Til oversigt

Skattepolitik

Carlsbergfondets skattepolitik gælder foruden Carlsbergfondet også Tuborgfondet, Carlsberg Laboratorium og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Indledning

Carlsbergfondet er et af Danmarks ældste og største erhvervsdrivende fonde og har betydning for hele det danske samfund.

Udbyttet fra fondets aktier i Carlsberg A/S anvendes af Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet til hvert år at uddele flere hundrede millioner kroner til grundforskning, kultur, kunst og samfundsgavnlige formål samt til Carlsberg Laboratorium og til to internationalt anerkendte museer: Ny Carlsberg Glyptotek og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

I overensstemmelse med stifterens Gyldne Ord i fondets fundats stræber Carlsbergfondet efter den højest mulige kvalitet i alt, hvad fondet gør, og i driften af Carlsbergbryggeriet skal man aldrig kun have fokus på forretningen her og nu, men også have fremtiden for øje. Denne ambition har sikret, at fondet i dag fortsat har en bestemmende aktiepost i en af verdens største bryggerikoncerner, som råder over nogle af branchens stærkeste mærker.

Carlsbergfondet ønsker at udøve god fondsledelse efter principper, der sikrer størst mulig professionalisme, åbenhed og transparens, hvad angår fondets ledelse og beslutninger, herunder skat.

Skatteindtægter er afgørende for et velfungerende samfund og udgør en vigtig byggesten og finansieringskilde i forbindelse med FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, der har fokus på at forbedre velfærd, retfærdighed, uddannelse, beredskab, sundhed samt miljø- og klimabeskyttelse i udviklede lande og udviklingslande.

Internationalt har der været skærpet fokus på at forebygge aggressiv skatteplanlægning og på at opnå mere transparens på skatteområdet, hvilket har ført til en række vigtige internationale initiativer. Desuden har samfund og interessenter haft øget fokus på de skatter, som koncerner og fonde betaler. I dette dokument redegør Carlsbergfondet for sin skattepolitik.

 

Carlsbergfondets skattepolitik

 

Ansvarlighed & ledelse

Carlsbergfondets skattepolitik blev godkendt af fondets bestyrelse den 21. januar 2021 og gælder for Carlsbergfondet, Tuborgfondet, Carlsberg Laboratorium og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Bestyrelsen for Carlsberg Group har udarbejdet og nedfældet en separat skattepolitik for Carlsberg Group [https://www.carlsberggroup.com/media/42210/tax-policy-jan-2021.pdf].

 

Risikostyring vedrørende skat udøves af bestyrelsen, ledelsen og relevante medarbejdere hos Carlsbergfondet og Carlsberg Group.

 

Overholdelsen af Carlsbergfondets skattepolitik overvåges årligt af fondets bestyrelse, og alle er velkomne til at henvende sig direkte til fondet med spørgsmål om dets skatteforhold og kommentarer til dets overholdelse af skattereglerne.

 

Risikostyring vedrørende skat omfatter bl.a. risikovurderinger, inden der foretages skatteplanlægning i forbindelse med større transaktioner, og Carlsbergfondet trækker på eksterne rådgivere i tilfælde, hvor den relevante ekspertise ikke findes internt i organisationen. Eksterne rådgivere benyttes også i forbindelse med væsentlige transaktioner og beslutninger, hvor skatteovervejelser spiller en central rolle, eller hvor der er betydelig usikkerhed om fortolkningen af eksisterende love og bestemmelser.

 

Overholdelse af lovgivningen

Carlsbergfamilien bestræber sig på at overholde skattelovgivningen i de relevante geografiske områder og betale den rette skat til den rette tid der, hvor vi skaber værdi, med udgangspunkt i relevante fortolkninger af gældende lov samt vores faktiske økonomiske og kommercielle aktiviteter.

 

Vi udfylder og indsender de selvangivelser, vi skal, og afgiver fuldstændige, nøjagtige og rettidige oplysninger til alle relevante skattemyndigheder. I tilfælde, hvor skattelovgivningen er uklar eller åben for fortolkning, vurderer vi sandsynligheden, og indhenter om nødvendigt en ekstern vurdering for at sikre, at vores fortolkning holder.

