Det haster med en ny dansk fondsmodel | Carlsbergfondet
Til oversigt

Det haster med en ny dansk fondsmodel

Hvordan fremtidssikrer vi dansk erhvervsliv? Det spørgsmål er der uden tvivl flere svar på. Men et af dem kunne være, at det igen skal blive attraktivt skattemæssigt at etablere erhvervsdrivende fonde.

Kronik af Flemming Besenbacher, bragt i Børsen 12.04.2018.

Efter Nyrup-regeringen med Pinsepakken i 1998 indførte en aktieavancebeskatning på 42 procent mod hidtil skattefri overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond, er det blevet meget lidt attraktivt at vælge netop denne ejerform frem for at sælge, lukke eller gennemføre et generationsskifte ved arv. Oven i den hårde beskatning medfører succession til en erhvervsdrivende fond endda, at ejeren fratages en del af kontrollen og pålægges at uddele en del af sin private formue til almennyttige formål.

Carlsbergfondet, der er en af verdens første erhvervsdrivende fonde, blev stiftet allerede i 1876. Siden er de erhvervsdrivende fonde blevet et særkende for dansk erhvervsliv og en afgørende del af samfundet med deres særlige forretningsmæssige og filantropiske formål. Nogle af landets største og ældste virksomheder er fondsejede, og de danske fonde uddeler intet mindre end 10 mia. kr. årligt til dansk forskning, kunst og kultur. Ny forskning har vist, at de fondsejede virksomheder står for 8 procent af beskæftigelsen, 14 procent af omsætningen, 25 procent af eksporten og 60 procent af forskningsindsatsen i Danmark. Ydermere skaber fondene stabilitet og sikrer en balance mellem kortsigtet afkast og langsigtet værdiskabelse, ligesom de er et værn mod frasalg og udflytning af virksomheder til udlandet. Dette er ekstremt vigtigt i en tidsalder præget af konstant forandring, digitalisering, politisk uro mv. 

I et historisk lys er der derfor ingen diskussion om fondsmodellens styrke og betydning for det danske samfund. Men hvad med i fremtiden? Svaret er, at erhvervsdrivende fonde er nøglen til at sikre og udvikle fremtidens vindervirksomheder og dermed medvirke til at gøre Danmark til fremtidens vindernation. Fondsejede virksomheder skaber nemlig værdi i form af tre P’er: Profit, Purpose og Planet. Ud over værdi for aktionærerne har disse virksomheder også et iboende ’purpose’, dvs. et højere formål, som guider deres aktiviteter, og de har øje for bæredygtighed i deres kernestrategi. De forstår, at profit og bæredygtighed går hånd i hånd. 

Allerede nu kan man se, at det er de virksomheder, som formår at skabe værdi på alle tre fronter, der har succes. Det er de virksomheder, som den globale talentmasse vil arbejde for, fordi ungdommen ikke blot vil arbejde for profit. Arbejdet skal give mening – de unge talenter vil gennem deres arbejde bidrage til at gøre verden til et bedre sted. Derfor skal virksomheden tage samfundsansvar. 

Gennem tiden er der gjort forskellige forsøg på at definere en ny model for erhvervsdrivende fonde, senest i 2015 fra en tværministeriel arbejdsgruppe. Heldigvis blev den foreslåede model aldrig til mere end forsøget, da forslaget på ingen måde ville have gjort det attraktivt igen at oprette erhvervsdrivende fonde. Det er der flere årsager til, men den nok mest centrale er, at modellen udelukkede fokuserede på mistet ’her-og-nu’ skatteprovenu og samtidig så fuldstændig bort fra værdiskabelse på længere sigt, angiveligt fordi det var for svært at indregne fremtidige skatteindtægter og fondenes uddelinger. 

Med alle fondsmodellens markante fordele samt fondenes historiske og nuværende betydning for Danmark bør det stå klart for enhver, at det mere end haster med en ny fondsmodel. En ny fondsmodel bør være simpel, let at forstå, let at anvende og ubureaukratisk – og selvfølgelig inden for rammerne af EU-regler.

Erfaringen har vist, at man visse steder i det danske samfund ikke kan lide fonde, og at man er af den opfattelse, at fonde primært dannes for at slippe for skat. Men som anskueliggjort oven for bidrager fondene totalt set meget positivt til det danske samfund på mange niveauer. 

Lær derfor af historien. Det haster med at få etableret en ny attraktiv model for erhvervsdrivende fonde, hvis vi skal sikre dansk erhvervsliv i fremtiden og dermed fortsat dansk velstand. Vi har ikke råd til andet.Til oversigt