Til oversigt

God fondsledelse

Carlsbergfondets bestyrelse ønsker at udøve god fondsledelse efter principper, der sikrer størst mulig professionalisme, åbenhed og transparens, hvad angår Fondets ledelse og beslutninger.

Carlsbergfondet har behandlet anbefalingerne fra Komiteen for god Fondsledelse. Fondet følger langt de fleste af anbefalingerne. For de få anbefalinger, som ikke umiddelbart følges, gives en forklaring herpå. 

Læs Carlsbergfondets "Redegørelse om god Fondsledelse 2022" (PDF)

I det følgende gennemgås dele af Carlsbergfondets fundats, bestyrelsens forretningsorden og årsrapporterne. Læs om:

  • Bestyrelsens sammensætning og valg
  • Bestyrelsens arbejde
  • Fondets uddelinger
  • Udøvelse af ejerskab af Carlsberg A/S 

Bestyrelsens sammensætning og valg

Carlsbergfondet ledes af en bestyrelse, der består af fem medlemmer, som vælges af og blandt de indenlandske medlemmer af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (KDVS). Bestyrelsen består af tre medlemmer fra den naturvidenskabelige klasse og to medlemmer fra den humanistiske og samfundsvidenskabelige klasse i KDVS. Denne sammensætning sikrer, at bestyrelsen har bredden i de faglige kompetencer, som er nødvendige for at behandle forskningsansøgninger fra de fagområder, som Fondet støtter (naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab).

Bestyrelsen vælger af sin midte en forperson, hver gang et ordinært valg har fundet sted.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på maksimalt fem år. Bestyrelsesmedlemmer valgt efter den 25. april 2012 kan ifølge Fondets fundats maksimalt være medlemmer af bestyrelsen i 15 år. Bestyrelsens medlemmer udtræder af bestyrelsen senest ved udgangen af det kalenderår, hvori de fylder 70 år. Carlsbergfondets bestyrelse er således ikke selvsupplerende, hvorfor man ikke har indvirkning på valg af medlemmer i forhold til køn og alder.

Carlsbergfondet er hovedaktionær i bryggeriet Carlsberg A/S. Det er navnlig i forhold til det aktive ejerskab af Carlsberg Group væsentligt, at der i Fondets bestyrelse er en betydelig kontinuitet. Dette er tilgodeset ved, at der vælges eller genvælges et medlem af Carlsbergfondets bestyrelse hvert år.

Bestyrelsens medlemmer er uafhængige i henhold til Komiteen for god Fondsledelses anbefalinger. Sammensætningen af bestyrelsen kan ses her.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen afholder månedlige møder, heraf et årligt uddelingsmøde, hvor ansøgninger indsendt til den årlige ansøgningsfrist den 1. oktober evalueres og behandles af bestyrelsens medemmer. Resultatet af behandlingen offentliggøres kort efter uddelingsmødet medio november. Bestyrelsens møder indkaldes og ledes af forpersonen. Dagsorden og elektronisk mødemateriale om de enkelte dagordenspunkter udsendes en uge før bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektivitet i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens beslutninger på bestyrelsesmøder udmøntes af Fondets sekretariat. Sekretariatschefen er sekretær for bestyrelsen.

I forbindelse med sager af særlig hastende karakter kan bestyrelsen vælge at gennemføre skriftlig behandling. Beslutninger truffet på denne måde protokolleres på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens medlemmer kan i forbindelse med behandling af forskningsansøgninger inddrage ekstern faglig ekspertise – typisk gennem medlemmerne af KDVS.

Medlemmer af Fondets bestyrelse indgår desuden i bestyrelserne for Fondets afdelinger: Carlsberg Laboratorium, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Tuborgfondet. Bestyrelsens medlemmer er endvidere repræsenteret i bestyrelserne for Ny Carlsberg Glyptotek, Dronning Ingrids Romerske Fond, Professor Johs. Pedersens Legat, Brygger Jacobsens Mindelegat og Carlsbergfondets ejendomsaktieselskaber.

Tre af fondets fire afdelinger modtager bevillinger fra Fondet efter en fordelingsmodel, der er fastlagt i fundatsen. Den fjerde afdeling, Det Nationalhistoriske Museum, modtager bevilling efter budget. Derfor anses bestyrelsesmedlemmernes ledelsesopgaver i afdelingerne ikke for at påvirke uafhængigheden. Carlsbergfondets bestyrelse udpeger desuden Ny Carlsbergfondets bestyrelse og forperson efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse.