 

Vi anvender armslængdeprincippet i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer som best practice, og det gør vi konsekvent. (Med forbehold for lokal lovgivning).

 

Virksomhedsstruktur

Vi etablerer virksomhedsstrukturer, der bygger på sund forretningsmæssig fornuft, passer til vores aktiviteter og har substans. Vi søger ikke at opnå ublu skattefordele.

 

En oversigt over alle enheder i koncernen kan findes i årsrapporten for Carlsbergfondet og for Carlsberg Group.

 

Vi etablerer ikke selskaber i "skattely" for at undgå beskatning af aktiviteter, der foregår andre steder. Enheder, der er placeret i jurisdiktioner med lav eller ingen skat, ligger der af substans- og forretningsmæssige grunde.

 

Forholdet til myndighederne

Vi forsøger så vidt muligt at etablere et samarbejde med skattemyndighederne med udgangspunkt i gensidig respekt, transparens og tillid, og vi følger de etablerede procedurer og kanaler i vores forhandlinger med skattemyndigheder, embedsmænd, ministre og andre tredjeparter og gør det på en professionel, respektfuld og rettidig måde.

 

Vi er åbne og transparente i forhold til skattemyndighederne, og vi besvarer relevante forespørgsler fra skattemyndighederne ligefremt og rettidigt (og kommer med oplysninger, som vedrører andre jurisdiktioner, hvor det er relevant), så vi bidrager til fastsættelsen af vores skatteforpligtelse.

 

Vi forsøger så vidt muligt at gå i dialog med skattemyndighederne på et tidligt tidspunkt, hvis der er væsentlig usikkerhed om skatteregler. Enhver afgørelse fra skattemyndighederne, der godkender en given skattemæssig behandling, bygger på oplysninger om alle relevante fakta og forhold. Hvis der opstår misforståelser med hensyn til fakta eller lovgivning, bestræber vi os på at samarbejde med skattemyndighederne og så vidt muligt at finde frem til sagens kerne og undersøge mulighederne for at rydde misforståelser eller uenigheder af vejen. Vi vil hverken bestikke eller på anden måde forsøge at påvirke skattesagsbehandlere, embedsmænd eller ministre med henblik på at opnå en gunstigere skattebehandling.

 

Skatteincitamenter (tilskud og fradragsregler)

Hvor vi gør brug af skatteincitamenter, som myndighederne tilbyder, forsøger vi at sikre, at de er transparente og i overensstemmelse med love og bestemmelser og gennemføres efter hensigten i loven, bekendtgørelser eller de forvaltningsmæssige rammer.

 

 

Effektive skattesystemer

På nationalt og internationalt plan går vi i konstruktiv dialog med myndigheder, erhvervsgrupper og civilsamfundet med henblik på at bidrage til udviklingen af effektive skattesystemer, lovgivning og forvaltning.

 

Transparens

Vi udsender regelmæssigt information til interessenter, herunder investorer, politiske beslutningstagere, medarbejdere, civilsamfundet og offentligheden om vores tilgang til skat og vores skattebetalinger.

 

Vores tilgang til transparens indebærer bl.a.:

 • Offentliggørelse af den gældende skattepolitik, der er godkendt af bestyrelsen for Carlsbergfondet og Carlsberg Group.
 • En oversigt over vores koncernstruktur og en liste over alle enheder, som indgår i årsrapporten for fondet og for Carlsberg Group.
 • Årlige oplysninger om vores samlede effektive skatteprocent og information om de skatter, vi har betalt.

 

Skattepolitikkens anvendelsesområde

Carlsbergfondets skattepolitik vedrører alle aktiviteter, der kontrolleres af fondets bestyrelse. I forbindelse med beskrivelsen af fondets skattepolitik er det relevant at se på politikkens anvendelsesområde i forhold til følgende:

 

 • Udøvelse af engageret ejerskab gennem en aktiepost, der repræsenterer flertallet af stemmerne i Carlsberg A/S.
 • Styring af Carlsbergfondets aktiviteter, herunder:
  • Investering af fondets kapital, indtil midlerne uddeles
  • Uddeling af midler i overensstemmelse med Carlsbergfondets fundats.

