Til oversigt

Carlsbergfondet uddeler 400 millioner kroner til skelsættende forskningsaktiviteter

En lang række af Danmarks førende forskere modtager i dag en forskningsbevilling fra Carlsbergfondet. Samlet sender fondet 400 mio. kr. ud i forskningsmiljøerne. Heraf går 124 mio. kr. til humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsprojekter, mens 108 mio. kr. skal anvendes til banebrydende forskning inden for naturvidenskaberne. Desuden uddeler fondet cirka 170 mio. kr. til en række Semper Ardens: Advance-stipendier, der udmeldes særskilt primo 2023.

Uddelingen sker på baggrund af Carlsbergfondets åbne Efterårsopslag 2022. Bevillingerne gives til forskere med videnskabelige projekter på alle karrieretrin, som over de kommende år vil tilvejebringe nye, vigtige indsigter i så forskellige emner som betydningen af børnemedier siden 1980erne, brug af medicinsk viden i oldtidens assyriske templer, fartøjers støjpåvirkning af bardehvaler i europæiske farvande, miljøstressorers indvirkning på afgrødeproduktion og biodiversitet, anticancer-mekanismer i onkolytiske vira samt ulighed inden for husstande, der hidtil har været et overset parameter i udarbejdelsen af økonomiske modeller.

”Jeg vil gerne ønske alle forskere stort tillykke med bevillingen. Med uddelingen til forskere på alle karrieretrin følger vi Carlsbergfondets strategiske målsætning om både at tage vare på generationsskiftet i dansk forskning og understøtte forskningsmiljøernes muligheder for at levere banebrydende resultater inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab i Danmark. Jeg glæder mig til at følge de mange visionære projekter, som nu vil blive igangsat på både danske og internationale universiteter”, siger Carlsbergfondets bestyrelsesforkvinde Majken Schultz.

Se hvem der har modtaget en bevilling

Postdocstipendier for 42 mio. kr. 

Det har igen i år været højt prioriteret at tilgodese de yngre, spirende forskere på postdocniveau. I alt er der uddelt godt 42 mio. kr. fordelt på tre typer af postdocstipendier: Reintegrationsstipendier, Internationaliseringsstipendier samt ’Visiting Fellowships’ ved University of Oxford – et eliteprogram, som fondet igangsatte i 2019 med henblik på at styrke de dygtigste postdocs muligheder for at tage forskningsophold på et af verdens bedste universiteter. 

Se hvem der har modtaget et Reintegrationsstipendium

Se hvem der har modtaget et Internationaliseringsstipendium

Se hvem der har modtaget et Visiting Fellowship

Yngre lektorer får Semper Ardens: Accelerate-stipendier for 108 mio. kr. 

Også de yngre lektorer har været prioriteret i årets uddeling. Godt 108 mio. kr. gives til 23 nyansatte lektorer, der hver modtager et Semper Ardens: Accelerate-stipendium. Formålet med dette treårige virkemiddel er at give yngre, fastansatte forskere på lektorniveau mulighed for at stå på egne ben ved at etablere en selvstændig forskergruppe. 

Se hvem der har modtaget et Semper Ardens: Accelerate

Også 28 førende, etablerede forskere med et forskningsprojekt inden for humaniora eller samfundsvidenskab, som skal munde ud i en monografi eller doktorafhandling, modtager samlet knap 25 mio. kr.

Se hvem der har modtaget et Monografistipendium

Endvidere er der giver 52 Infrastruktur-bevillinger til apparatur, registerdata og databaser for knap 54 mio. kr. 

Se hvem der har modtaget en Infrastruktur-bevilling

International peer review for første gang i fondets historie

Samtlige bevillinger uddelt med reference til Efterårsopslag 2022 er givet i fri konkurrence på baggrund af forskernes egne ansøgninger, der alle er blevet fagligt vurderet af medlemmerne af Carlsbergfondets bestyrelse, som træffer endelig beslutning om fondets uddelinger. 

For første gang i fondets historie har ansøgninger til udvalgte virkemidler imidlertid også været sendt i international, ekstern bedømmelse forud for bestyrelsens vurdering og beslutning. Det gælder ansøgninger til virkemidlerne Semper Ardens: Accelerate og Forskningsinfrastruktur over 3 mio. kr., ligesom ansøgninger til virkemidlet Semper Ardens: Advance, der uddeles primo 2023, også er blevet vurderet eksternt. 

Med indførelse af ekstern bedømmelse på udvalgte virkemidler tager Carlsbergfondet nye skridt i moderniseringen af fondets bevillingsprocesser, så disse både tilpasses Carlsbergfondets øgede uddelingskapacitet og videnskabens stadigt stigende faglige kompleksitet.

”Jeg er glad for, at vi for første gang i Carlsbergfondets historie har iværksat international peer review af udvalgte forskningsansøgninger. I lyset af, at forskning bliver mere og mere specialiseret, fordrer en kvalificeret bedømmelse af større og mere komplekse forskningsansøgninger i stigende grad en ekstern vurdering fra andre forskere, der kender forskningsområdet indgående. Da Carlsbergfondet over de seneste år derudover har øget uddelingsrammen markant, har det været endnu en grund til at igangsætte brug af ekstern peer review forud for bestyrelsens vurdering og beslutningstagning i relation til fondets uddelinger,” siger Majken Schultz.  

Nøgletal om uddelingen

Uddelingen er baseret på i alt 729 ansøgninger indsendt til fondet inden for ansøgningsfristen den 1. oktober 2022. Af ansøgninger til virkemidler med uddeling i 2022 var 422 indsendt af mandlige ansøgere, mens 200 var indsendt af kvindelige ansøgere. I alt er der uddelt 153 bevillinger, som fordeler sig på 64 bevillinger til kvindelige forskere og 89 bevillinger til mandlige forskere. Det samlede antal ansøgninger på 729 inkluderer ansøgninger til virkemidlet Semper Ardens: Advance, der udmeldes særskilt primo 2023. 

I alt blev der med reference til Efterårsopslag 2022 modtaget ansøgninger for godt 3,2 mia. kr., når man medregner ansøgninger til Semper Ardens: Advance. Carlsbergfondet har samlet uddelt 600 mio. kr. til forskningsaktiviteter i 2022.Til oversigt