Nøgletal 5 år | Carlsbergfondet

Nøgletal 5 år

Nedenstående oversigt viser den økonomiske udvikling i fondets hovedposter de seneste fem år. Oplysningerne fremgår også af fondets årsrapporter.

Carlsbergfondet, nøgletal 5 år:

mio.kr.  2019  2018 2017  2016 2015
Udbytte fra datterselskaber 580,7 518,7 324,2 291,1 292,7
Nedskrivninger i ejendomselskab 16,0 -48,5 -80,0 - -
Omkostninger -54,2 -62,6 47,3 38,6 -33,3
Resultat før financielle poster 542,5 407,6 196,9 255,1 259,9
Finansielleposter, netto 298,8 -112,9 150,0 70,2 -32,5
Årets resultat før skat af bevillinger 841,3 294,7 346,9 325,3 227,3
Skat - - -  - -
Årets resultat før bevillinger 841,3 297,7 346,9  325,3 227,3
Bevillinger -534,7 -397,0 279,5  -479,8 -222,3
Årets resultat 306,6 102,3 67,4 -154,5 5,0
Årets resultat         num1
Årets resultat         num1
Aktiver i alt 47.562 33.782 35.664 30.727 31.640
Grundkapital 3.418 3.136 3.136 3.049 2.968
Opskrivningshenlæggelser og øvrige reserver 42.847
29.626 31.546 28.137 28.395
Uddelingsramme 680 563 500 300  
Egenkapital i alt 46.945 33.325 35.182 31.186 31.363
Årets resultat         num1
Årets resultat         num1
Omkostninger i pct. af egenkapital 0,12 0,19 0,13  0,12 0,11
Omkostninger i pct. af bevillinger 10,1 15,8 16,9 8,0 15,0