 

Carlsberg Group

Carlsbergfondet er hovedaktionær i Carlsberg A/S, og fondet udøver engageret ejerskab i forhold til Carlsberg Group, idet fondet arbejder på at sikre en vedvarende høj bryggekvalitet og på at give tilbage til samfundet ved at støtte natur- og samfundsvidenskaberne, de humanistiske videnskaber, kunst og samfundsgavnlige formål gennem uddeling af fondsmidler. Carlsberg A/S er noteret på fondsbørsen NASDAQ OMX København.

 

Carlsberg Group blev grundlagt i 1847 af brygger J.C. Jacobsen og er blandt verdens førende bryggerikoncerner med en lang række øl- og læskedrikmærker i sin portefølje. Carlsberg Group råder over 140 mærker – fra kendte ølmærker til specialøl og alkoholfri øl. Blandt de kendte mærker er internationale mærker som Carlsberg og Tuborg samt stærke lokale mærker som Ringnes i Norge, Lvivske i Ukraine og Wusu i Kina. De største specialøl er den franske 1664 Blanc og den belgiske klosterøl Grimbergen.

 

Carlsbergfondets skattepolitik er blevet drøftet som led i udarbejdelsen af skattepolitikken for Carlsberg Group. Carlsberg Groups skattepolitik blev vedtaget af koncernens bestyrelse den 10. december 2020 og er beskrevet i et separat dokument, der redegør for skattepolitikken i forbindelse med Carlsberg Groups globale aktiviteter. Skattepolitikken kan findes her (på engelsk): https://www.carlsberggroup.com/media/42210/tax-policy-jan-2021.pdf.

 

Overvågning af overholdelsen af Carlsberg Groups skattepolitik og risikovurdering samt styring af skatterisici i Carlsberg Group foretages af ledelsen i Carlsberg Group.

 

Carlsbergfondets investeringer

Carlsbergfondet investerer de frie midler, der ikke er bundet i aktier i Carlsberg Group i henhold til fondets fundats, med henblik på at opnå renter, udbytte eller andre former for provenu, så de midler, der er til rådighed til fremtidig uddeling, kan øges i overensstemmelse med fondets fundats og for at bevare stemmeflertallet i Carlsberg Group.

 

Når frie midler investeres, anerkender fondet vigtigheden af skat som et centralt element i opnåelsen af Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling samt betydningen af ansvarlig skattemæssig adfærd.

 

I al væsentlighed investerer Carlsbergfondet gennem eksterne porteføljeforvaltere ("forvaltere"), som er orienteret om fondets skattepolitik. Forvalterne er indforståede med, at de skal gøre deres bedste for at sikre overholdelse af gældende skattelove og -bestemmelser inden for den jurisdiktion, hvor investeringerne foretages, og på en sådan måde, at der tages hensyn til og højde for udviklingen i skattelovgivningen og internationale initiativer.

 

Carlsbergfondet forventer, at investeringerne forvaltes effektivt og opfordrer forvalterne til at overveje muligheder for skatteplanlægning, hvorved dobbeltbeskatning undgås, og afkastet efter skat maksimeres. Fondet understreger dog, at forvalterne nøje skal overveje en sådan planlægning og kun foretage ikke-aggressiv skatteplanlægning, som skal sikre rimelige konkurrencevilkår og forebygge dobbeltbeskatning.

 

Carlsbergfondet støtter øget transparens og internationale initiativer, der er gennemført på OECD- og EU-plan for at øge transparensen. I overensstemmelse med disse principper forventer fondet, at forvalterne også støtter disse initiativer ved at udvise forsigtighed ved investering i porteføljeselskaber og ved ikke at investere i indskudte holdingselskaber, der er oprettet eller skattemæssigt hjemmehørende i (a) jurisdiktioner, der på investeringstidspunktet anses for ”noncompliant” i henhold til peer review-processen i OECD’s Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, eller (b) jurisdiktioner, der på investeringstidspunktet er opført på EU’s liste over ikke-samarbejdende skattejurisdiktioner.

