Fellowships ved University of Oxford to gange om året henholdsvis 1. april og 1. oktober.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu også imødekommer et stort ønske fra de unge forskertalenter ved fremadrettet at opslå postdoc-midler to gange årligt. Vi foretager denne ændring som følge af, at mange ph.d.-studerende indsender deres afhandling lige omkring 1.  september, hvorfor det kan være vanskeligt for dem at nå at søge postdoc-midler inden ansøgningsfristen, der normalt ligger den 1. oktober. To årlige ansøgningsrunder vil således give mere fleksible ansøgningsmuligheder for de unge forskere, der også ofte er ansat på tidsbegrænsede kontrakter og kan have svært ved at planlægge et år ud i fremtiden”, siger Flemming Besenbacher.

Midler til etablerede forskere

Udover midler til postdoc-niveauet udbyder Carlsbergfondet også midler til lektor- og professorniveauet i dansk forskning. Således kan nyansatte lektorer i et fast lektorat igen i år søge virkemidlet Carlsbergfondets Young Researcher-stipendier, der skal forbedre deres muligheder for at etablere en selvstændig forskergruppe og danne nationale og internationale netværk.

Endvidere udbydes etårige monografistipendier, der kan søges af førende, etablerede forskere inden for humaniora eller samfundsvidenskab. Virkemidlet retter sig mod publicering af en banebrydende monografi eller doktorafhandling.

Opslag 2021 indeholder også virkemidlerne forskningsinfrastruktur, hvorunder der kan søges midler til apparatur, registerdata og databaser, samt feltekspeditioner / forskningsophold for forskningsprojekter over 100.000 kr.

Bemærk at der er løbende ansøgningsfrist til virkemidlerne publicering, konferencer og feltekspeditioner / forskningsophold under 100.000 kr.

Alle opfordres til at søge

Det er Carlsbergfondets bestyrelse, der træffer beslutning vedrørende alle indkomne ansøgninger til fondet. Under evalueringsprocessen vil især nye visionære forskningsprojekter med stort potentiale blive tilgodeset.

Da Carlsbergfondet ønsker at fremme diversiteten i dansk forskning, opfordres alle kvalificerede forskere og i særdeleshed kvindelige forskere til at søge. Carlsbergfondet ønsker på længere sigt at opnå en kvalificeret lige kønsfordeling blandt fondets bevillingshavere.Til oversigt