Månedens Forsker Anne Løkke

Anne Løkke har brugt sit akademiske liv på at omsætte demografiske data til fortællinger om sundhed og sygdom i fortiden. Månedens Forsker #6 2023.

Publiceret:

27.06.2023

Anne Løkke valgte at læse historie, fordi hun ønskede at blive konfronteret med en virkelighed uden for hende selv. I dag kan hun se tilbage på et langt liv i historievidenskabens tjeneste, der blandt andet har bragt os værdifuld viden om fødselshjælp samt børns og barslendes forhold og vilkår i 1800-tallet. Senest har hun søsat den digitale infrastruktur Link-Lives, som tæller ikke mindre end 64 millioner personregistreringer og tre millioner livsforløb, der er tilgængelige for både forskere og offentlighed..

Min vej ind i historievidenskaben forløb skridt for skridt. Jeg havde ikke nogen stor forkromet karriereplan, da jeg startede på historiestudiet på Københavns Universitet. Men jeg har altid forfulgt historiske spørgsmål, som jeg fandt vigtige at få svar på. Og når jeg ser tilbage, er det tydeligt, at de valg, jeg har truffet undervejs, har skabt en rød faglig tråd i min karriere.

Det lå dog slet ikke i kortene, at jeg skulle være forsker. Jeg var den første i min familie, der kom på gymnasiet og blev student. Det var, mens jeg gik her, at jeg blev overbevist om, at jeg enten skulle være fysiker eller historiker. Det er umiddelbart to meget forskellige fag, men det, som jeg godt kunne lide ved dem begge, var, at de baserer sig på stærk empiri, og at man kan finde ud af noget nyt ved at blive konfronteret med noget uden for én selv.

Jeg valgte historie, fordi det gennem min barndom havde givet mig så meget glæde at beskæftige mig med fortiden.
Anne Løkke

Jeg valgte historie, fordi det gennem min barndom havde givet mig så meget glæde at beskæftige mig med fortiden. Jeg havde bygget vikingeskib sammen med spejdere. Og gennem mine teenageår tilbragte jeg utallige timer med venner på Roskilde Fjord, hvor vi lærte os selv at sejle i selvbyggede plimsollere. Jeg læste også de islandske sagaer og alle mulige andre historiske skrifter.

Jeg blev virkelig glad for at læse historie. Det betød også noget for mig, at jeg ville kunne bruge det til at få et ordentligt arbejde. Jeg syntes, at det ville være fint at blive gymnasie- eller seminarielærer, så det var det, jeg sigtede imod i mange år.

Da jeg var blevet cand.phil. i 1989, endte jeg dog med at søge det, der dengang hed et kandidatstipendium. Jeg ville gerne fortsætte mine undersøgelser af børns historie i forlængelse af mit speciale, der handlede om den første lov om tvangsfjernelse af børn. Hvordan blev loven til, hvilke børn blev fjernet, og hvad var begrundelsen?

Mens jeg arbejdede med kilderne - som blandt andet omfattede vidnesbyrd fra de mange, som omkring 1900 var pikerede over, at man satte børn i fængsel, når de havde stjålet småting – fik jeg også øje på spædbørnene. Og jeg begyndte at ”læse sidelæns” og sætte mærker de steder, som jeg gerne senere ville vende tilbage til for at kortlægge et andet vigtigt spørgsmål: hvordan skulle man behandle babyer og deres mødre for at få spædbarnsdødeligheden til at falde? Hvem blev eksperterne på området? Og den slags ting.

Jeg endte hurtigt med at gå direkte efter at lave en doktordisputats, fordi emnet var så omfattende. Jeg mente også, at det ville øge mine chancer for efterfølgende at få ansættelse på et universitet. Og jeg må sige, at det var hårdt. Det er faktisk det eneste, som jeg har oplevet som hårdt gennem min karriere. Jeg arbejdede i mange år uden at have en fast stilling.

Nyfødte i Randers blev fodret med rugbrødsstumper vendt i sukker og tygget bløde af nabokonen, der som regel deltog ved fødsler, mens moren lå og fødte moderkagen.
Anne Løkke

Heldigvis var det daværende sundhedsvidenskabelige forskningsråd meget generøst og positivt over for mit projekt. Så de gav mig et tre-årigt stipendium, som jeg kunne bruge til at undersøge de utallige historiske kilder og demografiske data, som jeg havde kastet mig over. På den måde fik jeg færdiggjort min disputats, som jeg gav titlen Døden i barndommen. Disputatsen handlede ikke kun om hvor, hvordan og i hvor stor udstrækning, spædbørn døde. Jeg forsøgte desuden at forstå, om de ting, der blev gjort for at sænke dødeligheden, nu også virkede eller ej.

I 1870erne og 1880erne var spædbarnsdødeligheden nogenlunde lige høj for fattige og rige i Danmark. Det skyldtes blandt andet, at man ikke var klar over, hvad hygiejne betød. Og at mange læger havde forladt den gamle nordiske konsensus om, at brystmælk var bedst. Imidlertid var der før år 1900 stor forskel i spædbarnsdødeligheden alt efter hvor, barnet var født. Eksempelvis døde syv ud af hundrede børn på Fyn, inden de fyldte ét år, mens 25 ud af 100 børn født omkring Randers døde inden for første leveår. Resten af Danmark fordelte sig herimellem.

