Månedens Forsker Peter Birch Sørensen

Peter Birch Sørensen har gjort det muligt at måle danskernes natur- og klimaaftryk og beregne et grønt BNP. Månedens Forsker #3 2023.

Publiceret:

30.03.2023

Peter Birch Sørensens interesse for økonomi blev kickstartet af oliekrisen i 1970erne. Siden da har han været omkring områder som skattepolitik og finans- og pengepolitik, mens de senere år er blevet viet til forskning i miljø- og ressourceøkonomi. Især har han gjort sig bemærket som den primære drivkraft bag nye modeller til måling af effekter af miljøpolitiske tiltag for Danmarks samlede økonomi. I dag er han den vel nok mest markante stemme i den offentlige samtale om vigtigheden af at værdisætte miljø- og naturgoder i økonomiske beregninger.

Økonomi blev min løbebane lidt ad en omvej. Oprindeligt var det min plan at læse historie og idehistorie efter gymnasiet. Det var de to fag, der havde interesseret mig mest i gymnasieårene.

Men mens jeg aftjente min værnepligt ved civilforsvaret i 1973-74, blev jeg i stigende grad optaget af økonomi og politik. Det var dengang, den første oliekrise slog igennem på et tidspunkt, hvor vi var totalt afhængige af olieimport. Det medførte et stort tilbageslag i dansk økonomi og ikke mindst stor arbejdsløshed for første gang i mange år. Jeg kan huske, at jeg oplevede det som meget dramatisk.

Da det så gik op for mig, at et af fagene det første år på historiestudiet faktisk var nationaløkonomi, besluttede jeg at kigge på den lærebog i faget, man anvendte. Og den var så interessant, at jeg i stedet valgte at starte på økonomistudiet på Københavns Universitet i efteråret 1974. Det var ikke en nem start, for jeg var sproglig student og var derfor nødt til at tage et suppleringskursus i matematik sideløbende med, at jeg fulgte økonomiundervisningen.

Min studietid havde jo været præget af store konjunkturudsving, så i starten af 1980erne var jeg stadig nysgerrig på, hvordan finans- og pengepolitikken kunne bruges til at stabilisere økonomien.
Peter Birch Sørensen

Men jeg blev grebet af det. Det var i det hele taget en stor oplevelse at flytte fra en lille by på Nordfyn, hvor jeg var vokset op, og ind til København for at studere.

Mens jeg studerede på universitetet, havde jeg dog ingen forestillinger om, at jeg skulle ende med at blive forsker. Men det flaskede sig sådan, at jeg - samtidig med, at jeg startede på kandidatuddannelsen - blev ansat til at undervise førsteårsstuderende på faget. Og dét var med til at stimulere min interesse for at blive på universitetet, når jeg var færdig med studiet. 

Da jeg blev færdiguddannet i 1980, besluttede jeg mig derfor for at søge det, der i dag svarer til et ph.d.-stipendium. Det lykkedes, og i 1981 fik jeg tilmed et Fulbright Scholarship, hvilket bragte mig til USA i 1981-82.

I starten var jeg særligt optaget af makroøkonomi, der blandt andet handler om, hvorfor vi får økonomiske kriser. Min studietid havde jo været præget af store konjunkturudsving, så i starten af 1980erne var jeg stadig nysgerrig på, hvordan finans- og pengepolitikken kunne bruges til at stabilisere økonomien. 

Hvad koster det at høre solsortens sang?

Et klassisk spørgsmål er her, hvordan man undgår den uhensigtsmæssige dobbeltbeskatning, som sker, når man både beskatter indtjeningen i selve aktieselskaberne og derefter lægger indkomstskat på det selskabsoverskud, der deles ud som aktieudbytte.
Peter Birch Sørensen

Min interesse gled dog lidt efter lidt over i skattepolitiske forhold. Det hang sammen med, at jeg - efter at have været adjunkt på det daværende Landbohøjskolen i årene 1983 til 1985 - blev ansat som lektor på Københavns Universitets Økonomisk Institut, hvor de havde brug for en til at undervise i finansvidenskab og skattepolitik.

Det blev jeg grebet af, så de næste mange år specialiserede jeg mig primært i offentlig økonomi og skattepolitik. Jeg har især været optaget af, hvordan man gennem beskatningen kan sikre en mere retfærdig indkomstfordeling, uden at det går for hårdt ud over tilskyndelsen til at arbejde, opspare og investere.

Jeg har også beskæftiget mig med, hvordan vi bedst indretter beskatningen af kapitalindtægter og selskabsindkomst, så der kan skabes et provenu, uden at incitamentet til at investere svækkes for meget.

Et klassisk spørgsmål er her, hvordan man undgår den uhensigtsmæssige dobbeltbeskatning, som sker, når man både beskatter indtjeningen i selve aktieselskaberne og derefter lægger indkomstskat på det selskabsoverskud, der deles ud som aktieudbytte. I forhold til det spørgsmål har jeg haft den tilfredsstillelse, at mine forslag til lempelse af dobbeltbeskatning er blevet virkeliggjort i Norge, hvor jeg har deltaget i flere skattekommissioner.

