Formueplacering og investeringspolitik

Carlsbergfondets væsentligste aktiv er aktiebesiddelsen i Carlsberg A/S. Carlsbergfondet ejede pr. 31. december 2022 29,21% af aktiekapitalen i Carlsberg A/S med en tilhørende stemmeandel på 76,18%. Hertil kommer ejerskab af en ejendomsportefølje samt værdipapirinvesteringer i såvel rentebærende fordringer som aktier ejet direkte eller indirekte gennem fonde.

Fondets bestyrelse fastlægger rammerne for omfang af og risiko tilknyttet fondets investeringer. Kvæsturet forvalter fondets aktiver inden for disse rammer. Fondets aktiver var ultimo 2022 sammensat således:

Investering Beløb i mio. kr.
Aktier i Carlsberg A/S 44.928
Aktier i ejendomsselskaber 206
Grunde, bygninger og inventar 299
Andre værdipapirer 7.592
i alt 53.025

Aktivklasser

Fondets beholdning af andre værdipapirer end aktierne i Carlsberg A/S har de senere år været støt stigende.

Bestyrelsen i Carlsbergfondet besluttede i december 2019 at søge en sammensætning af investeringerne således at 70% placeres i likvide aktiver (globale aktier og danske obligationer), mens 30% placeres i illikvide / alternative aktiver (Emerging Market / High Yield / Private Debt / Private Equity).

Placeringen er sket i forskellige aktivklasser i henhold til fondets politik for ansvarlige investeringer

Ændring i allokering fremgår af nedenstående figur.

Portefølje Aktivklasse Benchmark-vægt Min.-vægt Maks.-vægt
Likvid del (70%) Globale aktier 40% 20% 50%
Danske obligationer 20% 10% 70%
EM obligationer 5% 0% 10%
HY obligationer 5% 0% 10%
Illikvid del (30%) Private debt 15% - -
Private equity 10% - -
Infrastruktur 5% - -