Carlsbergfondet
Til oversigt

Ny forskning: Hær og efterkrigsritual i jernalderen

Arjen Heijnis udgraver kranie. (Foto: Mads Dalegaard, Moesgård Museeum)

Et forskerhold ledet af professor ved Aarhus Universitet og Moesgaard Museum Mads Kähler Holst offentliggør for første gang de samlede resultater af en række arkæologiske undersøgelser i Alken Enge nær Skanderborg. Alken Enge rummer skeletterne af en hel hærstyrke, der i de første årtier efter Kristi fødsel blev nedkæmpet og smidt i et søbassin ved Mossø.

Forskningen, der gennem de seneste otte år har været støttet af Carlsbergfondet, er netop publiceret i artiklen ”Direct evidence of a large Northern European Roman period martial event and post-battle corpse manipulation” i det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences.

Alken Enge har vist sig at være en internationalt set enestående arkæologisk lokalitet. Det er det eneste sted i Europa, hvor vi har skeletterne af en hel hærstyrke fra tiden omkring Kristi fødsel – dvs. på det tidspunkt, hvor Romerriget ekspanderede voldsomt og udløste folkevandringer og krigeriske konflikter i store dele af Nordeuropa. C14-dateringer af fundet viser, at skeletterne stammer fra et slag, der fandt sted inden for perioden 2 f.v.t-54 e.v.t nær det nu tilgroede sø-bassin lidt uden for byen Alken ved Skanderborg.

Kranie under udgravning. (Foto: Ejvind Hertz, Skanderborg Museum)

Næsten 400 krigere

Over det mere end 75 hektar store vådområde er der udgravet op mod 2100 menneskeknogler og knoglefragmenter. Sammen med menneskeknoglerne er der fundet våbenudstyr, herunder fragmenter af spyd, sværd og skjolde, jernknive og en økse, samt keramikkar og knogler fra hunde, får, geder, grise og kvæg.

Menneskeknoglerne består altovervejende eller udelukkende af knogler fra unge og voksne mænd, der viser omfattende spor efter skarpe læsioner omkring dødstidspunktet. Knoglerne repræsenterer minimum 82 individer, og forskerne anslår, at der inden for de 5000 m2, som udgravninger fordeler sig over, ligger omkring 380 krigere. I forbindelse med gamle tørvegravninger er der imidlertid gjort fund over et langt større område, og det totale antal døde er derfor sandsynligvis langt større.

Knogler arrangeret systematisk

Spor efter dyregnav fra ræv, hund og ulv tyder på, at kroppene har ligget eksponeret i 6-12 måneder, sandsynligvis på slagmarken, inden de endte i søen. Skære- og skrabemærker på knoglerne, knusning af kranier samt forskellige måder at arrangere knoglerne på, viser en systematisk indsamling og håndtering af knoglerne efter slaget. Det tyder på, at håndteringen har været foretaget som led i rituelle handlinger.

Samlet set repræsenterer hovedbegivenheden ved Alken Enge en omfattende væbnet konflikt mellem germanske grupper i tiden omkring Kristi fødsel. En begivenhed der var dramatisk og må have haft gennemgribende konsekvenser, ikke blot for det nære lokalområde, men også i et stort opland.

Professor Mads Kähler Holsts forskningsprojekt ”Hær og efterkrigsritual i jernalderen. De dræbte krigere i offermosen i Alken Enge i Illerup Ådal” er finansieret af Carlsbergfondet. 

Læs mere om projektet i artiklen 'War and Post-war in the iron age'

Læs også artikel om forskningsresultaterne fra Alken Enge i Videnskab.dk 

Om Alken Enge

Alken Enge befinder sig ved Alken, Østjylland, blot få kilometer fra de kendte våbenofringer i Illerup Ådal, der dog er nogle århundreder yngre end fundet af menneskeknogler ved Alken Enge.

Der er lavet arkæologiske udgravninger ved Alken Enge i 1957-62 og i 2010-2014.

Undersøgelserne ved Alken Enge gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Moesgaard Museum og Museum Skanderborg. Projektet er finansieret af Carlsbergfondet.

Ud over menneskeknogler er der også fundet enkelte våben (lanser, sværd og skjolddele) og ofringer af keramik og husdyr.

Fundene analyseres med en række naturvidenskabelige og medicinske analyser, bl.a. fysisk antropologi, histologi, DNA, isotopanalyser, arkæozoologisk karakteristik, metalanalyser, dateringer (OSL, 14C og dendrokronologi), pollen-, sediment- og makrofossilanalyser

Alle arkæologiske fund og analyseresultater er tilgængelige for offentligheden på projektets hjemmeside: www.alkenenge.dkTil oversigt