Mange af mine forskningsideer er faktisk udsprunget af arbejdet i de her organer, da mine interesser altid primært har været anvendelsesorienterede.
Peter Birch Sørensen

Jeg har også interesseret mig meget for, hvordan samfundet via beskatningen kan få andel i de arbejdsfri kapitalgevinster på jord og fast ejendom.

I 1991 fik jeg så et professorat på Handelshøjskolen i København – det nuværende Copenhagen Business School - som jeg bestred frem til 1995, hvor jeg kom tilbage i et andet professorat på Københavns Universitets Økonomiske Institut. I 2010-11 tog jeg orlov fra mit professorat for at være vicedirektør i Nationalbanken. Det var meget interessant at få indblik i, hvordan en centralbank fungerer, men jeg savnede at kunne fordybe mig i forskning og vendte derfor tilbage til universitetet, hvor jeg har været siden.

Jeg er dog glad for, at jeg i årenes løb har brugt en del tid på at sidde i forskellige offentlige kommissioner og deltage i diverse ekspertudredninger. Eksempelvis var jeg både vismand og overvismand i en del år, og fra slutningen af 2014 til slutningen af 2018 fungerede jeg som den første formand for Klimarådet. 

Forinden havde jeg i 2012 til 2014 også været formand for Produktivitetskommissionen. Og lige nu er jeg med i ekspertgruppen for en grøn skattereform, som blandt andet skal finde løsninger på, hvordan landbruget når de fastsatte klimamål. 

Det har også givet mig gode kontaktflader internationalt, at jeg har fungeret som konsulent i skattepolitiske forhold for både EU-Kommissionen, OECD og Den Internationale Valutafond samt har deltaget i forskellige skattekommissioner i udlandet.

Mange af mine forskningsideer er faktisk udsprunget af arbejdet i de her organer, da mine interesser altid primært har været anvendelsesorienterede. Blandt andet undersøgelser af, hvordan man via den økonomiske politik kan undgå eller i det mindste mildne konsekvenserne af de økonomiske kriser, der med jævne mellemrum opstår.

Det handler grundlæggende om, hvor meget man kan stabilisere økonomien ved at stramme og lempe diverse mekanismer på forskellige tidspunkter. Eksempelvis: hvordan skal centralbankerne føre rentepolitik, når der sker udsving i inflation og arbejdsløshed? Og hvordan skal finanspolitikken tilrettelægges, når der sker konkjunkturudsving?

Man må som økonom affinde sig med, at man aldrig kan komme med en fuldstændig sikker opskrift på, hvordan man klarer sig bedst igennem en krise.
Peter Birch Sørensen

Men det er ikke så ligetil at svare på, og der er til stadighed diskussioner blandt økonomer om, hvordan man skal agere under kriser. Sagen er jo, at man ofte famler lidt i blinde som følge af, at de økonomiske statistikker kommer med en vis forsinkelse. Samtidig er det også et vilkår, at det ofte tager tid for politikerne at reagere på en udvikling og iværksætte diverse indgreb.

I praksis kan det betyde, at når man så endelig får vedtaget et indgreb, der eksempelvis skal holde hånden under beskæftigelsen eller tage trykket af en overophedet økonomi, ja så er situationen allerede vendt. Man kan dermed risikere at gøre ondt værre ved det, man har sat i gang. Man må altså som økonom affinde sig med, at man aldrig kan komme med en fuldstændig sikker opskrift på, hvordan man klarer sig bedst igennem en krise.

De senere år er det imidlertid et ganske andet emne, der har ligget mit hjerte nærmest, nemlig miljø- og ressourceøkonomi. At jeg overhovedet kastede mig ind i det skyldes dog lidt en tilfældighed. Økonomisk Institut stod i 2012 og manglede en til at undervise i faget, efter at en af mine kolleger var gået på pension. Så de spurgte mig, om jeg ville tage opgaven. Nok fordi jeg tidligere havde været med til at grundlægge Det Miljøøkonomiske Råd og i øvrigt havde beskæftiget mig med emnet i min tid som overvismand.

Jeg blev hurtigt grebet af det, og i dag kan jeg slet ikke forestille mig at arbejde med andet. Faktisk føler jeg, at ringen er sluttet. For noget af det, der drev mig ind i økonomistudiet i 1970erne, var også, at der foregik en stor diskussion om grænser for vækst. Der kom i 1972 en meget omtalt bog med netop titlen Grænser for Vækst skrevet af forskere, der gik under navnet Romklubben. 

Den beskrev, hvordan stigende miljøproblemer ville blive en følge af den økonomiske vækst. I dag er jeg glad for at kunne konstatere, at min oprindelige interesse for samspillet mellem økonomi og miljø flyder naturligt sammen i det, jeg forskningsmæssigt er endt med at beskæftige mig mest med.

Noget af det, der drev mig ind i økonomistudiet i 1970erne, var også, at der foregik en stor diskussion om grænser for vækst.
Peter Birch Sørensen

For at komme i dybden med det har især to store bevillinger fra Carlsbergfondet til udvikling af dels Grøn REFORM-modellen og dels en metode til at beregne et grønt BNP været afgørende. Både resultatet af arbejdet med Grøn REFORM-modellen og det grønne BNP lancerede vi for nylig på en konference på Christiansborg.