 

Fondet forventer, at forvalterne er transparente i deres tilgang til skat, og at de velvilligt går i dialog med fondet og samfundet.

 

Uddelinger

Carlsbergfondet modtager udbytte af sine aktier i Carlsberg A/S. Dette udbytte er beskattet i Carlsberg Group, idet udbyttet stammer fra indkomst, der er beskattet i overensstemmelse med de normale regler for selskabsbeskatning, og efter betaling af moms og andre afgifter, som Carlsberg Group betaler.

 

De udbyttebetalinger, fondet modtager fra Carlsberg A/S, er – som hovedregel – skattefri. Fondets øvrige indtægter beskattes på normal vis.

 

I henhold til fondsbeskatningsloven kan fonde foretage fradrag for uddelinger til almennyttige formål, men kun i det omfang, at uddelingerne overstiger de skattefri udbyttebetalinger, der er modtaget.

 

Uddelinger til almennyttige formål skal som hovedregel beskattes som indkomst for modtagerne.

 

Det betyder, at Carlsbergfondet som udgangspunkt uddeler midler, som Carlsberg Group allerede har betalt skat af, til modtagere, der som hovedregel efterfølgende betaler skat, når de anvender midlerne.

 

Carlsbergfondet skal – ligesom andre erhvervsdrivende fonde – ikke betale yderligere indkomstskat, hvis fondets uddelinger til almennyttige formål ligger på det høje niveau, hvor de traditionelt har ligget.

 

I henhold til Carlsbergfondets fundats bidrager fondet til samfundet ved:

 • at virke til fremme af og støtte for naturvidenskaberne samt matematik og filosofi, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne
 • at yde tilskud til Carlsberg Laboratorium
 • at opretholde og udvikle Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot
 • at yde tilskud til samfundsgavnlige formål gennem Tuborgfondet, særligt til støtte for dansk erhvervsliv.

 

I tilfælde af betydningsforskelle mellem den danske og engelske version af denne skattepolitik har den engelske version forrang.

 

Indledning

Carlsbergfondet er et af Danmarks ældste og største erhvervsdrivende fonde og har betydning for hele det danske samfund.

Udbyttet fra fondets aktier i Carlsberg A/S anvendes af Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet til hvert år at uddele flere hundrede millioner kroner til grundforskning, kultur, kunst og samfundsgavnlige formål samt til Carlsberg Laboratorium og til to internationalt anerkendte museer: Ny Carlsberg Glyptotek og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

I overensstemmelse med stifterens Gyldne Ord i fondets fundats stræber Carlsbergfondet efter den højest mulige kvalitet i alt, hvad fondet gør, og i driften af Carlsbergbryggeriet skal man aldrig kun have fokus på forretningen her og nu, men også have fremtiden for øje. Denne ambition har sikret, at fondet i dag fortsat har en bestemmende aktiepost i en af verdens største bryggerikoncerner, som råder over nogle af branchens stærkeste mærker.

Carlsbergfondet ønsker at udøve god fondsledelse efter principper, der sikrer størst mulig professionalisme, åbenhed og transparens, hvad angår fondets ledelse og beslutninger, herunder skat.

Skatteindtægter er afgørende for et velfungerende samfund og udgør en vigtig byggesten og finansieringskilde i forbindelse med FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, der har fokus på at forbedre velfærd, retfærdighed, uddannelse, beredskab, sundhed samt miljø- og klimabeskyttelse i udviklede lande og udviklingslande.

Internationalt har der været skærpet fokus på at forebygge aggressiv skatteplanlægning og på at opnå mere transparens på skatteområdet, hvilket har ført til en række vigtige internationale initiativer. Desuden har samfund og interessenter haft øget fokus på de skatter, som koncerner og fonde betaler. I dette dokument redegør Carlsbergfondet for sin skattepolitik.