Bestyrelsens forperson afholder årligt individuelle evalueringsmøder med de øvrige medlemmer af bestyrelsen.  Møderne er grundlag for en skriftlig redegørelse for evalueringen af bestyrelsens arbejde, som efterfølgende behandles af den samlede bestyrelse.  De øvrige bestyrelsesmedlemmer evaluerer i denne forbindelse forpersonens ledelse af bestyrelsens og Fondets arbejde.

Bestyrelsen evaluerer løbende sekretariatets arbejde og resultater.

Carlsbergfondets bestyrelsesmedlemmer honoreres med et fast vederlag. Vederlagenes størrelse fastsættes ifølge Fondets fundats af KDVS efter indstilling fra Carlsbergfondets bestyrelse og godkendes af Erhvervsstyrelsen. Forpersonen honoreres i henhold til Finansministeriets lønoversigt for tjenestemænd med videre, dog med reduktion af den aflønning, som forpersonen måtte oppebære for sin fortsatte universitetstilknytning. Det samlede vederlag til bestyrelsens medlemmer og forpersonen fremgår af årsrapporten.

Fondets uddelinger

De overordnede principper for Fondets uddelinger er fastlagt i fundatsen. Fondets uddelinger udmøntes gennem fire afdelinger: Carlsberg Laboratorium (Afdeling A), Fondets uddelinger til videnskabelig grundforskning (Afdeling B), Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg (Afdeling C) og Tuborgfondets uddelinger (Afdeling D).

Bestyrelsen fastlægger hvert år det samlede uddelingsniveau på baggrund af forventningerne til Fondets samlede økonomiske resultat. Bevillingerne til Afdeling A og D fastsættes i henhold til fundatsens bestemmelser herom. Beløbet til Afdeling C fastsættes efter budget, og beløbet til uddeling gennem Afdeling B fremkommer som det resterende bevillingsbeløb efter tildeling til Afdeling A, C og D.

Bestyrelsen drøfter hvert år strategien for uddelingen af forskningsbevillinger gennem Afdeling B og justerer som led heri de anvendte bevillingsformer. Bestyrelsen ønsker gennem forskningsbevillingerne at styrke vækstlaget og fremme internationaliseringen i dansk forskning samt at støtte projekter, der rummer mulighed for afgørende videnskabelige gennembrud og banebrydende resultater med høj samfundsrelevans. Det sker blandt andet gennem uddeling af udlands- og hjemtagningsstipendier til postdocs og gennem større, længerevarende bevillinger til Semper Ardens-projekter.

Carlsbergfondets udøvelse af ejerskab i Carlsberg A/S

Carlsbergfondet blev oprettet den 25. september 1876 ved fundats fra brygger J.C. Jacobsen til KDVS. Fondets fundats blev kongeligt konfirmeret den 18. oktober 1876.

Fondets opgave var i første omgang at lede Carlsberg Laboratorium, som er Afdeling A i Carlsbergfondet. I 1878 oprettedes det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, som blev Afdeling C i Carlsbergfondet. Museet rummer blandt andet Danmarks historiske portrætsamling.

Medlemmerne af Carlsbergfondets bestyrelse er siden Fondets oprettelse blevet valgt af og blandt KDVS’ indenlandske medlemmer.

Da J.C. Jacobsen døde i 1887, blev Carlsbergfondet eneejer af bryggeriet Gl. Carlsberg, og Fondet blev dermed én af verdens første erhvervsdrivende fonde.

Stifterens søn Carl Jacobsen valgte i 1902 at følge sin fars eksempel, da han i et gavebrev af den 20. januar 1902 også overdrog sit bryggeri Ny Carlsberg til Carlsbergfondet, sådan at de to bryggerier Gl. Carlsberg og Ny Carlsberg blev samlet under én ledelse. Samtidig oprettedes Ny Carlsbergfondet med det formål at støtte kunst og kunstvidenskab. Ny Carlsbergfondet er en særlig afdeling af Carlsbergfondet.  

De to bryggerier, Gl. Carlsberg og Ny Carlsberg, blev fra 1902 drevet som en integreret del af Carlsbergfondet med direkte ejerskab indtil 1970, hvor de to Carlsberg-bryggerier blev fusioneret med De Forenede Bryggerier A/S, hvis hovedmærke var Tuborg. Carlsbergfondet blev derefter hovedaktionær i det fusionerede, børsnoterede bryggeri.

