Vi støtter fri grundforskning

Publiceret:

01.05.2024

Carlsbergfondet støtter fri grundforskning på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Forskningen skal udføres af danske forskere eller udenlandske forskere med stærk tilknytning til det danske forskningsmiljø eller dansk videnskab. Inden for ovennævnte fagområder støtter vi desuden forskningsinfrastruktur, publiceringer, konferencer og forskningsformidling.

Støtte til videnskaberne er i Carlsbergfondets fundats beskrevet som en hovedopgave og en central del af vores formål. Således har vi siden grundlæggelsen i 1876 støttet fri grundvidenskabelig forskning i Danmark. Grundforskning, som gør os klogere, og som på sigt kan medvirke til at løse globale udfordringer og gøre verden bedre. 

Frie midler i åben konkurrence

Størstedelen af vores bevillinger sker på baggrund af ansøgninger indsendt i forbindelse med vores åbne opslag, som primært henvender sig til de danske forskningsmiljøer.

Ud fra vores overbevisning om, at de bedste og mest relevante forskningsideer kommer fra forskerne selv, retter vores forskningsstøtte sig mod fri grundforskning. Det betyder, at de virkemidler, som er anført i vores opslag, ikke er yderligere tematiseret. Netop denne brede støtte til fri grundforskning er Carlsbergfondets enemærke blandt de forskningsstøttende privatfonde i Danmark.

Ved siden af vores støtte til fri grundforskning i åben konkurrence arbejder Carlsbergfondet også med strategiske bevillinger, ligesom vi støtter de øvrige formål, som er anført i vores fundats.

Grundforskning?

”Grundforskning” forstås her som nysgerrighedsdrevet eksperimentel eller teoretisk forskning, hvis formål primært er at opnå ny viden om det underliggende fundament for fænomener og observerbare fakta. På denne måde analyserer grundforskning egenskaber, strukturer og sammenhænge med henblik på at formulere og teste hypoteser, teorier eller love. Carlsbergfondet støtter dermed ikke for eksempel anvendt klinisk sundhedsvidenskabelig forskning eller anvendt teknisk forskning. I tvivlstilfælde vil fondsbestyrelsen på individuel basis vurdere, om en ansøgning hører under grundforskningsdefinitionen.

Fundats og strategi

Carlsbergfondet støtter de bedste forskere med de mest lovende projekter. I henhold til vores fundats retter vores forskningsstøtte sig udelukkende mod ovennævnte fagområder og mod danske forskere samt udenlandske forskere med stærk tilknytning til dansk forskningsmiljø, eller hvis forskning er af særlig betydning for dansk videnskab.

Ud over naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og humanistisk grundforskning støtter Carlsbergfondet også forskningsprojekter, der går på tværs af videnskabelige fagområder. Det sker i erkendelse af, at der også i grænseområderne kan opstå nybrud og banebrydende resultater.

I forlængelse af fundatsen har Carlsbergfondets bestyrelse udarbejdet en femårig strategi, som yderligere fastslår en række retningsgivende målsætninger for forskningsstøtten.

Med sammensætningen af vores virkemidler bestræber vi os således på at støtte alle karriereniveauer i dansk forskning med henblik på at understøtte et bæredygtigt forskningssystem gennem et løbende, smidigt generationsskifte. Derudover ønsker vi yderligere at fremme internationaliseringen i dansk grundforskning gennem målrettet støtte til, at talentfulde yngre forskere kan opnå international erfaring og etablere netværk gennem ophold på udenlandske universiteter.

Governance

Carlsbergfondets forskningsstøtte benævnes som Afdeling B i fondets fundats. Bistået af fondets sekretariat og direktion er det fondsbestyrelsen, der er ansvarlig for fondets uddelinger. Ansøgninger til visse virkemidler kommer til indledende vurdering af eksterne bedømmere, men det er fondsbestyrelsen, som træffer den endelige beslutning vedrørende alle ansøgninger.

Ansøgningsproces og vurderingskriterier for de enkelte virkemidler kan findes under de særskilte vejledninger til vores opslag.