Månedens Forsker Jens Leth Hougaard

Jens Leth Hougaard forsker i tillidsmekanismer og spilleregler i den fremadstormende digitale blockchain-økonomi. Månedens Forsker #10 2023.

Publiceret:

03.11.2023

Jens Leth Hougaard har beskæftiget sig med samfundsøkonomi, siden han som ung studerende startede på cand.polit.-studiet på Københavns Universitet i 1980erne. Fra at forske i modeller for, hvordan værdi og omkostninger bedst fordeles i økonomiske samarbejder med flere aktører, er hans fokus siden slutningen af 00erne skiftet til den nye digitale blockchain-økonomi, hvis bærende principper om decentralisering også kan skabe ny digital produktivitet inden for andre brancher.

Min akademiske løbebane tog sin begyndelse i gymnasiet. Jeg blev matematisk-fysisk student, men var allerede dengang egentlig mest optaget af samfundsøkonomi. Da jeg skulle søge ind på universitet i 1985, valgte jeg derfor cand.polit.-studiet på Københavns Universitet, hvor jeg ville kunne fordybe mig i økonomi. Oprindeligt forestillede jeg mig, at jeg skulle beskæftige mig med klassisk samfundsøkonomi a la spørgsmål, som vismændene arbejder med. 

Men undervejs blev jeg interesseret i det, man kalder mikroøkonomi, som handler om, hvordan økonomiske agenter og organisationer træffer beslutninger, og hvordan virksomheder konkurrerer med hinanden. Den tilgang gav mig også mulighed for at beskæftige mig med, hvordan markeder fungerer.

Mikroøkonomi gør i høj grad brug af matematiske og analytiske redskaber, hvilket passede mig godt. For jeg var stadig meget glad for matematik. Da jeg i 1991 var tæt på at være færdig med studiet – som jeg oplevede var gået meget hurtigt, fordi jeg også havde haft adskillige studenterjobs i blandt andet Danske Bank og Økonomiministeriet – havde jeg fået lyst til at fortsætte på universitetet. 

Undervejs blev jeg interesseret i det, man kalder mikroøkonomi, som handler om, hvordan økonomiske agenter og organisationer træffer beslutninger, og hvordan virksomheder konkurrerer med hinanden.
Jens Leth Hougaard

Så jeg kontaktede professor på Økonomisk Institut Hans Keiding, som jeg havde været hjælpelærer for, og spurgte, om jeg kunne starte som ph.d.-studerende hos ham. Han havde på det tidspunkt en forskergruppe, der arbejdede med samfundsøkonomi med afsæt i mikroøkonomi. 

Han sagde ja, og jeg startede mit ph.d.-forløb i et helt fantastisk team med en masse dygtige mennesker. Jeg blev hurtigt fuldstændig indfanget af forskerlivet, fordi miljøet var så inspirerende.

Selve projektet handlede om at udvikle nye metoder til måling af virksomheders evne til at performe og præstere. Normalt er det jo markedet og dets evne til at tjene penge, der afgør det spørgsmål. Men der findes masser af virksomheder og organisationer, ikke mindst i Danmark, hvis performance ikke kan måles ud fra en markedslogik. 

Tag bare børnehaver, skoler og hospitaler, hvor der produceres en masse, som ikke kan værdisættes ud fra en markedskonkurrence. Overordnet kan man måle denne performance ud fra devisen: jo mindre input per output, jo bedre produktivitet – og jo bedre er virksomheden til at skabe værdi.

Efter min ph.d. blev jeg ansat som adjunkt på Copenhagen Business School (CBS). Her kom jeg ind på Institut for Datalogi og Systemvidenskab, hvor vi var en blanding af både filosoffer, dataloger og økonomer. Jeg har altid godt kunnet lide at kaste mig ud i nye ting, så det passede mig godt at skifte til et miljø, der var meget tværfagligt.

Jeg begyndte nu at interessere mig meget for udvikling af modeller til fordeling af de fælles værdier, som er opstået ud af samarbejde mellem flere agenter i økonomien.