Ved sammenslutningen i 1970 blev det vedtaget, at Carlsbergfondet skulle eje mindst 51 % af aktiekapitalen i De Forenede Bryggerier A/S. På generalforsamlingen i 1987 besluttedes det at ændre navnet fra De Forenede Bryggerier A/S til Carlsberg A/S. Ved en fundatsændring i 2000 blev det muligt, at Carlsbergs bryggerivirksomhed kunne indgå i en datterselskabsstruktur, såfremt det efter Carlsbergfondets bestyrelses overbevisning var nødvendigt for at opretholde og videreudvikle Carlsberg A/S' erhvervsmæssige og forskningsmæssige aktiviteter. I denne struktur har Carlsbergfondet og Carlsberg A/S ikke bestemmende indflydelse på datterselskaberne, men sikrer sig den nødvendige og væsentlige indflydelse, der kan sikre både bevarelsen af Carlsberg som et udbredt og anerkendt ølmærke og en fortsat ølproduktion i Danmark.

I 2000 åbnedes gennem en ændring af fundatsen mulighed for, at Carlsbergfondets direktion under visse betingelser vil kunne tiltræde, at Carlsbergs bryggerivirksomhed i forbindelse med aktieemission og/eller fusion indgår i et ejerskab uden bestemmende indflydelse fra Carlsbergfondet, men dog med en væsentlig indflydelse, som kan sikre bevarelsen af Carlsberg som et udbredt og anerkendt ølmærke og en fortsat ølproduktion i Danmark.

I 2007 blev fundatsen ændret, således at Carlsbergfondet nu kun er forpligtet til stedse at eje mere end 25 % af aktiekapitalen med ret til mindst 51 % af stemmerne i Carlsberg A/S. Fundatsændringen skete for at åbne mulighed for fremskaffelse af ny egenkapital i Carlsberg A/S gennem aktieemission, uden at Carlsbergfondet ville være forpligtet til at deltage forholdsmæssigt i forhøjelsen af aktiekapitalen.

I 2013 ændredes fundatsen igen, således at Carlsbergfondet nu kun er forpligtet til stedse at være ejer af en aktiepost, som giver ret til mindst 51% af stemmerne i Carlsberg A/S. Fundatsændringen er sket for at give Carlsberg A/S et væsentligt forøget kapitalberedskab gennem aktieemission, samtidig med at Carlsbergfondet bevarer den samme bestemmende indflydelse i Carlsberg A/S som hidtil.

I 2015 blev fundatsen ændret således at Carlsberg Laboratorium og Carlsberg Research Center integreres fuldt ud under navnet “Carlsberg Laboratorium” (Carlsberg Research Laboratory). Carlsbergfondet overtager ejerskabet af Carlsberg Akademi.

Carlsbergfondet ønsker at være en dynamisk og aktiv hovedaktionær i Carlsberg A/S. Carlsberg A/S er hovedkilde til Fondets indtægter og er således Fondets største aktiv. Samtidig er det i fundatsen pålagt Fondets bestyrelse at udøve sin indflydelse på Carlsberg A/S, således at Fondets stifter J.C. Jacobsens ”gyldne ord” opfyldes i videst muligt omfang:

"Ved Bryggeriernes drift skal det være det stadige Formaal uden hensyn til en øjeblikkelig Fordeel at udvikle Fabrikationen til den størst mulige Fuldkommenhed, således at disse Bryggerier og deres Product altid kunne staae som et Mønster og ved deres Exempel virke til, at Ølbrygningen heri Landet holdes på et høit og hæderligt Standpunct." (Carlsbergfondets fundats § 7.1.6)

Det er derfor vigtigt, at Fondets bestyrelse har indgående kendskab til aktiviteterne i Carlsberg A/S. Samtlige bestyrelsesmedlemmer i Fondet er som følge heraf medlemmer af bestyrelsen for Carlsberg A/S. 

Se Fondets aktuelle kapital- og stemmeandel 

Bestyrelsen i Carlsberg A/S udgøres ud over tre medlemmer fra Carlsbergfondets bestyrelse* af fem uafhængige medlemmer med international erhvervs- og ledelseserfaring fra blandt andet FMCG-virksomheder (Fast Moving Consumer Goods), samt fem medlemmer valgt af og blandt medarbejdere i Carlsberg Group. Ved valg af nye medlemmer til bestyrelsen for Carlsberg A/S lægges der vægt på en række professionelle og personlige kompetencer, herunder:

  • Integritet og pålidelighed
  • Væsentlig ledelseserfaring fra lederstillinger i større internationale virksomheder og vidensbaserede institutioner
  • Analytisk tænkning og veludviklet strategisk forståelse
  • Gode menneskelige og sociale kompetencer, der kan danne grundlag for etablering og vedligeholdelse af gode professionelle samarbejdsrelationer med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, direktion og andre ledelsesrepræsentanter
*Fra 2023 vil kun to ud af Carlsbergfondets fem bestyrelsesmedlemmer indgå i Carlsberg A/S’ bestyrelse.


Til oversigt