Strategi | Carlsbergfondet

Carlsbergfondets strategi

Carlsbergfondets bestyrelse påbegyndte i foråret 2019 en strategiproces, som i august udmundede i en godkendelse af en femårig strategi for årene 2019-2023, der dækker fondets støtte til grundforskning (dvs. fondets Afdeling B). Fundamentet for strategien er fundatsens ordlyd, som slår fast, at fondet skal ”virke til fremme af og støtte for naturvidenskaberne samt matematik og filosofi, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne”.

Formålet med strategiarbejdet har været at udstikke en tydelig retning for Carlsbergfondets virke i de kommende fem år.

Under aspirationen ”Vi brygger viden for en oplyst fremtid” har bestyrelsen defineret fire tværgående strategiske principper, der vil blive indtænkt i alle fondets aktiviteter. Fondet vil således

  1. Styrke talentudvikling
  2. Fremme diversitet, herunder kønsdiversitet
  3. Revitalisere dannelsesbegrebet og
  4. Kommunikere effektfuldt

Strategien arbejder også med fire fokusområder, som sigter mod at

  1. Fremtidssikre grundforskning
  2. Investere i ny viden
  3. Samarbejde internationalt
  4. Styrke Carlsbergfamilien*

Elementer af den nye strategi fremgår allerede af Carlsbergfondets Opslag for 2019, idet virkemidlerne er tilpasset strategien. Således ligger samarbejdet med University of Oxford, hvor fondet giver de bedste danske postdocs muligheden for efter afsluttet ph.d. at studere på en eliteinstitution, direkte i forlængelse af principper om at styrke talentudvikling samt fokusere på internationalt samarbejde.

Carlsbergfondet vil også gerne medvirke til at fremme kønsdiversiteten i dansk forskning. Dette afspejles i den nye barselsrefusionsordning, som statistisk set overvejende vil komme kvindelige forskere til gode.

Læs mere om barselsordningen

Som en del af arbejdet med udarbejdelsen af en ny strategi for fondet vil der også blive lavet en handlingsplan, som beskriver hvilke indsatser, fondet ønsker at gennemføre for at nå målene, og herunder hvordan indsatserne konkret skal gennemføres. Parallelt hermed udarbejdes en kommunikationsstrategi. Dette arbejde forventes færdigt primo 2020.

Strategien forventes også at kunne forbedre fondets interne monitorerings- og evalueringsarbejde. 

Den nye strategi sætter retning for fondets arbejde i de næste fem års tid med mulighed for justeringer undervejs. Der vil være en årlig evaluering, revision og opdatering af strategien, hvis proces allerede er klart defineret.

Strategien gør ikke op med fondets fundats. Den bygger derimod på et narrativ, der konkretiserer, hvorfor fondet eksisterer, herunder hvad dets ”purpose” er, samt hvilken forskel, det ønsker at gøre i verden set i sammenhæng med dets unikke historie og DNA, der blev skabt af brygger J. C. Jacobsen i 1876.

*Inkluderer Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet, Ny Carlsberg Glyptotek, Tuborgfondet, Carlsberg Laboratorium, Frederiksborg og Carlsberg A/S