Kommissorier

Carlsbergfondet består af fire afdelinger, som ledes på forskellig vis. Nedenfor beskrives kommissorierne for de forskellige bestyrelser og komiteer, som har beføjelser inden for de enkelte afdelinger. For nærmere beskrivelser af de enkelte afdelinger henvises til Carlsbergfondets fundats.

Carlsbergfondets Fundats

Afdeling A

Tilsynskomitéen for Carlsberg Laboratorium

Tilsynskomitéen skal sammen med forskningsdirektøren for Carlsberg Laboratorium sikre, at Laboratoriet udgør rammen om fuldt integrerede bryggerirelaterede forsknings- og projektgrupper, der dækker basal forskning og mere målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter, proces- og produktudvikling samt kvalitetssikring. Målet er, at Carlsberg Laboratorium skal være internationalt førende inden for bryggerirelateret forskning.

Tilsynskomitéen skal påse og sikre, at et beløb mindst svarende til det af Carlsbergfondet ydede bidrag anvendes til forsknings- og udviklingsopgaver indenfor:

  • (A) Råmaterialer
  • (B) Gær og fermentering
  • (C) Nye ingredienser
  • (D) Bryggeriforskning, -teknologi og -kvalitet

Læs mere om Carlsberg Laboratorium og tilsynskomitéens sammensætning

Afdeling B - Støtte til videnskaberne

Carlsbergfondets Bestyrelse

Bevillinger til virke til fremme af og støtte for naturvidenskaberne samt matematik og filosofi, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne behandles og besluttes udelukkende af Carlsbergfondets bestyrelse.

Læs mere om Carlsbergfondet og dets bestyrelse

Afdeling C - Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

Bestyrelse

Museet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.

Museets bestyrelse træffer beslutning om anvendelse af museets indtægter og fremsætter forslag over for Carlsbergfondet om ekstraordinære initiativer uden for det ordinære budget.

Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en museumsdirektør og efter forhandling med denne det nødvendige antal museumsinspektører. Bestyrelsen fører tilsyn med museets daglige ledelse.

Læs mere om Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og bestyrelsens sammensætning

Afdeling D - Tuborgfondet

Tuborgfondets Bevillingskomité

Carlsbergfondet udpeger en bevillingskomité (af historiske årsager benævnt bestyrelse) bestående af 3-7 medlemmer, der indstiller til Carlsbergfondets bestyrelse, hvilke ansøgninger m.v. om støtte til samfundsgavnlige formål, særligt til støtte for dansk erhvervsliv, der bør imødekommes og afslås.

Læs mere om Tuborgfondets og bevillingskomitéens sammensætning

Carlsbergfondets Investeringskomité

Carlsbergfondet har nedsat en investeringskomité, der sørger for, at fondets midler investeres og forvaltes på den bedst mulige måde. Komitéen formulerer og vedligeholder en investeringsstrategi, der sikrer den rette afvejning mellem risiko, afkast og løbetid. Investeringsstrategien har en moderat risikoprofil, og har til formål at skabe et passende risikojusteret afkast.

I Investeringskomitéen sidder:

  • Professor Peter Løchte Jørgensen (forperson)
  • Non-executive board professional Niels-Ulrik Mousten
  • Non-executive board professional Anne Charlotte Mark