Carlsbergfondet fjerner kønsbarriere for forskere ved at dække barselsudgifter

Publiceret:

26.08.2019

Som den første forskningsfinansierende fond i Danmark har Carlsbergfondet besluttet at dække universiteternes merudgifter, når en af fondets forskere går på barsel.

Barselsorlov stiller i dag universiteter og forskningsledere i et uhensigtsmæssigt økonomisk dilemma, da ansættelsen af yngre forskere kan medføre ekstra udgifter i forbindelse med barselsorlov.

Da kvinder typisk tager langt størsteparten af barselsorloven i Danmark, kan barsel således være en hindring for yngre kvindelige forskeres mulighed for at holde gang i en forskerkarriere. Barselsafholdelse har derfor betydning for diversiteten i det danske forskningssystem og udgør en barriere for, at vi i den danske forskningsverden kan realisere det fulde videnskabelige potentiale. Som indikation herpå har vi i Danmark i dag en ligelig fordeling af kvinder og mænd i ph.d.-stillinger, mens under en tredjedel af lektorer er kvinder og blot en femtedel af professorater besiddes af kvinder.

Det er netop denne barriere, som Carlsbergfondet ønsker at gøre op med. Vi har siden 1876 arbejdet for at fremme den mest excellente forskning, og det anses derfor som en markant udfordring, der kræver aktiv handling, når unge kvindelige forskere for ofte oplever ikke at kunne forfølge den karriere, som de ellers har talent til og ambition om. Det er et tab for såvel det danske som det globale samfund.

Tillægsbevilling til dækning af merudgifter

Som den første fond i Danmark tager Carlsbergfondet derfor nu højde for barselsproblematikken og giver mulighed for, at universiteterne kan søge en tillægsbevilling til en forskningsbevilling fra Carlsbergfondet til dækning af de merudgifter, som de ellers ville sidde tilbage med i en barselssituation.

”I Carlsbergfondet har vi nu skærpet vores fokus på diversiteten i dansk forskning med det formål at skabe endnu mere excellent forskning. I arbejdet hermed blev vi opmærksomme på denne økonomiske udfordring, som vi nu fjerner. Vi er helt klar over, at det blot er et lille tiltag. Men det er et vigtigt tiltag, og jeg håber, at det vil inspirere alle, der har med dansk forskning at gøre til at se på, hvordan de bedst hver især kan bidrage, således vi sammen kan sikre, at flere kvinder får en forskerkarriere”, siger formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher.

Udligner forskel mellem løn og refusion

Refusionsordningen udligner forskellen mellem lønnen til bevillingshaveren på barsel og den refusion, der modtages fra det offentlige. Ordningen gælder for såvel mænd som kvinder.

For at få udbetalt refusion skal universiteterne blot indsende en konkret beregning i forbindelse med indsendelsen af det ordinære afsluttende regnskab for bevillingen. Herefter vil barselsudgiften blive overført som en tillægsbevilling.

Beslutningen om indførslen af ordningen er et led i Carlsbergfondets øgede fokus på at fremme kønsdiversiteten i dansk forskning.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.