Videnskabernes Selskab

Publiceret:

01.05.2024

Ud over at Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet hver især arbejder for at at fremme videnskabens stilling og vilkår i Danmark er de to institutioner forbundne gennem en historisk og unik konstruktion. Det er blandt andet Videnskabernes Selskab, der udpeger medlemmerne af Carlsbergfondets bestyrelse.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet har en særlig relation, der går tilbage til fondets stiftelse i 1876. Carlsbergfondets grundlægger J.C. Jacobsen bad dengang Videnskabernes Selskab om at udpege fem professorer blandt sine medlemmer til at udgøre fondets bestyrelse. Dette for at sikre Carlsbergfondets ”beståen nu og i kommende tider og sørge for at den altid kan virke til gavn for videnskaber og til ære for Danmark,” som J.C. Jacobsen selv formulerede det i brevet til Videnskabernes Selskab.

Bryggerens brev

I sit brev til Det Kongelige Videnskabernes Selskab den 25. september 1876 skrev J.C. Jacobsen blandt andet: Til dette Høitagtede Selskab tillader jeg mig derfor at henvende mig med Bøn om, at det, ved at vælge nogle Mænd af sin Midte til at vaage over den nævnte Stiftelse og til at lede dens Virksomhed, vil sikkre dens Bestaaen nu og i kommende Tider og sørge for at den altid kan virke til gavn for Videnskaben og til Ære for Danmark."

Læs hele brevet

De bedst egnede

Både som brygger, privatperson og samfundsborger var J.C. Jacobsen stærkt optaget af sin tids blomstrende videnskab, og han betragtede videnskabsfolk som de bedst egnede til at varetage hans nye fond. Ifølge J.C. Jacobsen havde Videnskabernes Selskab derfor en enestående og ikke mindst uafhængig position til at udpege de bedste til at stå i spidsen for Carlsbergfondet:

”For at en saadan Stiftelse [Carlsbergfondet] imidlertid skal kunne virke efter sin Bestemmelse i Nutid og i Fremtid, maa der sikkres den en vedvarende Bestyrelse af Mænd med videnskabelig Indsigt og Dygtighed, i hvilken Henseende Tanken med Nødvendighed maa fæste sig paa det Samfund, hvori den danske Videnskabelighed hidtil har fundet og sikkert altid vil finde sine ypperste Repræsentanter, og som hos os er den eneste Institution, der er saa heldig at staae uafhængig af alle fremmede, uvidenskabelige Hensyn og Indflydelser, nemlig Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.”
J.C. Jacobsen. ’Brev til Videnskabernes Selskab’, den 25. september 1876.

Carlsbergfondets bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt Videnskabernes Selskabs medlemmer. Selskabets udpegningsopgave er væsentlig, da fondsbestyrelsen som øverste myndighed for Carlsbergfondet har ansvaret for varetagelsen af fondets to overordnede formål: Ejerskabet af Carlsberg A/S samt fondets bevillinger til velgørende formål, herunder støtten til den fri grundforskning. De fem medlemmer af Carlsbergfondets bestyrelse har således brug for at kunne trække på en kombination af kompetencer.

P.S. Krøyer. 'Et møde i Videnskabernes Selskab', 1897

Formelle forhold

Medlemmer af Carlsbergfondets bestyrelse vælges af og blandt de ordinære medlemmer i Videnskabernes Selskab. Det vil sige de af selskabets medlemmer, der enten er danske statsborgere, er bosat i Danmark, arbejder i Danmark eller er tilknyttet Danmark eller dansk forskning. De resterende korresponderende medlemmer i Videnskabernes Selskab, som hverken er danske statsborgere eller bor eller arbejder i Danmark, medvirker ikke i udpegningen af fondsbestyrelsen, ligesom de heller ikke er valgbare til bestyrelsen.

Derudover indgår der i Carlsbergfondets fundats yderligere retningslinjer om forholdet mellem Carlsbergfondet og Videnskabernes Selskab:

  • Fondsbestyrelsen for Carlsbergfondet skal årligt forelægge fondets årsrapport til Videnskabernes Selskab til orientering.

  • Videnskabernes Selskab skal godkende fondsbestyrelsens vederlag.

  • Videnskabernes Selskab skal hvert år modtage et efter fondsbestyrelsens skøn passende tilskud, som skal tjene til ”sikring af selskabets uafhængige stilling og virksomhed”.

  • Videnskabernes Selskab skal udpege to medlemmer til Carlsberg Laboratoriums tilsynskomité.

  • Videnskabernes Selskab har en ved tinglysning sikret vederlagsfri brugsret til midtbygningen i Carlsbergfondets bygning, H.C. Andersens Boulevard nr. 35.

  • Enhver ændring af Carlsbergfondets fundats kræver samtykke fra Videnskabernes Selskab.

En selvejende fond

Videnskabernes Selskabs rolle i forhold til ledelsen af Carlsbergfondet begrænser sig til ovenstående forhold og kompetencer. Som erhvervsdrivende fond er Carlsbergfondet en selvejende enhed med netop bestyrelsen som øverste myndighed. Det er alene Erhvervsstyrelsen, der som fondsmyndighed og i henhold til ’Lov om erhvervsdrivende fonde’ fører tilsyn med Carlsbergfondet, herunder fondets erhvervsdrivende og almennyttige arbejde.

Om Videnskabernes Selskab

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab fungerer som ramme og mødested for fremtrædende forskere. Selskabet består af to klasser: en humanistisk klasse (humaniora og samfundsvidenskab) og en naturvidenskabelig klasse (naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab) og har cirka 500 medlemmer. Heraf er knap tre fjerdedele ordinære medlemmer, hvoraf cirka to femtedele er humanistiske medlemmer, og cirka tre femtedele er naturvidenskabelige medlemmer.

Videnskabernes Selskabs hjemmeside