Carlsberg Mindelegat

Apply

Bevillinger til forskeres formidling af egen forskning til ikke-videnskabelige målgrupper.

Deadline

01.09.2024 - 16:00

Opslag

Halvårligt

Åbner

31.05.2024

Beløb

Max. 200.000 kr.

Formål

Støtte til forskeres formidling af egen forskning til fremme af almendannelse og den generelle interesse for grundforskning og grundvidenskab. Carlsberg Mindelegat ønsker at fremme samarbejder mellem forskere og professionelle formidlere for derved at styrke forskningen og videnskabens position i samfundet samt i den offentlige samtale og debat.

Carlsberg Mindelegat ønsker at

 • støtte formidling af grundforskning og videnskab til ikke-videnskabelige målgrupper

 • støtte forskeres formidling af egen forskning

 • styrke formidlingskompetencerne hos forskere og bidrage til, at stadig flere forskere er til stede i den offentlige samtale og debat

 • fremme relation og samarbejde mellem forskere og professionelle formidlere

 • skærpe den offentlige interesse og nysgerrighed for videnskaben, videnskabelige emner samt aktuel forskning

 • styrke kendskabet og tilliden til pålidelige videnskabelige kilder, bl.a. med henblik på at modvirke misinformation med faktabaseret oplysning.

Hvem?

Carlsberg Mindelegat kan søges af forskere med aktuel tilknytning til en dansk forskningsinstitution.

Ansøger skal som minimum have opnået en ph.d.-grad.

Det er ikke en forudsætning, at ansøgers forskning er eller har været støttet af Carlsbergfondet.

Hvad?

Projekter, der kan søges støtte til

Formidlingsprojekter for en periode på max. to år og med et ansøgt beløb på 50.000 kr. – 200.000 kr. 

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, ligesom projektet gerne må delfinansieres af midler fra anden side.

Projektet skal formidle grundforskning eller videnskab. Med grundforskning forstås nysgerrighedsdrevet eksperimentel eller teoretisk forskning i eller viden om det underliggende fundament for fænomener og observerbare fakta. Carlsberg Mindelegat støtter ikke formidling af klinisk sundhedsvidenskabelig forskning.

Projektet skal tage udgangspunkt i ansøgers egen forskning og forskningsområde.

Projektet skal involvere samarbejde med professionelle formidlere med dokumenteret erfaring med f.eks. journalistik eller medieproduktion.

Hvad kan der søges støtte til

 • Omkostninger forbundet med produktion af formidlingsindhold
 • Lønudgifter til professionelle formidlere samt eventuel assistance af studentermedhjælper
 • Omkostninger forbundet med udvikling af formidlingsplatforme
 • Omkostninger forbundet med kommunikation og distribution af projektet, herunder gratis tilgængeliggørelse på betalingsplatforme

Hvad kan der ikke søges støtte til

 • Projekter med anvendt videnskabeligt fokus
 • Rene kommercielle formål
 • Forskningspublikationer og undervisningsmateriale
 • Afholdelse af eller deltagelse i konferencer og kurser
 • Citizen Science projekter
 • Oplysnings- og rekrutteringskampagner
 • Frikøb af ansøger eller andre forskere

Målgrupper og tilgængelighed

Projektet skal rette sig mod ikke-videnskabelige målgrupper primært i Danmark: den brede befolkning, fra børn og unge i folkeskole og opefter.

Projektets bærende formidling skal være tilgængelig for alle interesserede uden brugerbetaling, herunder abonnementsordning, betalingsmur, entré mv. Distribution via bibliotekerne (bogudlån, eReolen og Filmstriben) anses som supplement til kravet om fri tilgængelighed.

Formidlingen skal være frit tilgængelig fra og med udgivelsestidspunktet.

Formidlingen kan være på dansk eller udenlandsk, men skal være sprogligt tilgængelig for en bred målgruppe i Danmark.

Formidlingsformater

Projektet kan basere sig på alle (og gerne flere) typer af formidlingsformater, f.eks. tv- og radioproduktioner, podcasts, nye videnskabsjournalistiske indsatser, festivaler, foredrag og debatarrangementer, animationer, publikationer, SoMe-produktioner mv.

Startdato for projekter

Forårsopslag med deadline for ansøgninger 1. marts: 

 • Tidligste startdato er 1. august, og seneste startdato er 1. januar det efterfølgende år 

Efterårsopslag med deadline for ansøgninger 1. september: 

 • Tidligste startdato er 1. januar, og seneste startdato er 1. september det efterfølgende år
OPSLAG LUKKET Opslag åbner 31. maj 2024 Deadline 1. september 2024, 16:00
Vejledningen er senest opdateret juni 2023

Information

Hvis ansøgningen ikke overholder følgende krav, vil ansøgningen blive administrativt afvist: 

Ansøgningen skal skrives på enten dansk eller engelsk. Fonten Times New Roman skal bruges, fontstørrelse 12, og der skal være mindst 2 cm margen til venstre, højre, og i top og bund, samt en linjeafstand på 1,5. De følgende dokumenter, og kun de følgende dokumenter, skal uploades med ansøgningen i pdf-format (vær opmærksom på, at andre formater ikke accepteres):

Påkrævede dokumenter:

 • Projektbeskrivelse
 • Budget
 • CV

hvis relevant for ansøgningen:

 • CV for samarbejdspartnere
 • Tilsagnserklæringer

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen må ikke overskride tre A4-sider inklusive billeder, figurer, tabeller, etc.

Projektbeskrivelsen skal indeholde følgende i den angivne rækkefølge:

 • Resume af projektets formål, emne og format
 • Beskrivelse af projektet, herunder redegørelse for samarbejdspartnere, målgrupper og tilgængeliggørelse (platform, medie eller lign.)
 • Produktionsplan
 • Distributionsplan

Budget

Et detaljeret budget over det ansøgte beløb skal uploades i Carlsberg Mindelegats budgetskabelon, inklusive en beskrivelse af budgetposterne. Eventuelle indtægter i forbindelse med projektet skal indgå som estimat i budgettet og modregnes det ansøgte beløb.

Curriculum vitae

CV for ansøger må ikke overskride to A4-sider.

Curriculum vitae for samarbejdspartnere

CV for samarbejdspartnere må ikke overskride en A4-side.

Tilsagnserklæringer

Eventuelle tilsagnserklæringer fra eksterne samarbejdspartnere og distributører kan vedlægges ansøgningen som yderligere bilag.

Budget

Download budgetskabelon til Carlsberg Mindelegat


Budget - Carlsberg Mindelegat

0.02mb

FAQ

Carlsberg Mindelegat forbeholder sig retten til at foretage mindre justeringer i vejledningen.

Om Carlsberg Mindelegat

Carlsberg Mindelegat er et selvstændigt legat, der administreres af Carlsbergfondet.

Læs mere

Newsletter

Are you a researcher and interested in news related to our calls and grants? Or do you want to keep up with news about the foundation? Then sign up for one of our newsletters here.