Nyt digitalt værktøj samler historiske livsforløb for alle danskere

Jeg satte mig i disputatsen for at finde en forklaring på den skæve regionale fordeling og begyndte at undersøge lægeindberetninger. Til at begynde med kunne jeg ikke i dem se, hvad der var på færde. Det ændrede sig, da jeg udvalgte beretninger fra læger, der var flyttet fra ét sted til et andet - eksempelvis fra Randers til Fyn. Så kunne jeg se, hvordan konerne på Fyn stort set altid ammede de nyfødte uden tilskud, mens konerne i Randers blev omtalt som nogen, der ikke kunne forstå, at børn ikke skulle have tyggemad straks fra fødslen. 

På Fyn fik børnene modermælk helt op til fireårsalderen, og de fik først noget andet at spise, når de selv rakte ud efter de voksnes mad. Mens nyfødte i Randers blev fodret med rugbrødsstumper vendt i sukker og tygget bløde af nabokonen, der som regel deltog ved fødsler, mens moren lå og fødte moderkagen. Der var altså fra egn til egn helt forskellige forestillinger om, hvad der var bedst for små børn. Det ændrede sig fra slutningen af 1800-tallet, hvor der kom mere og mere skriftlig rådgivning på tværs af landet.    

Da jeg havde afleveret min doktordisputats, fik jeg et adjunktur på Historisk Institut ved Københavns Universitet, hvor jeg siden er blevet professor. Jeg begyndte nu at interessere mig for fødselshjælp i Danmark i perioden fra 1600-tallet til midten af 1900-tallet. Jeg ville gerne finde ud af, hvorfor der dengang var denne her fortælling blandt humanister om, at læger stjal jordemødrenes arbejde. Nok passede det i USA, men det passede altså ikke i Danmark. Vi havde masser af jordemødre. Der var jordemoderskoler, og det var jordemødre, der stod for alle de normale fødsler.

Jeg ville gerne finde ud af, hvorfor der dengang var denne her fortælling blandt humanister om, at læger stjal jordemødrenes arbejde. Nok passede det i USA, men det passede altså ikke i Danmark.
Anne Løkke

Danmark fik allerede i slutningen af 1700-tallet en professionaliseret fødselshjælp, som, fandt jeg ud af, bidrog stærkt til at holde barselsdødeligheden virkelig langt nede. Og da vi så fik skattebetalte jordemødre ud i hvert eneste danske sogn i 1830erne - som følge af jordemoderloven af 1810 – blev overlevelsen endnu bedre.

Det viste sig at være to relativt simple ting, der fik stor betydning for den udvikling. Det ene var, at jordemødrene lærte at kende forskel på en normal fødsel og en fødsel, der krævede, at de skulle have hånden op og vende barnet i livmoderen. Det andet var, at ethvert sogn uden en uddannet jordemoder var forpligtet til at sørge for at sende en kvinde ind til uddannelse på jordemoderskolen og få hende hjem igen, så sognets fødende havde en jordemoder, de var trygge ved. Det virkede helt kolossalt godt. De to ting betød, at barselsdødeligheden i Danmark i 1800-tallet herefter faldt til et lavere niveau, end den er i dag i Afrika syd for Sahara.

"I dag kan jeg uden at blinke sige, at Link-Lives er kronen på mit værk og dét, jeg altid har drømt om at lave", siger Månedens Forsker Anne Løkke.

I samme periode skete der desuden det, at hvis et barn var dødfødt, skulle jordemoderen sammen med konerne, der havde været med til fødslen, gå over til præsten, der ville udspørge dem om hele fødselsforløbet. Det blev så skrevet ned i kirkebogen og sendt ind til statsadministrationen. Det gav et hidtil uset godt indblik i de danske fødselsforløb og betød jo også, at den enkelte jordemoder ikke sjuskede, fordi hun skulle stå til regnskab. 

Vi har vidunderlige kilder, der blandt andet beretter om, hvordan præsten indimellem blev konsulteret, når fødsler var ved at gå galt, og hvordan han anbefalede at hente en ekstra jordemoder, hvis der var for langt til en læge. Når jeg en dag får tid, vil jeg skrive en bog om dette fantastiske kapitel i dansk fødselshjælps historie.

Hvis jeg i tilbageblik skal give mit arbejdsliv en overskrift, må det være ’kroppens historicitet’. Det har altid fascineret mig, hvor indlejret i historien menneskekroppen er. Selvom vi får vores krop ved fødslen, afspejler den ikke kun biologi, men også hvordan vi agerer og fortolker dens behov. Tag bare vuggedød, der øgedes markant, da man fik den idé, at børn skulle sove på maven. Det kunne ligne en uskyldig ting, men det var det bestemt ikke.