Med agenter mener jeg eksempelvis virksomheder, forretningspartnere, husholdninger og organisationer. Til fordeling af fælles værdier eller omkostninger i samarbejder, hvorflere aktører er involveret i at skabe værdi, er der brug for særlige modeller. For det er ikke ligetil at fordele både omkostninger og udbytte på de enkelte aktører helt retfærdigt.

Tag eksempelvis forbrugere i et fjernvarmenet. Her deler alle de tilkoblede kunder jo netværksressourcen, men er det eksempelvis fair, at dem, der bor tæt på kraftvarmeværket, skal betale lige så meget som dem, der bor langt fra, når prisen for at levere varmen her er lavere? Sådanne spørgsmål kan hurtigt opstå og har relevans for, hvorvidt aktører ønsker at deltage i samarbejdet.

I slutningen af 00’erne skiftede jeg lidt fokus og begyndte at interesse mig mere og mere for, hvad tillid betyder for evnen til at performe i de her kollektive samarbejder. Jeg var på det tidspunkt - i 2008 - blevet ansat som professor på Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, hvor jeg stadig holder til. Instituttet ligger under Science-fakultetet, men er meget tværfagligt med alt fra filosoffer og sociologer til jurister og miljøøkonomer ansat. Det har gjort det muligt at forske i emner, der har bred samfundsmæssig forankring.

Der findes masser af virksomheder og organisationer, ikke mindst i Danmark, hvis performance ikke kan måles ud fra en markedslogik.
Jens Leth Hougaard

I de senere år har jeg og min forskergruppe beskæftiget os meget med det, man generelt kalder ’økonomisk design’ - specielt i relation til, hvordan vi indretter digital økonomi, som vinder mere og mere frem. Vi prøver at forstå, om den nye digitale økonomi ’bare’ skal kopiere det institutionelle set-up, som vi kender fra vores fysiske økonomi administreret af banker og andre finansielle aktører. Eller om den digitale økonomi kan eksistere uden de her fysiske institutioner som mellemmænd.

At det digitale har forandret den måde, økonomiske transaktioner sker på, har allerede længe kunnet ses i samfundet. Et af de områder, hvor man først så ændringerne, var i musik- og filmindustrien, der blev radikalt forandret i form af streaming-teknologien. Vi så også, at fremkomsten af e-mailen overflødiggjorde store dele af postvæsnet.

Blockchain kan revolutionere den moderne økonomi

Et nyt stort skridt i denne her udvikling kom i 2008, da blockchain-teknologien blev opfundet. Den ultimative idé med blockchain var at gøre op med det velkendte finansielle system styret af bankerne som et fordyrende mellemled i transaktioner. I dag vil de fleste have hørt om bitcoin, som er den vel nok kendteste digitale blockchain-”møntfod”.

At indføre blockchain var dog i praksis noget mere kompliceret end at udvikle e-mailen og streamingtjenester. For hvordan kan man have tillid til transaktioner, der ikke bogføres og garanteres af en bank? Blockchain-systemet bygger jo på, at alle aktører så at sige selv sidder og ”leger” bank. 

Det sker ved, at aktørerne i netværket på skift og ved lodtrækning bliver bedt om at sikre transaktionerne i blockchain-økonomien. Og det kræver, at alle blockchain-brugere har tillid til, at disse aktører – kaldet miners - ikke laver fup og svindel.

Den udfordring har man løst teknologisk ved hjælp af såkaldt kryptografisk teknologi, som sikrer det, man kunne kalde mekanisk tillid. For at kunne snyde systemet, skal enheden, der får til opgave at administrere, nemlig være i besiddelse af en enorm mængde regnekraft. Det gør det meget svært og dyrt at snyde. Og det er takket være denne kryptografiske teknologi, at blockchain-økonomien har potentiale til at få meget mere vind i sejlene i de kommende år.

