Carlsbergfondets Fundats

Kort om fundatsen

Carlsbergfondet blev oprettet af brygger J.C. Jacobsen ved Fundats- og Gavebrev af 1876.

Carlsbergfondet overtog J.C. Jacobsens bryggeri, Gamle Carlsberg i 1888, efter hans død.

Carl og Ottilia Jacobsen skænkede i 1902 bryggeriet Ny Carlsberg til Carlsbergfondet. Samtidigt oprettede de Ny Carlsbergfondet, som blev et selvstændigt fond under Carlsbergfondet. 

Fordelingen af overskuddet fra Carlsberg Bryggerierne mellem Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet blev fastsat i 1916.

Fra 1902 blev Carlsberg Bryggerierne drevet af Carlsbergfondet som en selvstændig erhvervsvirksomhed. Det fortsatte, indtil bryggerierne i 1970 blev fusioneret med Aktieselskabet De forenede Bryggerier.

Ved sammenslutningen i 1970 blev det vedtaget, at Carlsbergfondet skulle eje mindst 51% af aktiekapitalen i De forenede Bryggerier A/S. 

I 1987 ændrede De forenede Bryggerier A/S navn til til Carlsberg A/S.

Tuborgfondet blev i 1991 fusioneret med Carlsbergfondet.

I 2013 ændredes fundatsen, således at Carlsbergfondet nu kun er forpligtet til at eje en aktiepost, der giver ret til mindst 51% af stemmerne i Carlsberg A/S.  

I 2015 blev fundatsen ændret således at Carlsberg Laboratorium og Carlsberg Research Center integreredes fuldt ud under navnet “Carlsberg Laboratorium” (Carlsberg Research Laboratory). 

Carlsbergfondet overtager ejerskabet af Carlsberg Akademi i 2017.

I 2018 blev fundatsen præciseret således, at Tuborgfondets bestyrelse fremover udgør en bevillingskomite, benævnt bestyrelse. Dette klargør, at det er Carlsbergfondets bestyrelse, der har bevillingskompetencen på baggrund af indstillinger fra bevillingskomiteen. Desuden blev der foretaget en række tilretninger og ændringer, som gennemføres for at tilpasse fundatsen til den gældende erhvervsfondslovgivning.

I 2020 blev fundatsen tilpasset i overensstemmelse med en ændring af Ny Carlsbergfondets fundats, idet Ny Carlsbergfondets bestyrelse blev udvidet fra tre til fem medlemmer.

I 2021 blev fundatsens bestemmelser omkring konsolidering ændret, således at det blev op til fondets bestyrelse at vurdere, om der det enkelte år er behov for konsolidering og i givet fald størrelsen af denne.

I 2022 blev fundatsen endvidere ændret, idet det blev vurderet hensigtsmæssigt at justere fondets organisering og ledelse, herunder muliggøre ansættelse af en direktør i fondet.”

Carlsbergfondets fundats er således løbende blevet justeret og tilpasset for at sikre, at Carlsbergfondet stedse kan varetage rollen som strategisk ejer i relation til Carlsberg A/S.