Carlsbergfondets skattepolitik

Ansvarlighed & ledelse

Carlsbergfondets skattepolitik blev godkendt af fondets bestyrelse den 21. januar 2021 og gælder for Carlsbergfondet, Tuborgfondet, Carlsberg Laboratorium og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Bestyrelsen for Carlsberg Group har udarbejdet og nedfældet en separat skattepolitik for Carlsberg Group.

Læs Carlsberg Groups skattepolitik (PDF, engelsk) 

Risikostyring vedrørende skat udøves af bestyrelsen, ledelsen og relevante medarbejdere hos Carlsbergfondet og Carlsberg Group.

Overholdelsen af Carlsbergfondets skattepolitik overvåges årligt af fondets bestyrelse, og alle er velkomne til at henvende sig direkte til fondet med spørgsmål om dets skatteforhold og kommentarer til dets overholdelse af skattereglerne.

Risikostyring vedrørende skat omfatter bl.a. risikovurderinger, inden der foretages skatteplanlægning i forbindelse med større transaktioner, og Carlsbergfondet trækker på eksterne rådgivere i tilfælde, hvor den relevante ekspertise ikke findes internt i organisationen. Eksterne rådgivere benyttes også i forbindelse med væsentlige transaktioner og beslutninger, hvor skatteovervejelser spiller en central rolle, eller hvor der er betydelig usikkerhed om fortolkningen af eksisterende love og bestemmelser.

Overholdelse af lovgivningen

Carlsbergfamilien bestræber sig på at overholde skattelovgivningen i de relevante geografiske områder og betale den rette skat til den rette tid der, hvor vi skaber værdi, med udgangspunkt i relevante fortolkninger af gældende lov samt vores faktiske økonomiske og kommercielle aktiviteter.

Vi udfylder og indsender de selvangivelser, vi skal, og afgiver fuldstændige, nøjagtige og rettidige oplysninger til alle relevante skattemyndigheder. I tilfælde, hvor skattelovgivningen er uklar eller åben for fortolkning, vurderer vi sandsynligheden, og indhenter om nødvendigt en ekstern vurdering for at sikre, at vores fortolkning holder.

Vi anvender armslængdeprincippet i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer som best practice, og det gør vi konsekvent. (Med forbehold for lokal lovgivning).

Virksomhedsstruktur

Vi etablerer virksomhedsstrukturer, der bygger på sund forretningsmæssig fornuft, passer til vores aktiviteter og har substans. Vi søger ikke at opnå ublu skattefordele.

En oversigt over alle enheder i koncernen kan findes i årsrapporten for Carlsbergfondet og for Carlsberg Group.

Vi etablerer ikke selskaber i "skattely" for at undgå beskatning af aktiviteter, der foregår andre steder. Enheder, der er placeret i jurisdiktioner med lav eller ingen skat, ligger der af substans- og forretningsmæssige grunde.

Forholdet til myndighederne

Vi forsøger så vidt muligt at etablere et samarbejde med skattemyndighederne med udgangspunkt i gensidig respekt, transparens og tillid, og vi følger de etablerede procedurer og kanaler i vores forhandlinger med skattemyndigheder, embedsmænd, ministre og andre tredjeparter og gør det på en professionel, respektfuld og rettidig måde.

Vi er åbne og transparente i forhold til skattemyndighederne, og vi besvarer relevante forespørgsler fra skattemyndighederne ligefremt og rettidigt (og kommer med oplysninger, som vedrører andre jurisdiktioner, hvor det er relevant), så vi bidrager til fastsættelsen af vores skatteforpligtelse.

Vi forsøger så vidt muligt at gå i dialog med skattemyndighederne på et tidligt tidspunkt, hvis der er væsentlig usikkerhed om skatteregler. Enhver afgørelse fra skattemyndighederne, der godkender en given skattemæssig behandling, bygger på oplysninger om alle relevante fakta og forhold. Hvis der opstår misforståelser med hensyn til fakta eller lovgivning, bestræber vi os på at samarbejde med skattemyndighederne og så vidt muligt at finde frem til sagens kerne og undersøge mulighederne for at rydde misforståelser eller uenigheder af vejen. Vi vil hverken bestikke eller på anden måde forsøge at påvirke skattesagsbehandlere, embedsmænd eller ministre med henblik på at opnå en gunstigere skattebehandling.

