Måling og evaluering

Carlsbergfondet støtter grundforskning, som i sin natur ikke lader sig måle med traditionelle instrumenter, der typisk tager et kort sigte.

Måling og evaluering af projekter støttet af Carlsbergfondet

Fondet har derfor valgt en alternativ form for måling, hvor bevillingshavere både i deres ansøgning samt i deres afrapportering bedes redegøre for forskningsprojektets Social Scientific Responsibility (SSR). Det betyder, at forskeren skal forklare, hvor denne ser sin forsknings relevans for bl.a. sit eget forskningsfelt og hele samfundet. 

Læs mere om SSR

Som led i Carlsbergfondets strategiarbejde arbejdets der dog med flere nye tilgange til at måle effekten af fondets overordnede mål og konkrete virkemidler. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret herom.  

Måling og evaluering af Carlsbergfondet

Med ønsket om konstant at støtte den bedste forskning og i overensstemmelse med fondets mantra om altid at stræbe efter det perfekte, ønsker Carlsbergfondet løbende konstruktiv feedback fra relevante interessenter. På den baggrund, har Carlsbergfondet i 2019 gennemført både en omdømmeanalyse og en tilfredshedsundersøgelse blandt fondets bevillingshavere. 

Omdømmeanalysen, der beror på svar fra ca. 1000 respondenter, har haft til formål at klarlægge kendskabsgraden til fondet i det danske samfund. Resultatet af dette arbejde er blevet anvendt i udformningen af den nye strategi, herunder tilpasninger af fondets kommunikation. 

Tilfredshedsundersøgelse

For at optimere ansøgningsprocessen har Carlsbergfondet foretaget en tilfredshedsundersøgelse i sommeren 2019. Ud af 962 bevillingshavere modtog fondet svar fra 454 bevillingshavere (47 procent).

Generelt er respondenterne meget tilfredse med alle aspekter af fondets ansøgningsproces. Hele 98 procent er enten tilfredse eller meget tilfredse med hele processen og tilgængeligheden af relevant information.

Tilfredshed med ansøgningsprocessen

Størsteparten af respondenter oplever ansøgningsprocessen som meget hurtig. 92 procent er tilfredse eller meget tilfredse med tidshorisonten fra indsendelse af ansøgningen, og til de modtager et svar. Processen opleves effektiv, og sekretariatets betjening bliver rost for at håndtere processen professionelt.

"I think everything went pretty smooth. It is wonderful to have a foundation where submission to receiving an email about grant acceptance occur within 2 months."

Ud af de 171 respondenter, som har henvendt sig til sekretariatet med afklarende spørgsmål, mener 165 (96 procent), at de har fået et hurtigt eller meget hurtigt svar på deres spørgsmål.

En del respondenter savner begrundelse for afslag på ansøgning, så man ved, hvad der kræves og skal tilpasses i en eventuelt ny ansøgning. Et par standardsvar vil gøre en stor forskel, nævnes det.

"Additional information is only a phone call away; the foundations service is always excellent in clarifying additional questions."

20 procent savner et eller flere virkemidler i Carlsbergfondets opslag. Respondenterne har indsendt konkrete ønsker og ændringsforslag til kommende opslag.

Stor tilfredshed med informationen på hjemmesiden

Respondenterne er som helhed meget tilfredse med informationen om Carlsbergfondets opslag, vejledning og FAQ på fondets hjemmeside. 88 procent er enten tilfredse eller meget tilfredse.

93 procent er tilfredse eller meget tilfredse med tilgængeligheden af informationen om de virkemidler, der kan ansøges. Flere nævner dog, at det er uklart, hvem og hvad det enkelte virkemiddel er rettet mod. Mange af de personlige henvendelser til sekretariatet går netop på at få afklaring på dette aspekt.

"I find the website excellent, it is easy to find information. And it is great that proposals should be short and spot on."

Mere end halvdelen (238) af respondenterne svarer, at de har anvendt Carlsbergfondets FAQ på hjemmesiden. Næsten alle (220) fik svar på deres spørgsmål ved at anvende FAQ’en. Der er modtaget gode input fra respondenter, der ikke oplevede at få et brugbart svar via FAQ’en f.eks. ønske om, hvilke specifikke udgifter, der ikke dækkes under de enkelte virkemidler.

Stort set alle respondenter er blevet opmærksomme på Carlsbergfondets opslag via kollegaer (52 procent) eller ved selv at søge information på Carlsbergfondets hjemmeside (41 procent).

I slutningen af 2019 kan du her på siden læse en fyldig rapport om tilfredshedsundersøgelsen.