Carlsbergfondet uddeler rekordstort millionbeløb til dansk grundforskning

Publiceret:

07.12.2021

292 af Danmarks mest idérige og visionære forskere modtager i dag en forskningsbevilling fra Carlsbergfondet. I alt uddeles der 456 millioner kroner, hvoraf 200 millioner kroner alene går til forskning inden for humaniora og samfundsvidenskab.

Samtlige 292 bevillinger er givet på baggrund af en grundig faglig vurdering af de i alt 589 indkomne ansøgninger, som fondet havde modtaget ved ansøgningsfristen 1. oktober 2021. Alle ansøgninger udspringer således af forskernes egne videnskabelige ideer og projektforslag, der vil bibringe ny forskning i så forskellige emner som filosofiske diskussioner bag landbrugets udvikling i 1600-tallets England, next-generation teleskoper til opdagelse af jord-lignende planeter, EU's rolle i den globale sikkerhed, dyrs præferencer for enten at blive i deres miljø eller udforske nye habitater samt plantediversitet i Grønland og klimaforandringers påvirkning af arktiske økosystemer. 

”Jeg er glad for, at vi i år kan kanalisere et rekordstort millionbeløb ind i dansk forskning og på den måde bidrage til at igangsætte vigtige videnskabelige aktiviteter på initiativ af en lang række af landets mest kompetente og idérige forskere. Helt i tråd med Carlsbergfondets værdier og strategi har vi prioriteret midler til både de yngre forskertalenter på postdoc-niveauet og de lidt mere etablerede forskere, der har brug for støtte til at konsolidere sig som selvstændige forskningsledere. Desuden har vi prioriteret en del midler til forskningsinfrastruktur, som kan komme mange forskere til gavn og dermed understøtte den ypperste grundforskning på universiteterne generelt,” udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher.

Han supplerer:

”Det er endvidere med stor tilfredshed, at vi i år uddeler ikke mindre end 200 millioner kroner samlet til humaniora og samfundsvidenskab. Det betyder, at vi sender knap halvdelen af vores midler ud til forskere, der ikke har så mange puljer og programmer at søge midler fra som forskere inden for naturvidenskaben. Det glæder mig.”

Fortsat fokus på talentudvikling og generationsskifte  

Carlsbergfondets midler til postdocniveauet har været prioriteret højt i forbindelse med årets uddeling. Således er der samlet uddelt knap 60 millioner kroner til postdocstipendier i form af Reintegrationsstipendier, Internationaliseringsstipendier samt Visiting Fellowships i regi af det eliteprogram ved University of Oxford, som fondet søsatte i 2019 med henblik på at styrke internationalt samarbejde.

45 yngre lektorer tilgodeses med 210 millioner kroner

Også det spirende lektorniveau har været prioriteret. Således gives der knap 209 millioner kroner til 45 yngre nyansatte lektorer, der hver modtager et ”Young Researcher”-stipendium. Formålet med dette virkemiddel er at fremme forskerens mulighed for at stå på egne ben ved at etablere en selvstændig forskergruppe omkring sig.

Samtidig er der uddelt godt 32 millioner kroner i regi af étårige monografistipendier til 38 førende, etablerede forskere inden for humaniora eller samfundsvidenskab. Stipendiet skal bruges til at skrive og publicere en monografi eller doktorafhandling.

Endvidere er der uddelt knap 127 millioner kroner under virkemidlet Forskningsinfrastruktur, der skal styrke forskningssamarbejde på tværs af forskningsgrupper.

Nøgletal om Uddeling 2021

Carlsbergfondet har i forbindelse med årets Opslag 2021 modtaget i alt 589 ansøgninger inden for ansøgningsfristens udløb den 1. oktober, hvilket ligger på samme niveau som sidste år.

I alt modtog Carlsbergfondet ansøgninger for godt 1,1 milliard kroner, hvilket giver en succesrate på 41,5 procent målt på beløb. Ud af det samlede uddelte beløb på 456 millioner kroner er 256 millioner kroner givet til naturvidenskab, 98 millioner kroner til humaniora og 102 millioner kroner til samfundsvidenskab.

Udover de 456 millioner kroner har Carlsbergfondet løbende uddelt 4 millioner kroner til konferencer, publikationer og forskningsrejser i 2021.

Fokus på kvindelige forskere

Carlsbergfondet tilkendegav i Opslag 2021, at fondet arbejder for at fremme kønsdiversiteten i dansk forskning og derfor generelt opfordrer alle kvalificerede forskere og i særdeleshed kvinder til at søge fondets forskningsmidler.

Ud af det samlede antal modtagne ansøgninger har fondet i forbindelse med denne uddeling modtaget 183 ansøgninger fra kvindelige forskere. Det svarer til, at 31 procent af samtlige indkomne ansøgninger har en kvindelig forsker som afsender imod 36 procent sidste år.

I alt er 88 ansøgninger fra kvindelige forskere blevet honoreret med en bevilling ved årets uddeling. Det giver en succesrate for ansøgninger med en kvindelig hovedansøger på 48 procent.

Ud af det samlede uddelte beløb modtog mandlige ansøgere 291 millioner kroner og kvindelige ansøgere 165 millioner kroner. Det svarer til, at kvindelige ansøgere modtog 36 procent af det samlede uddelte beløb.

Da Carlsbergfondet har en ambition om på sigt at opnå en kvalificeret mere ligelig kønsfordeling blandt bevillingsmodtagere, vil fondets bestyrelse evaluere årets uddeling med fokus på netop kønsfordeling og identificere eventuelle mulige tiltag for at øge antallet af ansøgninger fra kvalificerede kvindelige forskere.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.