Skatteincitamenter (tilskud og fradragsregler)

Hvor vi gør brug af skatteincitamenter, som myndighederne tilbyder, forsøger vi at sikre, at de er transparente og i overensstemmelse med love og bestemmelser og gennemføres efter hensigten i loven, bekendtgørelser eller de forvaltningsmæssige rammer.

Effektive skattesystemer

På nationalt og internationalt plan går vi i konstruktiv dialog med myndigheder, erhvervsgrupper og civilsamfundet med henblik på at bidrage til udviklingen af effektive skattesystemer, lovgivning og forvaltning.

Transparens

Vi udsender regelmæssigt information til interessenter, herunder investorer, politiske beslutningstagere, medarbejdere, civilsamfundet og offentligheden om vores tilgang til skat og vores skattebetalinger.

Vores tilgang til transparens indebærer bl.a.:

 • Offentliggørelse af den gældende skattepolitik, der er godkendt af bestyrelsen for Carlsbergfondet og Carlsberg Group.
 • En oversigt over vores koncernstruktur og en liste over alle enheder, som indgår i årsrapporten for fondet og for Carlsberg Group.
 • Årlige oplysninger om vores samlede effektive skatteprocent og information om de skatter, vi har betalt.

Skattepolitikkens anvendelsesområde

Carlsbergfondets skattepolitik vedrører alle aktiviteter, der kontrolleres af fondets bestyrelse. I forbindelse med beskrivelsen af fondets skattepolitik er det relevant at se på politikkens anvendelsesområde i forhold til følgende:

 • Udøvelse af engageret ejerskab gennem en aktiepost, der repræsenterer flertallet af stemmerne i Carlsberg A/S.
 • Styring af Carlsbergfondets aktiviteter, herunder:
  • Investering af fondets kapital, indtil midlerne uddeles
  • Uddeling af midler i overensstemmelse med Carlsbergfondets fundats.
Carlsberg Group

Carlsbergfondet er hovedaktionær i Carlsberg A/S, og fondet udøver engageret ejerskab i forhold til Carlsberg Group, idet fondet arbejder på at sikre en vedvarende høj bryggekvalitet og på at give tilbage til samfundet ved at støtte natur- og samfundsvidenskaberne, de humanistiske videnskaber, kunst og samfundsgavnlige formål gennem uddeling af fondsmidler. Carlsberg A/S er noteret på fondsbørsen NASDAQ OMX København.

Carlsberg Group blev grundlagt i 1847 af brygger J.C. Jacobsen og er blandt verdens førende bryggerikoncerner med en lang række øl- og læskedrikmærker i sin portefølje. Carlsberg Group råder over 140 mærker – fra kendte ølmærker til specialøl og alkoholfri øl. Blandt de kendte mærker er internationale mærker som Carlsberg og Tuborg samt stærke lokale mærker som Ringnes i Norge, Lvivske i Ukraine og Wusu i Kina. De største specialøl er den franske 1664 Blanc og den belgiske klosterøl Grimbergen.

Carlsbergfondets skattepolitik er blevet drøftet som led i udarbejdelsen af skattepolitikken for Carlsberg Group. Carlsberg Groups skattepolitik blev vedtaget af koncernens bestyrelse den 10. december 2020 og er beskrevet i et separat dokument, der redegør for skattepolitikken i forbindelse med Carlsberg Groups globale aktiviteter.

Læs Carlsberg Groups skattepolitik (PDF, engelsk)

Overvågning af overholdelsen af Carlsberg Groups skattepolitik og risikovurdering samt styring af skatterisici i Carlsberg Group foretages af ledelsen i Carlsberg Group.

