Til bevillingsoversigt

Megafauna ecosystem ecology from the deep prehistory to a human-dominated future (MegaPast2Future)

Carlsbergfondets ”Semper Ardens” forskningsprojekter

Beskrivelse

De store dyrs økologiske betydning – fra den dybe fortid til en fremtid med masser af mennesker

Store dyr som elefanter, næsehorn, bisoner og løver er en spektakulær del af naturen, men hvad er deres rolle i økosystemerne? Det ved vi ikke ret meget om, selvom der er mere og mere, der peger, at de kan være meget vigtige. Spørgsmålet er påtrængende, idet mange arter og bestande er under pres fra krybskytteri og tab af levesteder – og samtidig har store vilde dyr comeback i visse regioner, f.eks. Danmark og vores nabolande.

I MegaPast2Future-projektet vil jeg adressere dette spørgsmål ved at koble udvikling af økologiske teori med Big data-analyser af de store dyrs evolutionære udvikling og økologiske effekter og feltstudier, bl.a. i nogle af verdens mest dyrerige naturområder. Koblet hertil vil jeg også arbejde med at forbedre vidensgrundlaget for sameksistens mellem vilde store dyr og mennesker. Jeg forventer, at MegaPast2Future vil give en langt dybere forståelse af de store dyrs rolle i naturen og et stærkt forbedret vidensgrundlag for vores forvaltning af dem.

Projektet har stor samfundsmæssig relevans, idet det adresserer den enorme udfordring, der ligger i at fremme en bæredygtig udnyttelse af økosystemer og landskaber i en tætbefolket verden, på vej mod 11 milliarder mennesker i år 2100. Det gælder ikke mindst ift. de store dyr, som på verdensplan er under et særligt stort pres. Samtidig er de store dyr vigtige i forhold til mange befolkningsgruppers økonomi, kultur mm., og der er ikke bare store konflikter, men også store potentialer ift. deres rolle i naturforvaltningen både i Danmark og internationalt (f.eks. rewilding).