NAO in a Warming World

Navn på bevillingshaver

Astrid Strunk

Titel

Postdoctoral Fellow

Institution

Lund University

Beløb

DKK 850,000

År

2022

Bevillingstype

Internationalisation Fellowships

Hvad?

A weather system called the North Atlantic Oscillation controls storms, temperature, and precipitation in the North Atlantic Region, including Greenland. This affects how much snow accumulates on the Greenland Ice Sheet, or how much melts away. This project investigates whether the NAO is going to change because of global warming, and how a possible effect might influence the build-up or melting-away of the Greenland Ice Sheet. Et vejrsystem, der hedder den Nordatlantiske Oscillation styrer storme, temperaturer og nedbørsmængder i hele den Nordatlantiske region, også i Grønland. Vejrsystemet har indflydelse på hvor store mængder sne, der falder over Indlandsisen i Grønland - eller hvor meget der smelter. Dette projekt undersøger om NAO ændrer sig som følge af den globale opvarmning, og hvordan en mulig forandring vil påvirke Indlandsisens størrelse.

Hvorfor?

Current global warming is causing the Greenland ice sheet to melt at accelerating speeds, which in turn causes the sea level to rise. This gives societal and infrastructural challenges across the globe in the years to come. When we try to predict future warming and amounts of sea-level rise, it is important to know all factors affecting the World's largest ice sheets, including how weather systems are going to behave. Den globale opvarmning får afsmeltningen af Indlandsisen i Grønland til at accelerere, hvilket får havniveauet til at stige. Dette vil give samfundsmæssige og infrastrukturelle udfordringer i hele verden i de kommende år. Når vi forsøger at forudsige den globale opvarmning og hvor meget havet vil stige, er det afgørende at kende alle faktorer som har indflydelse på en af Verdens største iskapper, herunder hvordan de store vejrsystemer vil opføre sig.

Hvordan?

The key to predicting future changes in weather systems and ice sheets is hidden in the past. That means that I look at past periods of climate change that resemble the current situation. I use the geological record, which is essentially 12,000-year old mud from the bottom of a lake in Greenland. That is because the composition of isotopes and chemical components in the mud reflect precipitation and temperature as far back as the lake has existed. I collect sediment cores from an East Greenland lake and measure Oxygen-isotopes and chemical composition of the mud, to see how the North Atlantic Oscillation was acting last time the globe experienced a period of rapid warming. Nøglen til at forudsige hvordan vejrsystemer og iskapper vil klare sig i fremtiden, ligger gemt i fortiden. Det vil sige at jeg ser tilbage på tidligere perioder med klimaforandringer, som minder om dem, vi ser i dag. Jeg bruger de geologiske arkiver - hvilket basalt set er 12,000 år gammelt mudder fra bunden af en grønlandsk sø. Isotopsammensætningen og kemiske forhold i mudderet afspejler nemlig både nedbørsmængder og temperatur, lige så lang tid tilbage som søen har eksisteret. Jeg indsamler derfor sediment borekerner fra en sø i Østgrønland og måler sammensætningen af ilt-isotoper og grundstoffer i søbunds-mudderet, for at se hvordan den Nordatlantiske Oscillation blev påvirket sidste gang der skete en hurtig og markant global opvarmning.

Tilbage til oversigtssiden