Formueplacering og investeringspolitik | Carlsbergfondet

Formueplacering og investeringspolitik

Carlsbergfondets væsentligste aktiv er aktiebesiddelsen i Carlsberg A/S. Carlsbergfondet ejede pr. 31. december 2019 29,43% af aktiekapitalen i Carlsberg A/S med en tilhørende stemmeandel på 75,12%. Hertil kommer ejerskab af en ejendomsportefølje samt værdipapirinvesteringer i såvel rentebærende fordringer som aktier ejet direkte eller indirekte gennem fonde.

Fondets bestyrelse fastlægger rammerne for omfang af og risiko tilknyttet fondets investeringer. Kvæsturet forvalter fondets aktiver inden for disse rammer. Fondets aktiver var ultimo 2019 sammensat således:

Investering Beløb i mio. kr. %
Aktier i Carlsberg A/S 42.365 91,0
Aktier i ejendomsselskaber 186 0,4
Grunde, bygninger og inventar 145 0,3
Andre værdipapirer 3.836 8,2
i alt 46.532 100

Aktivklasser

Andelen af andre værdipapirer end obligationer har de senere år været støt stigende.

Placeringen er sket i forskellige aktivklasser med fokus på likvide aktiefonde og obligationer.  Derudover er der investeringer indenfor Private Equity.

De finansielle investeringer er inddelt i en diversificeret investeringsportefølje, herunder langsigtede investeringer i tematiske aktiefonde, bl.a. impact investeringer.

Som følge af de senere års tilgang til den frie formue er der sket yderligere spredning blandt forskellige aktivklasser, ligesom der under vejs er sket en løbende rebalancering mellem de valgte investeringsområder.

Ændring i allokering fremgår af nedenstående figur.