Carlsbergfondets politik for ansvarlige investeringer

Carlsbergfondets frie midler udgøres af de investeringer og likvider, som ikke er placeret i aktier i Carlsberg Group. Carlsbergfondet investerer sine frie midler i investeringsporteføljen på godt 8 mia. kr. i henhold til fondets investeringspolitik, som præsenteres herunder.

Formålet med Carlsbergfondets investeringspolitik er at opnå et langsigtet attraktivt risikojusteret afkast af fondets frie midler, som samtidig er afbalanceret af hensyn til bæredygtighed. Dette forudsætter en fokuseret risikostyring, hvori en vurdering af miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) forhold indgår. 

Investeringspolitikken afstemmes desuden med Carlsberg Groups bæredygtighedsprogram ”Together Towards Zero”.

Carlsbergfondet har etableret en investeringskomité, der løbende rådgiver og overvåger fondets investeringer.

Læs mere om investeringskomitéen 

Generel investeringstilgang

Generelt ønsker Carlsbergfondet, at investeringsporteføljen placeres i selskaber, som giver oplysninger om ESG-relaterede forhold og arbejder med et eller flere af FN’s 17 verdensmål. Carlsbergfondet forventer, at de udvalgte samarbejdspartnere på kapitalforvaltningsområdet er medunderskrivere af FN’s seks principper for ansvarlige investeringer (UN PRI), eller har anden ekstern validering af ESG-niveau. De seks principper er:

  1. Indarbejdelse af sociale, bæredygtigheds- og governance-faktorer (ESG-faktorer) i investeringsanalyser og beslutningsprocesser
  2. Udøve aktivt ejerskab og indarbejde ESG-faktorer i vores ejerskabspolitikker og praksis
  3. Søge at få relevant information vedrørende ESG-faktorer fra de virksomheder, vi investerer i
  4. Fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
  5. Arbejde for at effektivisere vores implementering af principperne
  6. Rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i forhold til implementeringen af principperne

Carlsbergfondet tror på, at investering i selskaber, der har målsætninger og rapporterer på fremdrift vedrørende ESG-relaterede forhold – herunder respekterer internationale principper for samfundsansvar – resulterer i en sundere langsigtet afkastskabelse og et højere risikojusteret afkast, som samtidig har samfundsmæssige fordele.

Carlsbergfondet udarbejder ikke selvstændigt en positiv eller negativliste, men tager i stedet udgangspunkt i vurderinger udarbejdet af anerkendte screening-bureauer og eksklusionslister, som de valgte kapitalforvaltere anvender.

Undtaget fra nærværende politik er Carlsbergfondets midlertidige placering af likvide midler, der dels skal kunne realiseres hurtigt til brug for fondets kortsigtede likviditetsstyring, og dels afventer kapitalkald i henhold til afgivne investeringsrammer. Her tages der primært hensyn til, at investeringerne skal være meget likvide.

I udvælgelsen og den løbende monitorering af samarbejdspartnere, der rådgiver og investerer på Carlsbergfondets vegne, indgår kompetencer i relation til ESG, omstillingen til en bæredygtig økonomi og aktivt ejerskab som udvælgelseskriterier.