Vi prøver at forstå, om den nye digitale økonomi ’bare’ skal kopiere det institutionelle set-up, som vi kender fra vores fysiske økonomi administreret af banker og andre finansielle aktører.
Jens Leth Hougaard

I ’Center for Blockchains and Electronic Markets’, som jeg i 2019 fik mulighed for at oprette takket være støtte fra Carlsbergfondet, arbejder vi på at forstå både mekanismerne bag og de udfordringer, der knytter sig til blockchain-økonomien. Ikke mindst i forhold til, hvad decentraliseringen betyder for økonomiske aktørers måde at interagere på.

Det handler meget om at se på spillereglerne for, hvordan aktørerne – især miners – opfører sig. Vi spørger eksempelvis: kan man designe spilleregler, så miners kommer til at opføre sig præcis sådan, som vi gerne vil have det? Vi undersøger også, hvordan man bedst kan belønne miners, så blockchain-systemet bliver mest mulig robust.

Men vi arbejder også med at undersøge, hvordan mekanismerne bag blockchain-økonomien kan bruges til at skabe nye muligheder for produktivitet inden for andre brancher. Blockchain-teknologien tilbyder nemlig muligheden for eksempelvis at udarbejde digitale kontrakter, som er det, vi kalder selveksekverende. 

"Den ultimative idé med blockchain var at gøre op med det velkendte finansielle system styret af bankerne som et fordyrende mellemled i transaktioner," fortæller Månedens Forsker Jens Leth Hougaard.

Det betyder, at vi vil kunne deponere eksempelvis penge hos hinanden ved at indgå en gensidig aftale, der styres mekanisk – og altså uden en eksekverende og kontrollerende mellemmand. Det vil helt sikkert blive mere udbredt i fremtiden, og der er derfor brug for at udvikle teknologien yderligere.  

Jeg er i dag utroligt glad for, at jeg har kunnet følge udviklingen inden for blockchain-økonomien helt fra sin spæde start. Som økonom er det en stor tilfredsstillelse at være med til at ”opfinde” en ny økonomi. Den fysiske økonomi, vi kender, er jo skabt gennem en udvikling over flere tusinder af år. Pludselig at stå med en helt ny digital økonomi, som er blevet skabt over en generation, er ikke noget, man som økonom kan forvente at opleve.

Pludselig at stå med en helt ny digital økonomi, som er blevet skabt over en generation, er ikke noget, man som økonom kan forvente at opleve.
Jens Leth Hougaard

Selvom jeg som forsker ikke udvikler teknologien, men analyserer og giver bud på optimale økonomiske designs, er det også meget tilfredsstillende at se, hvordan vores arbejde bliver brugt til at fremme teknologien, som helt sikket vil vinde mere udbredelse i fremtiden.

Når jeg ser tilbage på mit forskerliv, synes jeg, at jeg har været meget heldig at få mulighed for at lave det, jeg har haft allermest lyst til. Det var meget privilegeret allerede som ungt menneske at arbejde sammen med ældre forskere, som var utroligt inspirerende og dygtige. 

Nu hvor jeg selv er kommet op i årene, kan jeg heldigvis lade mig inspirere af de mange dygtige unge mennesker, som jeg selv nyder godt af at arbejde sammen med i dag. 

PODCAST

Fra kroner til bitcoins ”Idéen med blockchain-teknologien er at decentralisere det finansielle system. For hvorfor ikke gøre os uafhængige af banken som det fordyrende element, når vi overfører penge mellem hinanden?” Jens Leth Hougaard er professor i økonomi på Københavns Universitet og leder for ’Center for Blockchains and Electronic Markets’, hvor han forsker i den nye, digitale økonomi blockchain, som gør det muligt at handle online uden bankerne som mellemmænd. Det er muligt, fordi blockchain-teknologien bygger på en indlejret mekanisk tillid, der gør det svært og dyrt at snyde systemet. Jens Leth Hougaard er særlig optaget af at udforske markedsdesigns og tillidsmekanismer inden for blockchain-økonomien. Han forsker også i, hvordan økonomien bedst kan indrettes, så aktørerne agerer præcis, som man ønsker. Vært er Nynne Bjerre Christensen.

00.00
00.00

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.