Formueplacering og investeringspolitik | Carlsbergfondet

Formueplacering og investeringspolitik

Carlsbergfondets væsentligste aktiv er aktiebesiddelsen i Carlsberg A/S. Carlsbergfondet ejede pr. 31. december 2018 30,33% af aktiekapitalen i Carlsberg A/S med en tilhørende stemmeandel på 75,42%. Hertil kommer ejerskab af en ejendomsportefølje samt værdipapirinvesteringer i såvel rentebærende fordringer som aktier ejet direkte eller indirekte gennem fonde.

Fondets bestyrelse fastlægger rammerne for omfang af og risiko tilknyttet fondets investeringer. Kvæsturet forvalter fondets aktiver inden for disse rammer. Fondets aktiver var ultimo 2017 sammensat således:

Investering Beløb i mio. kr. %
Aktier i Carlsberg A/S 33.080 92,8
Aktier i ejendomsselskaber 216 0,6
Grunde, bygninger og inventar 126 0,4
Andre værdipapirer 2220 6,2
i alt 33.296 100