Forskningsformidling

Apply

Bevillinger til professionel formidling af naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske emner til ikke-videnskabelige målgrupper.

Deadline

01.09.2024 - 16:00

Opslag

Halvårligt

Åbner

31.05.2024

Beløb

Max. 3 million kr.

Formål

Støtte til projekter indenfor forskningsformidling til fremme af almendannelse og den generelle interesse for grundforskning og grundvidenskab. Carlsbergfondet ønsker at fremme samarbejder mellem professionelle formidlere og forskere for derved at styrke forskningen og videnskabens position i samfundet samt i den offentlige samtale og debat.

Carlsbergfondet ønsker at:

 • støtte formidling af grundforskning og grundvidenskab til ikke-videnskabelige målgrupper

 • støtte forskningsformidling i relation til aktuelle, samfundsrelevante problemstillinger

 • bidrage til en offentlig, faktabaseret debat, der involverer forskningen og videnskaben

 • fremme relation og samarbejde mellem professionelle formidlere og forskere

 • skærpe den offentlige interesse og nysgerrighed for videnskaben, videnskabelige emner samt aktuel forskning

 • styrke kendskabet og tilliden til pålidelige videnskabelige kilder, bl.a. med henblik på at modvirke misinformation med faktabaseret oplysning.

Hvem?

Forskningsformidling kan søges af selvstændige formidlere, offentlige institutioner, private virksomheder eller almennyttige organisationer i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Ansøger skal have dokumenteret professionel erfaring med formidling, f.eks. journalistik eller medieproduktion. Ansøger skal være projektets leder og/eller leder ved den institution, der administrerer projektet.

Private virksomheder kan søge støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte.

Projektets bærende formidling skal være fri tilgængelig for alle interesserede uden brugerbetaling, herunder abonnementsordning, betalingsmur, entré mv. Distribution via bibliotekerne (bogudlån, eReolen og Filmstriben) anses alene som et supplement til kravet om fri tilgængelighed.

Offentlige institutioner, herunder universiteter, kan søge støtte til projekter, som inkluderer et samarbejde med eksterne professionelle formidlere. Institutionens egen kommunikationsafdeling anses ikke som ekstern formidler.

Hvad?

Projekter der kan søges støtte til

Formidlingsprojekter for en periode på max. tre år og med et ansøgt beløb på 200.000 kr. – 3.000.000 kr. 

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, ligesom projektet gerne må delfinansieres af midler fra anden side.  

Projektet skal formidle grundforskning eller videnskab. Med grundforskning forstås nysgerrighedsdrevet eksperimentel eller teoretisk forskning i eller viden om det underliggende fundament for fænomener og observerbare fakta. Carlsbergfondet støtter ikke formidling af klinisk sundhedsvidenskabelig forskning.

Projektet skal involvere samarbejde med forskere, som enten medvirker direkte i formidlingen, eller kvalitetssikrer den færdige produktion inden distribution. Det er projektleders ansvar at sikre dette. Involverede forskere skal som minimum have opnået en ph.d.-grad samt ved ansøgningstidspunktet være tilknyttet en dansk eller udenlandsk forskningsinstitution.

Hvad kan der søges støtte til

 • Lønudgifter og omkostninger forbundet med produktion af formidlingsindhold
 • Vederlag til forskere
 • Omkostninger forbundet med udvikling af formidlingsplatforme
 • Omkostninger forbundet med kommunikation og distribution af projektet, herunder gratis tilgængeliggørelse på betalingsplatforme
 • Omkostninger forbundet med revisorpåtegning af regnskab

Hvad kan der ikke søges støtte til

 • Projekter med anvendt videnskabeligt fokus
 • Rene kommercielle formål
 • Undervisningsmateriale
 • Afholdelse af eller deltagelse i konferencer og kurser
 • Citizen Science projekter
 • Oplysnings- og rekrutteringskampagner
 • Frikøb af forskere / projektledere

Målgrupper og tilgængelighed

Projektet skal rette sig mod ikke-videnskabelige målgrupper primært i Danmark: den brede befolkning, fra unge efter endt folkeskole og opefter.

