Carlsbergfondets politik for ansvarlige investeringer

Carlsbergfondets frie midler udgøres af de investeringer og likvider, som ikke er placeret i aktier i Carlsberg Group. Carlsbergfondet investerer sine frie midler i investeringsporteføljen på godt 6 mia. kr. i henhold til fondets investeringspolitik, som præsenteres herunder.

Formålet med Carlsbergfondets investeringspolitik er at opnå et langsigtet attraktivt risikojusteret afkast af fondets frie midler, som samtidig er afbalanceret af hensyn til bæredygtighed. Dette forudsætter en fokuseret risikostyring, hvori en vurdering af miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) forhold indgår. 

Investeringspolitikken afstemmes endvidere til Carlsberg Groups bæredygtighedsprogram ”Together Towards Zero”.

Carlsbergfondet har etableret en investeringskomité, der løbende rådgiver og overvåger fondets investeringer. 

Læs mere om investeringskomitéen 

Generel investeringstilgang

Generelt ønsker Carlsbergfondet, at investeringsporteføljen placeres i selskaber, som giver oplysninger om ESG-relaterede forhold og arbejder med et eller flere af FN’s 17 verdensmål. Carlsbergfondet forventer, at de udvalgte samarbejdspartnere på kapitalforvaltningsområdet er medunderskrivere af FN’s 6 principper for ansvarlige investeringer (UN PRI), eller har anden ekstern validering af ESG-niveau. De seks principper er:

  1. Indarbejdelse af sociale, bæredygtigheds- og governance-faktorer (ESG-faktorer) i investeringsanalyser og beslutningsprocesser
  2. Udøve aktivt ejerskab og indarbejde ESG-faktorer i vores ejerskabspolitikker og praksis
  3. Søge at få relevant information vedrørende ESG-faktorer fra de virksomheder, vi investerer i
  4. Fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
  5. Arbejde for at effektivisere vores implementering af principperne
  6. Rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i forhold til implementeringen af principperne

Carlsbergfondet tror på, at investering i selskaber, der har målsætninger og rapporterer på fremdrift vedrørende ESG-relaterede forhold – herunder respekterer internationale principper for samfundsansvar – resulterer i en sundere langsigtet afkastskabelse og et højere risikojusteret afkast, som samtidig har samfundsmæssige fordele.

Carlsbergfondet udarbejder ikke selvstændigt en positiv eller negativliste, men tager i stedet udgangspunkt i vurderinger udarbejdet af anerkendte screening-bureauer og eksklusionslister, som de valgte kapitalforvaltere anvender.

Undtaget fra nærværende politik er Carlsbergfondets midlertidige placering af likvide midler, der dels skal kunne realiseres hurtigt til brug for fondets kortsigtede likviditetsstyring, og dels afventer kapitalkald i henhold til afgivne investeringsrammer. Her tages der primært hensyn til at investeringerne skal være meget likvide.

I udvælgelsen og den løbende monitorering af samarbejdspartnere, der rådgiver og investerer på Carlsbergfondets vegne, indgår kompetencer i relation til ESG, omstillingen til en bæredygtig økonomi og aktivt ejerskab som udvælgelseskriterier.

Impact investeringer

I lyset af Carlsbergfondets samfundsmæssige status, historie og etiske retningslinjer er det fondets ambition, at vores investeringer sætter et positivt aftryk på verden og bidrager til omstillingen til et mere bæredygtigt samfund.

Ud over et samlet ønske om, at en betydelig del af fondets investeringer placeres ansvarligt jf. ovenstående generelle investeringstilgang, har Carlsbergfondet siden placeret en del af porteføljen i impact investeringer. Det skal her forstås som virksomheder, der dels bidrager positivt til realisering af målene i Paris-aftalen, samt dels fonde, der ud over generelle ESG-hensyn særligt fokuserer på at opnå konkrete og positive resultater i relation til realisering af FN’s 17 verdensmål. 

