Carlsbergfondet udbyder forskningsmidler 2018 | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondet udbyder forskningsmidler 2018

Carlsbergfondet opslår forskningsmidler for 2018 og bidrager hermed markant til, at danske og udenlandske forskere med fast tilknytning til dansk forskning kan gennemføre fremragende grundforskning på højt internationalt niveau. Fondet ønsker igen i år at støtte banebrydende forskningsideer, internationalisering af yngre forskere samt talentudvikling og generationsskifte i dansk forskning.

I år kan der blandt andet søges postdoc-stipendier, internationaliseringsstipendier og ’distinguished’-stipendier målrettet nyansatte lektorer og tenure-track adjunkter. Hermed prioriterer fondet igen at bidrage til at afhjælpe timeglas-udfordringen i dansk forskning.

Som noget nyt indkalder fondet interessetilkendegivelser til visionære 'Semper Ardens'-forskningsprojekter. Deriblandt vil der blive udvalgt nogle få projekter, som vurderes at have potentiale til at munde ud i tværvidenskabelige forskningsnybrud og/eller ’high-risk/high-gain’ forskning. Disse vil blive bedt om at indsende en decideret ansøgning. Hovedansøger skal her være en internationalt anerkendt professor med en særligt passioneret ('Semper Ardens') tilgang til forskningen.

”Det er glædeligt, at vi i år kan øge vores bevillingsniveau på grund af øget udbytte fra Carlsberg A/S. Det udnytter vi til at genindføre Semper Ardens-virkemidlet, som gives til topforskere med visionære projekter”, siger Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondet.

Fondet vil i vurderingsprocessen anlægge en helhedsorienteret vurdering af de enkelte ansøgere og have særligt øje for visionære forskningsprojekter med potentiale for videnskabelige gennembrud.

Læs opslag og vejledning

Som noget nyt i forhold til tidligere år udbydes “Semper Ardens”-stipendier inden for alle Carlsbergfondets fagområder humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Stipendierne er etårige og gives til førende, etablerede forskere, der ønsker at udarbejde en banebrydende monografi. Disse stipendier uddeles til forskere, der vurderes at besidde en særlig “Semper Ardens”-tilgang til deres forskning.

Desuden kan der søges postdoc-stipendier, som uddeles til fremragende ph.d.er. Stipendierne gives til forskningsophold ved et udenlandsk universitet eller til selvstændig forskningsaktivitet i Danmark.

Der kan også søges om ’distinguished’ stipendier, som har til formål at skabe bedre mulighed for yngre lektorer og adjunkter på tenure-track til at etablere en selvstændig forskningsgruppe.

Fondet udbyder endvidere midler til publicering, udlandsophold, feltekspeditioner og afholdelse af konferencer samt apparatur, registerdata o.l.

Grønlandske og islandske stipendier

I anledning af markeringen af 100-året for Islands selvstændighed uddeler Carlsbergfondet ekstraordinært to to-årige postdoc-stipendier ved navn ’Dronning Margrethe den II's 'Distinguished' forskningsprojekt om den dansk-islandske reception af den nordiske oldtid’.

Stipendierne gives til forskning i den dansk-islandske reception af den nordiske oldtid fra renæssancen til nationalromantik og modernisme. Projektet vil være tilknyttet Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i samarbejde med Islands Nationalmuseum og Islands Universitet.

Desuden udbydes ekstraordinært i anledning HKH kronprins Frederiks 50 års dag ’Kronprins Frederiks 'Distinguished' postdoc-stipendium ved Grønlands Universitet eller Grønlands Naturinstitut’, for  at styrke grønlandsk forskning.

Der åbnes for ansøgningssystemet den 1. september 2018. Frist for indsendelse af ansøgninger er 1. oktober 2018.Til oversigt