Carlsbergfondets investeringer

Carlsbergfondet investerer de frie midler, der ikke er bundet i aktier i Carlsberg Group i henhold til fondets fundats, med henblik på at opnå renter, udbytte eller andre former for provenu, så de midler, der er til rådighed til fremtidig uddeling, kan øges i overensstemmelse med fondets fundats og for at bevare stemmeflertallet i Carlsberg Group.

Når frie midler investeres, anerkender fondet vigtigheden af skat som et centralt element i opnåelsen af Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling samt betydningen af ansvarlig skattemæssig adfærd.

I al væsentlighed investerer Carlsbergfondet gennem eksterne porteføljeforvaltere ("forvaltere"), som er orienteret om fondets skattepolitik. Forvalterne er indforståede med, at de skal gøre deres bedste for at sikre overholdelse af gældende skattelove og -bestemmelser inden for den jurisdiktion, hvor investeringerne foretages, og på en sådan måde, at der tages hensyn til og højde for udviklingen i skattelovgivningen og internationale initiativer.

Carlsbergfondet forventer, at investeringerne forvaltes effektivt og opfordrer forvalterne til at overveje muligheder for skatteplanlægning, hvorved dobbeltbeskatning undgås, og afkastet efter skat maksimeres. Fondet understreger dog, at forvalterne nøje skal overveje en sådan planlægning og kun foretage ikke-aggressiv skatteplanlægning, som skal sikre rimelige konkurrencevilkår og forebygge dobbeltbeskatning.

Carlsbergfondet støtter øget transparens og internationale initiativer, der er gennemført på OECD- og EU-plan for at øge transparensen. I overensstemmelse med disse principper forventer fondet, at forvalterne også støtter disse initiativer ved at udvise forsigtighed ved investering i porteføljeselskaber og ved ikke at investere i indskudte holdingselskaber, der er oprettet eller skattemæssigt hjemmehørende i (a) jurisdiktioner, der på investeringstidspunktet anses for ”noncompliant” i henhold til peer review-processen i OECD’s Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, eller (b) jurisdiktioner, der på investeringstidspunktet er opført på EU’s liste over ikke-samarbejdende skattejurisdiktioner.

Fondet forventer, at forvalterne er transparente i deres tilgang til skat, og at de velvilligt går i dialog med fondet og samfundet.

Uddelinger

Carlsbergfondet modtager udbytte af sine aktier i Carlsberg A/S. Dette udbytte er beskattet i Carlsberg Group, idet udbyttet stammer fra indkomst, der er beskattet i overensstemmelse med de normale regler for selskabsbeskatning, og efter betaling af moms og andre afgifter, som Carlsberg Group betaler.

De udbyttebetalinger, fondet modtager fra Carlsberg A/S, er – som hovedregel – skattefri. Fondets øvrige indtægter beskattes på normal vis.

I henhold til fondsbeskatningsloven kan fonde foretage fradrag for uddelinger til almennyttige formål, men kun i det omfang, at uddelingerne overstiger de skattefri udbyttebetalinger, der er modtaget.

Uddelinger til almennyttige formål skal som hovedregel beskattes som indkomst for modtagerne.

Det betyder, at Carlsbergfondet som udgangspunkt uddeler midler, som Carlsberg Group allerede har betalt skat af, til modtagere, der som hovedregel efterfølgende betaler skat, når de anvender midlerne.

Carlsbergfondet skal – ligesom andre erhvervsdrivende fonde – ikke betale yderligere indkomstskat, hvis fondets uddelinger til almennyttige formål ligger på det høje niveau, hvor de traditionelt har ligget.

I henhold til Carlsbergfondets fundats bidrager fondet til samfundet ved:

 • at virke til fremme af og støtte for naturvidenskaberne samt matematik og filosofi, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne
 • at yde tilskud til Carlsberg Laboratorium
 • at opretholde og udvikle Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
 • at yde tilskud til samfundsgavnlige formål gennem Tuborgfondet, særligt til støtte for dansk erhvervsliv.

I tilfælde af betydningsforskelle mellem den danske og engelske version af denne skattepolitik har den engelske version forrang.
Til oversigt