Formueplacering og investeringspolitik | Carlsbergfondet

Formueplacering og investeringspolitik

Carlsbergfondets væsentligste aktiv er aktiebesiddelsen i Carlsberg A/S. Carlsbergfondet ejede pr. 31. december 2018 30,33% af aktiekapitalen i Carlsberg A/S med en tilhørende stemmeandel på 75,42%. Hertil kommer ejerskab af en ejendomsportefølje samt værdipapirinvesteringer i såvel rentebærende fordringer som aktier ejet direkte eller indirekte gennem fonde.

Fondets bestyrelse fastlægger rammerne for omfang af og risiko tilknyttet fondets investeringer. Kvæsturet forvalter fondets aktiver inden for disse rammer. Fondets aktiver var ultimo 2018 sammensat således:

Investering Beløb i mio. kr. %
Aktier i Carlsberg A/S 31.290 93,4
Aktier i ejendomsselskaber 176 0,5
Grunde, bygninger og inventar 133 0,4
Andre værdipapirer 1914 5,7
i alt 33.513 100