Selvom investeringer i børsnoterede virksomheder ikke direkte øger omstillingen til en bæredygtig økonomi, er det Carlsbergfondet holdning, at denne type investeringer kan medvirke til at identificere og støtte virksomheder, der strategisk og målrettet leverer løsninger og resultater i overgangen til en mere bæredygtig økonomi, og som dermed også skaber økonomiske resultater og et attraktivt afkast af investeringerne.

FNs 17 verdensmål

Fondets impact investeringer placeres hos kapitalforvaltere, der målrettet identificerer virksomheder, som med innovative, bæredygtige løsninger forventes at kunne bidrage værdifuldt til omstillingen mod et mere bæredygtigt samfund og derigennem skabe attraktive afkast. Denne kapitalallokering forventes over tid at kunne sænke kapitalomkostningerne for disse virksomheder, der derved opnår bedre vækstvilkår. Denne tilgang betyder, at de virksomheder, som ikke anses for at kunne bidrage til en bæredygtig udvikling, fravælges.

Overgang til en mere bæredygtig økonomi

Carlsbergfondets impact investeringer har således to fokusområder:

  1. virksomheder som vurderes at være strategisk førende i at opnå innovative løsninger inden for ren energi, vand, affald og genanvendelse samt bæredygtig fødevareproduktion
  2. virksomheder som vurderes at have globale vækstmuligheder gennem langsigtede bæredygtige konkurrencefordele, som endnu ikke nødvendigvis er afspejlet i prissætningen

Bæredygtige markeder

Cirka halvdelen af fondets impact investeringer er rettet mod virksomheder, som vurderes at være strategisk førende særligt i forhold til realisering af følgende verdensmål: 

6 Rent vand og sanitet

7 Bæredygtig energi 

9 Industri, innovation og infrastruktur

11 Bæredygtige byer og lokalsamfund 

12 Ansvarligt forbrug og produktion

15 Livet på land

Disse investeringer omfatter f.eks. investering i teknologivirksomheder, tjenesteudbydere og infrastrukturudviklere og operatører, der muliggør en økonomi, som i mindre grad er baseret på kulstofemissioner. Mere generelt målrettes investeringerne virksomheder, der bidrager til negative kulstofemissioner, hvilket omfatter investeringer i et bredere univers af virksomheder, der adresserer ressourceknaphed og miljøforurening. Kvalificerede virksomheder skal generere en betydelig del af deres indtægter fra salg af produkter eller tjenester, som bidrager positivt til den bæredygtige omstilling.

Fondets øvrige halvdel af impact investeringer sker i virksomheder, der vurderes at have globale vækstmuligheder gennem langsigtede bæredygtige konkurrencefordele, og disse er især rettet mod følgende verdensmål: 

2 Stop sult

3 Sundhed og trivsel

6 Rent vand og sanitet

8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

9 Industri, innovation og infrastruktur 

11 Bæredygtige byer og lokalsamfund 

12 Ansvarligt forbrug og produktion

Virksomheder i denne kategori integrerer de klimatransitionsudfordringer, som den globale økonomi står overfor. Samtidig identificeres virksomheder med større risici og dermed lavere vækst og indtjeningspotentiale blandt f.eks. energiintensive sektorer, så der allokeres mindre kapital til disse sektorer, hvilket resulterer i en portefølje med et lavere CO2-aftryk. Derudover prioriteres virksomheder inden for f.eks. cloud computing og energieffektive virksomheder, som f.eks. 'asset-light' virksomheder, hvilket yderligere reducerer CO2-fodaftrykket.

Evaluering

Måling af resultater i relation til bæredygtighed hviler på omfanget og kvaliteten af virksomhedernes rapporteringer. Rapportering af resultater inden for bæredygtighed og omstilling af den globale økonomi er ikke så udviklet som rapportering af finansielle resultater, og der findes ikke en global konsensus om opgørelsesmetoder. Måling af effekt omfatter derfor en vis usikkerhed og involverer på nogle områder skøn. Carlsbergfondet ønsker derfor at samarbejde med sine kapitalforvaltere på at forbedre rapporteringen for ESG/impact investeringer.