Formueplacering og investeringspolitik

Carlsbergfondets væsentligste aktiv er aktiebesiddelsen i Carlsberg A/S. Carlsbergfondet ejede pr. 31. december 2021 29,52% af aktiekapitalen i Carlsberg A/S med en tilhørende stemmeandel på 75,90%. Hertil kommer ejerskab af en ejendomsportefølje samt værdipapirinvesteringer i såvel rentebærende fordringer som aktier ejet direkte eller indirekte gennem fonde.

Fondets bestyrelse fastlægger rammerne for omfang af og risiko tilknyttet fondets investeringer. Kvæsturet forvalter fondets aktiver inden for disse rammer. Fondets aktiver var ultimo 2021 sammensat således:

Investering Beløb i mio. kr.
Aktier i Carlsberg A/S 51.257
Aktier i ejendomsselskaber 187
Grunde, bygninger og inventar 286
Andre værdipapirer 7.077
i alt 58.807

Aktivklasser

Fondets beholdning af andre værdipapirer end aktierne i Carlsberg A/S har de senere år været støt stigende.

Bestyrelsen i Carlsbergfondet besluttede i december 2019 at søge en sammensætning af investeringerne således at 70% placeres i likvide aktiver (globale aktier og danske obligationer), mens 30% placeres i illikvide / alternative aktiver (Emerging Market / High Yield / Private Debt / Private Equity).

Placeringen er sket i forskellige aktivklasser i henhold til fondets politik for ansvarlige investeringer

Ændring i allokering fremgår af nedenstående figur.

Portefølje Aktivklasse Benchmark-vægt Min.-vægt Maks.-vægt
Likvid del (70%) Globale aktier 40% 20% 50%
Danske obligationer 20% 10% 70%
EM obligationer 5% 0% 10%
HY obligationer 5% 0% 10%
Illikvid del (30%) Private debt 15% - -
Private equity 10% - -
Infrastruktur 5% - -