Carlsbergfondets indtægter og bevillingsfordeling

Den væsentligste del af Carlsbergfondets indtægter stammer fra udbytte af fondets aktier i Carlsberg A/S.

Aktieposten er i henhold til fundatsen henlagt til afdækning af grundkapitalen.

Aktieposten er i Carlsbergfondets regnskab optaget til børsværdi. Reguleringer i børsværdien foretages direkte over egenkapitalen, hvorfor reguleringer ikke påvirker fondets årlige resultatopgørelse.

Carlsbergfondets aktiver består ud over aktieposten i Carlsberg A/S af nogle ejendomme og værdipapirer, hvis afkast også bidrager til fondets indtægter. Fondets kvæstur varetager forvaltningen af fondets aktiver, herunder fondets investeringer.

Af nedenstående figur fremgår det samlede flow af indtægter, omkostninger og fordeling af bevillinger på de fundatsmæssige formål for 2022.

Hent Carlsbergfondets årsrapporter her