Hvis et barn var dødfødt, skulle jordemoderen sammen med konerne, der havde været med til fødslen, gå over til præsten, der ville udspørge dem om hele fødselsforløbet.
Anne Løkke

Derfor var det også fantastisk, da jeg i 2019 sammen med Barbara Revuelta-Eugercios fra Rigsarkivet kunne starte projektet Link-Lives på baggrund af en stor Semper Ardens-bevilling fra Carlsbergfondet. Link-Lives er en forskningsinfrastruktur, der etablerer historiske livsforløb og familieforbindelser ved at forbinde oplysninger om den samme person i forskellige kilder som folketællinger, kirkebøger og begravelsesprotokoller. 

Efter to års hårdt indledende arbejde med at samle og koble data kunne vi sidste år lancere første version af en forskningsinfrastruktur, der på sigt skal fortælle livshistorier om alle danskere, der har levet i perioden 1787 til 1968. Lige nu taler vi om ikke mindre end 64 millioner personregistreringer og 3 millioner livsforløb, der er tilgængelige for både forskere og offentligheden. Det er den hidtil største kortlægning af et lands historiske befolkning.

Link-Lives-forskningsinfrastrukturen kan eksempelvis bruges til at forske i alt fra uddannelsespræferencer til sygdomsforekomster på tværs af generationer. Man kan zoome ind på befolkningsgrupper, som vi næsten ikke ved noget om, for eksempel kokkepiger, ammer og kvinder i traditionelle mandejob. 

Det har altid fascineret mig, hvor indlejret i historien menneskekroppen er.
Anne Løkke

Ligesom man kan finde svar på, hvordan det gik fattige børn, som flyttede hjemmefra, før de fyldte 10 år sammenlignet med børn af forældre, der havde råd til at beholde dem hjemme til konfirmationen. Man vil også kunne blive klogere på, om smede levede kortere tid end tømrere, præster og værtshusholdere, og om bestemte dødsårsager var hyppigere i nogle erhverv end i andre.

I dag kan jeg uden at blinke sige, at Link-Lives er kronen på mit værk og dét, jeg altid har drømt om at lave. Det er selvsagt et kæmpe projekt, og det var virkelig stort at opleve, at Carlsbergfondet og Innovationsfonden, som også har støttet projektet, stolede på, at vi kunne løfte opgaven.

Når jeg ser tilbage, var det arbejdet med min disputats, som blev bestemmende for, hvordan jeg sidenhen har arbejdet som historiker. Den historisk-demografiske gren af historievidenskaben har ikke blomstret så meget i Danmark, som vores helt fantastiske kilder til hvert enkelt menneskes liv giver mulighed for. Jeg måtte lære mig metoderne fra bunden under mit disputatsarbejde. 

Heldigvis fik jeg god sparring hos professor på Syddansk Universitet Hans Chr. Johansen, i internationale netværk og hos mine nordiske kolleger. I både Sverige og Norge har der heldigvis gennem årene været stærke forskningsmiljøer inden for historisk demografi. De lukkede mig ind, som var jeg del af deres egne forskningsgrupper.

Lige nu taler vi om ikke mindre end 64 millioner personregistreringer og 3 millioner livsforløb, der er tilgængelige for både forskere og offentligheden.
Anne Løkke

Noget, jeg også har sat meget stor pris på gennem tiden, har været mit samarbejde med læger og jordemødre. De har ud over historikere været de faggrupper, som jeg har haft mest med at gøre. Jeg var meget glad, da jeg i 2007 som den første ikke-overlæge nogensinde holdt festtalen ved et Rigshospitals-jubilæum. Jeg har virkelig nydt at kunne være med til at imødekomme sundhedsvidenskabernes store efterspørgsel på solid, velfunderet historisk viden om sundhed og sygdom i fortiden.

Og er der én stor erkendelse, jeg har gjort mig gennem årene, er det, at historien jo ikke skriver sig selv. Tiden skal nok gå selvfølgelig. Og det lyder måske banalt, at den ikke skriver sig selv. Men at få overblik på både makro- og mikroniveau og skabe fortællinger, der giver os ny erkendelse, er faktisk benhårdt metodisk arbejde. Det glemmer vi historikere ofte at fortælle, fordi der er en tendens til at betragte historiske forskningsresultater som selvfølgelige, når først de er skrevet ned.

PODCAST

Digitalt værktøj giver indblik i millioner af historiske livsforløb Et nyt digitalt værktøj Link-Lives gør det muligt at komme helt tæt på fortidens mennesker i perioden 1787-1968 på en måde, som vi aldrig før har kunnet. Her kobles information om det enkelte menneske hentet fra eksempelvis kirkebøger og begravelsesprotokoller med andre informationer på en måde, så hele livsforløb kan genskabes. Historiker Anne Løkke fortæller i denne podcast om Link-Lives og de muligheder, som værktøjet giver for både at zoome ind på livsskæbner og samtidig få bedre overblik over de store linjer i dansk historie i forskellige historiske perioder. Vært er Nynne Bjerre Christensen.

00.00
00.00

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.