Fremme af diversitet i dansk forskning

Publiceret:

01.05.2024

Carlsbergfondet ønsker og arbejder for at fremme en mere ligelig kønsfordeling i dansk forskning, herunder at sikre balance mellem kønnene i tildelingen af fondets bevillinger. Læs om vores tiltag samt rapporten 'Gender Diversity i Danish Research'.

Fremragende forskning kræver bl.a. akademisk frihed, unik infrastruktur og akademisk ledelse for at kunne udvikle de bedste talenter på de danske universiteter og dermed løbende understøtte generationsskiftet i dansk forskning. I den proces er det afgørende, at alle talenter bringes i spil – uanset køn

Det vil altid være forskningens kvalitet og ikke forskerens køn, der er afgørende for hvem, der modtager en bevilling fra Carlsbergfondet. 

Som ét af fire strategiske principper i vores strategi ønsker fondet dog at bidrage til at fremme kønsdiversiteten i dansk forskning, idet kvindelige forskere fortsat er underrepræsenteret og står over for en række kønsrelaterede karrierebarrierer, specielt når det gælder ledende stillinger.

Vi mener, at en bedre balance mellem kønnene på universiteterne vil styrke kvaliteten og betydningen af dansk forskning, når det gælder innovation, kvalitet, metodisk tilgang og samarbejde.

Carlsbergfondet har særligt fokus på denne udfordring og tilstræber at forbedre forholdene for kvindelige forskere på danske universiteter samt bidrage til at nedbryde de barrierer, som kvinderne oplever - særligt i skiftet fra adjunkt- til lektorstilling og fra lektor- til professoratstilling. På sigt tilstræber vi at opnå en kvalificeret ligelig kønsfordeling blandt fondets bevillingshavere.

Gender Diversity in Danish Research

Download resultatrapport på baggrund af undersøgelse foretaget af Carlsbergfondet i 2020.


Rapport: Gender Diversity in Danish Research

0.83mb

Handlingsplan

Med afsæt i grundholdningen om altid at uddele fondets midler til den fagligst bedst kvalificerede forsker uanset køn eller andre diversitetsforhold, tilstræber Carlsbergfondet at fremme en mere ligelig kønsfordeling i dansk forskning og sikre balance mellem kønnene i tildelingen af fondets bevillinger ved gennemførsel af følgende tiltag:

Det årlige ordinære opslag

  • I perioden før offentliggørelsen af Carlsbergfondets årlige opslag vil fondet gennem målrettet kommunikation aktivt opfordre kvindelige forskere til at søge forskningsbevillinger.

  • Ved større bevillinger skal ansøgere fremlægge en rekrutteringsplan, der redegør for, hvorledes de sikrer ligelig kønsfordeling og balance mellem kønnene i deres forskningsgruppe.

Ansøgninger og bevillinger

  • Carlsbergfondet anlægger en holistisk vurdering af den enkelte ansøgers kvalifikationer ved at tage højde for en række kvantitative og kvalitative forhold samt ansøgers karrieremuligheder.

  • Carlsbergfondet anerkender, at i særlige tilfælde, såsom familiære og personlige forhold (familietilknytning, sygdom osv.) kan det være en udfordring for den pågældende postdoc at tilbringe et sammenhængende toårigt ophold i udlandet. I særlige tilfælde har fondet derfor besluttet at kunne tillade en vis grad af fleksibilitet i opholdets længde.
     
  • Carlsbergfondet anerkender, at barsel er en stor udfordring i bestræbelsen på at opnå ligestilling mellem kønnene i det danske forskningssystem. Fondet tilstræber derfor at fjerne de finansielle udfordringer for karrieremuligheder for gravide kvinder og ansøgere på barsel ved at dække lønforskellen for vedkommende (mand eller kvinde) på barselsorlov og tilbagebetalingen fra staten.

Evaluering

  • I forbindelse med afslutningen af et forskningsprojekt skal bevillingshavere af større bevillinger redegøre for, hvordan de har forholdt sig til diversitet og en balanceret kønsfordeling.

  • Carlsbergfondet vil foretage en årlig undersøgelse og offentliggøre kønsfordelingen blandt ansøgere og bevillingshavere på fondets hjemmeside.

Udadvendte aktiviteter

  • Carlsbergfondet vil bruge sin stemme i den offentlige debat til at sætte fokus på behovet for mangfoldighed i dansk forskning og en mere lige repræsentation af kønnene for at skabe mere bevidsthed om udfordringen i forskningsmiljøerne og samfundet generelt.