Grøn REFORM-modellen er udviklet til at beregne miljø- og klimaeffekter af den forventede økonomiske udvikling. Desuden kan den bruges til at vurdere de erhvervs- og samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige miljø-, energi- og klimapolitiske tiltag, eksempelvis drivhusgasafgifter. 

Modellen er resultat af flere års forskning og modelarbejde - det største, der nogensinde er gennemført af sin art i Danmark. Det ser ud til, at modellen kommer til at finde anvendelse i centraladministrationen. Blandt andre planlægger Finansministeriet og Klima- og Energiministeriet at bruge den. 

Modellen er også blevet præsenteret for Joe Bidens økonomiske rådgiver, som har vist interesse for den, ligesom den har vakt opmærksomhed i OECD, der henviser til modellen som state of the art, når det kommer til at indregne økonomiske konsekvenser af klima- og miljøtiltag. Det er jeg selvfølgelig stolt over.

"Undervejs i arbejdet med det grønne BNP blev jeg faktisk overrasket over, at vi tilsyneladende ikke har haft grøn vækst i Danmark igennem de senere år," fortæller Månedens Forsker Peter Birch Sørensen.

Jeg er også meget glad for, at det er lykkedes os at udvikle metoder til at værdisætte miljø- og naturgoder og hermed opgøre et grønt BNP. Arbejdet med det grønne BNP har netop bygget på et ønske om at kunne inkludere værdien af en række miljø- og naturtjenester i BNP, der jo traditionelt ikke har medregnet miljø- og klimaeffekter af samfundets produktion og forbrug. 

Vores metode til at opgøre et grønt BNP tager nu hensyn til omkostningerne ved eksempelvis forurening, udledning af drivhusgasser og nedslidning af Danmarks naturkapital samt gevinsten ved at investere i forøgelse af naturkapitalen.

Undervejs i arbejdet med det grønne BNP blev jeg faktisk overrasket over, at vi tilsyneladende ikke har haft grøn vækst i Danmark igennem de senere år. Det strider med den udbredte opfattelse, at det er lykkedes at forene vækst i det traditionelle BNP med miljøforbedringer. 

Vores foreløbige tal viser, at miljøomkostningerne ved den økonomiske aktivitet er nogenlunde lige så store i dag som i 1990 – også når vi renser for inflation. Det skyldes, at selvom det er gået fremad på nogle områder, er det også gået tilbage på andre. Men det må alt i alt siges at være overraskende, at miljøomkostningerne samlet ikke er blevet lavere på trods af de miljø- og klimatiltag, som vitterlig er foretaget i perioden.

Arbejdet med det grønne BNP har netop bygget på et ønske om at kunne inkludere værdien af en række miljø- og naturtjenester i BNP, der jo traditionelt ikke har medregnet miljø- og klimaeffekter af samfundets produktion og forbrug.
Peter Birch Sørensen

Hvis jeg skal fremhæve noget, som har haft en stor betydning for, hvor jeg som forsker står i dag, er det det Grundforskningscenter for Forskning i Økonomisk Politik, som jeg sammen med kolleger modtog en bevilling til i 1993. Centeret kørte i 12 år og gjorde, at vi virkelig fik styrket den anvendelsesorienterede økonomiske forskning i Danmark. 

Vi fik eksempelvis bygget en ny model for dansk økonomi, som kan tage højde for, at der til enhver tid lever forskellige generationer i forskellige faser af livscyklussen. Modellen blev forløberen for en større model, som senere er blevet anvendt af blandt andre Velfærdskommissionen i 2004-2006.

Jeg er i dag – når jeg ser tilbage - særligt glad for, at vi i løbet af de år på centeret fik lagt en karrierevej ud for en lang række dygtige, yngre økonomer, som i dag er nogle af de bedste inden for vores fag i Danmark. Det er også grunden til, at jeg her i de kommende år, inden jeg går på pension, vil lægge mig i selen for at skaffe flere midler til at løfte forskningen og undervisningen i miljø- og klimaøkonomi. Det er der brug for.

PODCAST

Nye grønne regnemetoder opgør naturforbruget i Danmark Hvordan indregner man de belastninger, som vi alle bidrager til at udsætte naturen og miljøet for, i økonomiske beregninger og det nationale BNP? Det har professor i økonomi Peter Birch Sørensen udviklet et bud på i form af en ny model - Grøn REFORM-modellen – der kan tage højde for, om udviklingen i økonomien er sket på bekostning af miljøet, eller om den har været miljømæssig bæredygtig. Modellen gør det blandt andet muligt at trække forbrugt naturkapital - i form af eksempelvis olie- og gasressourcer i Nordsøen - fra i opgørelser over den samlede værdiskabelse i samfundet. Samtidig kan en ny metode til at opgøre et grønt BNP bedre tage højde for omkostningerne ved eksempelvis tab af biodiversitet, udledning af drivhusgasser og luftforurening, som koster anslået 4000 danskere livet årligt. Vært er Nynne Bjerre Christensen

00.00
00.00

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.