Projektets bærende formidling skal være tilgængelig for alle interesserede uden brugerbetaling, herunder abonnementsordning, betalingsmur, entré mv. Distribution via bibliotekerne (bogudlån, eReolen og Filmstriben) anses som et supplement til kravet om fri tilgængelighed.

Formidlingen skal være frit tilgængelig fra og med udgivelsestidspunktet.

Formidlingen kan være på dansk eller udenlandsk, men skal være sprogligt tilgængelig for en bred målgruppe i Danmark.

Formidlingsformater

Projektet kan basere sig på alle (og gerne flere) typer af formidlingsformater, f.eks. tv- og radioproduktioner, podcasts, nye videnskabsjournalistiske indsatser, festivaler, foredrag og debatarrangementer, animationer, publikationer, SoMe-produktioner mv.

Startdato for projekter

Forårsopslag med deadline for ansøgninger 1. marts: 

 • Tidligste startdato er 1. august og seneste startdato er 1. januar det efterfølgende år

Efterårsopslag med deadline for ansøgninger 1. september: 

 • Tidligste startdato er 1. januar og seneste startdato er 1. august det efterfølgende år
OPSLAG LUKKET Opslag åbner 31. maj 2024 Deadline 1. september 2024, 16:00
Vejledningen er senest opdateret juni 2023

Information

Hvis ansøgningen ikke overholder følgende krav, vil ansøgningen blive administrativt afvist: 

Ansøgningen skal skrives på enten dansk eller engelsk. Fonten Times New Roman skal bruges, fontstørrelse 12, og der skal være mindst 2 cm margen til venstre, højre, og i top og bund, samt en linjeafstand på 1,5. De følgende dokumenter, og kun de følgende dokumenter, skal uploades med ansøgningen i pdf-format (vær opmærksom på, at andre formater ikke accepteres):

 • Projektbeskrivelse
 • Budget
 • CV

Hvis relevant for ansøgningen:

 • CV for samarbejdspartnere
 • Tilsagnserklæringer

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen må ikke overskride tre A4-sider, inklusive billeder, figurer, tabeller, etc. 

Projektbeskrivelsen skal indeholde følgende i den angivne rækkefølge:

 • Resume af projektets formål, emne og format
 • Beskrivelse af projektet, herunder redegørelse for samarbejdspartnere, målgrupper og tilgængeliggørelse (platform, medie eller lign.) 
 • Produktionsplan
 • Distributionsplan

Budget

Et detaljeret budget over det ansøgte beløb skal uploades i Carlsbergfondets budgetskabelon, inklusive en beskrivelse af budgetposterne. Eventuelle indtægter i forbindelse med projektet skal indgå som estimat i budgettet og modregnes det ansøgte beløb.

Eventuelle omkostninger forbundet med revisorpåtegning af regnskab kan anføres i budget.

Curriculum vitae

CV for ansøger/projektleder må ikke overskride en A4-side.

Curriculum vitae for samarbejdspartnere

CV for samarbejdspartnere må ikke overskride en A4-side per samarbejdspartner.

Tilsagnserklæringer

Eventuelle tilsagnserklæringer fra eksterne samarbejdspartnere og distributører kan vedlægges ansøgningen som yderligere bilag. 

Budget

Download budgetskabelon til Forskningsformidling


Budget - Forskningsformidling

0.02mb

FAQ

Carlsbergfondet forbeholder sig retten til at foretage mindre justeringer i vejledningen.

Bemærk, at Carlsbergfondet ikke kan tilbyde individuel rådgivning om projekter eller delelementer af projekter inden ansøgningsfrist.

Newsletter

Are you a researcher and interested in news related to our calls and grants? Or do you want to keep up with news about the foundation? Then sign up for one of our newsletters here.