Investeringspolitik | Carlsbergfondet

Carlsbergfondets politik for ansvarlige investeringer

Carlsbergfondets frie midler udgøres af de likvider, som ikke er placeret i aktier i Carlsberg Group. Carlsbergfondet investerer sine frie midler i investeringsporteføljen på godt 5 mia. kr. i henhold til fondets investeringspolitik, som præsenteres herunder.

Formålet med Carlsbergfondets investeringspolitik er at opnå et langsigtet attraktivt risikojusteret afkast af fondets frie midler. Dette forudsætter en fokuseret risikostyring, hvori en vurdering af miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) forhold indgår.

I lyset af Carlsbergfondets samfundsmæssige status, historie og etiske retningslinjer er det fondets ambition, at vores investeringer så vidt muligt sætter et positivt aftryk på verden og bidrager til omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Investeringspolitikken er desuden i overensstemmelse med Carlsberg Groups bæredygtighedsprogram ”Together Towards Zero”.

Carlsbergfondet har etableret en investeringskomité, der løbende rådgiver og overvåger fondets investeringer. 

Læs mere om investeringskomitéen

Generel investeringstilgang

Generelt ønsker Carlsbergfondet, at hele fondets investeringsportefølje placeres i selskaber, som giver oplysninger om ESG-relaterede forhold og arbejder med et eller flere af FN’s 17 verdensmål. Carlsbergfondet forventer, at de udvalgte samarbejdspartnere på kapitalforvaltningsområdet er medunderskrivere af FN’s 6 principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). De seks principper er:

  1. Indarbejdelse af sociale, bæredygtigheds- og governance-faktorer (ESG-faktorer) i investeringsanalyser og beslutningsprocesser
  2. Udøve aktivt ejerskab og indarbejde ESG-faktorer i vores ejerskabspolitikker og praksis
  3. Søge at få relevant information vedrørende ESG-faktorer fra de virksomheder, vi investerer i
  4. Fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
  5. Arbejde for at effektivisere vores implementering af principperne
  6. Rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i forhold til implementeringen af principperne

Carlsbergfondet tror på, at investering i selskaber, der forstår og håndterer ESG-relaterede forhold – herunder respekterer internationale principper for samfundsansvar – resulterer i en sundere langsigtet afkastskabelse og et højere risikojusteret afkast, som samtidig har samfundsmæssige fordele.

Carlsbergfondet udarbejder ikke selvstændigt en eksklusionsliste, men tager i stedet udgangspunkt i vurderinger udarbejdet af screenings-bureauer og eksklusionslister, som de valgte kapitalforvaltere anvender.

Undtaget fra nærværende politik er Carlsbergfondets midlertidige placering af likvide midler i omkostningseffektive indeksprodukter, f.eks. inden for aktivklassen globale aktier.

I udvælgelsen og den løbende monitorering af samarbejdspartnere, der rådgiver og investerer på Carlsbergfondets vegne, indgår kompetencer i relation til ESG, omstillingen til en bæredygtig økonomi og aktivt ejerskab som udvælgelseskriterier.

Impact investeringer

Ud over et samlet ønske om, at alle investeringer placeres ansvarligt jf. ovenstående, har Carlsbergfondet siden 2015 placeret ca. 25 pct. af sin portefølje i impact investeringer. Det skal her forstås som virksomheder, der dels bidrager positivt til realisering af målene i Paris-aftalen, samt dels fonde, der ud over generelle ESG-hensyn særligt fokuserer på at opnå konkrete og positive resultater i relation til realisering af FN’s 17 verdensmål.

Selvom investeringer i børsnoterede virksomheder ikke direkte øger omstillingen til en bæredygtig økonomi, er det Carlsbergfondet holdning, at denne type investeringer kan medvirke til at identificere og støtte virksomheder, der strategisk og målrettet leverer løsninger og resultater i overgangen til en mere bæredygtig økonomi, og som dermed også skaber økonomiske resultater og et attraktivt afkast af investeringerne.

FNs 17 verdensmål

Fondets impact investeringer placeres hos kapitalforvaltere, der målrettet identificerer virksomheder, som med innovative, bæredygtige løsninger forventes at kunne bidrage værdifuldt til omstillingen mod et mere bæredygtigt samfund og derigennem skabe attraktive afkast. Denne kapitalallokering forventes over tid at kunne sænke kapitalomkostningerne for disse virksomheder, der derved opnår bedre vækstvilkår. Denne tilgang betyder, at de virksomheder, som ikke anses for at kunne bidrage til en bæredygtig udvikling, fravælges af fondet.

Overgang til en mere bæredygtig økonomi

Carlsbergfondets investeringer har således to fokusområder:

  1. virksomheder som vurderes at være strategisk førende i at opnå innovative løsninger inden for ren energi, vand, affald og genanvendelse samt bæredygtig fødevareproduktion
  2. virksomheder som vurderes at have globale vækstmuligheder gennem langsigtede bæredygtige konkurrencefordele, som endnu ikke nødvendigvis er afspejlet i prissætningen

Bæredygtige markeder

Cirka halvdelen af fondets impact investeringer er rettet mod virksomheder, som vurderes at være strategisk førende særligt i forhold til realisering af verdensmål 6 (vand), 7 (energi), 9 (industri, innovation og infrastruktur), 11 (byer og lokalsamfund) og 12 (forbrug og produktion).

Disse investeringer omfatter f.eks. investering i teknologivirksomheder, tjenesteudbydere og infrastrukturudviklere og operatører, der muliggør en økonomi, som i mindre grad er baseret på kulstofemissioner. Mere generelt målrettes investeringerne virksomheder, der bidrager til negative kulstofemissioner, hvilket omfatter investeringer i et bredere univers af virksomheder, der adresserer ressourceknaphed og miljøforurening. Kvalificerede virksomheder skal generere en betydelig del af deres indtægter fra salg af produkter eller tjenester, som bidrager positivt til den bæredygtige omstilling.

Fondets øvrige halvdel af impact investeringer sker i virksomheder, der vurderes at have globale vækstmuligheder gennem langsigtede bæredygtige konkurrencefordele, og disse er især rettet mod verdensmål 2 (stop sult), 3 (sundhed og trivsel), 6, 8 (jobs og økonomisk vækst), 9, 11 og 12. Virksomheder i denne kategori integrerer de klimatransitionsudfordringer, som den globale økonomi står overfor. Samtidig identificeres virksomheder med større risici og dermed lavere vækst og indtjeningspotentiale blandt f.eks. energiintensive sektorer, så der allokeres mindre kapital til disse sektorer, hvilket resulterer i en portefølje med et lavere CO2-aftryk. Derudover prioriteres virksomheder inden for f.eks. cloud computing og energieffektive virksomheder, som f.eks. 'asset-light' virksomheder, hvilket yderligere reducerer CO2-fodaftrykket.

Evaluering

Måling af resultater i relation til bæredygtighed hviler på omfanget og kvaliteten af virksomhedernes rapporteringer. Rapportering af resultater inden for bæredygtighed og omstilling af den globale økonomi er ikke så udviklet som rapportering af finansielle resultater, og der findes ikke en global konsensus om opgørelsesmetoder. Måling af effekt omfatter derfor en vis usikkerhed og involverer på nogle områder skøn. Carlsbergfondet ønsker derfor at samarbejde med sine kapitalforvaltere på at forbedre rapporteringen for ESG/impact investeringer.