Formueplacering

Carlsbergfondets væsentligste aktiv er aktiebesiddelsen i Carlsberg A/S. Carlsbergfondet ejede pr. 31. december 2023 29,43 % af aktiekapitalen i Carlsberg A/S med en tilhørende stemmeandel på 76,72 %. Hertil kommer ejerskab af en ejendomsportefølje samt værdipapirinvesteringer i såvel rentebærende fordringer som aktier ejet direkte eller indirekte gennem fonde.

Fondets bestyrelse fastlægger rammerne for omfang af og risiko tilknyttet fondets investeringer. Kvæsturet forvalter fondets aktiver inden for disse rammer. Fondets aktiver var ultimo 2023 sammensat således:

Investering Beløb i mio. kr.
Aktier i Carlsberg A/S 43.267
Aktier i ejendomsselskaber 511
Grunde, bygninger og inventar 118
Andre værdipapirer 9.245
i alt 53.141

Aktivklasser

Fondets beholdning af andre værdipapirer end aktierne i Carlsberg A/S har de senere år været støt stigende.

Bestyrelsen i Carlsbergfondet har besluttet at søge en sammensætning af investeringerne således at 60 % placeres i likvide aktiver (Globale aktier / Danske obligationer / Emerging Market / High Yield), mens 40 % placeres i illikvide / alternative aktiver (Private Debt / Private Equity / Ejendomsfonde / Infrastruktur).

Placeringen er sket i forskellige aktivklasser i henhold til fondets politik for ansvarlige investeringer

Ændring i allokering fremgår af nedenstående figur.

Portefølje Aktivklasse Benchmark-vægt Min.-vægt Maks.-vægt
Likvid del (60 %) Globale aktier 40 % 20 % 50 %
Danske obligationer 15 % 0 % 40 %
EM obligationer 2,5 % 0 % 10 %
HY obligationer 2,5 % 0 % 10 %
Illikvid del (40 %) Private debt 15 % - -
Private equity 10 % - -
Ejendomsfonde 10 % - -
Infrastruktur 5 % - -