Til oversigt

Carlsberg Mindelegat

Vejledning

Carlsberg Mindelegat ønsker at fremme oplysning, almendannelse og den generelle interesse for videnskab og forskning. Herunder at styrke videnskaben og den aktuelle forsknings position i samfundet samt i den offentlige samtale og debat.
OPSLAG: Åbner 4. december 2023

Deadline: 1. marts 2024 kl. 16.00

Formål

Carlsberg Mindelegat ønsker at:

 • Understøtte mulighederne for forskeres formidling af egen forskning 
 • Gennem konkrete formidlingsprojekter at styrke formidlingskompetencerne hos forskere for den vej at bidrage til, at stadig flere forskere er til stede i den offentlige samtale og debat
 • Synliggøre værdien af videnskab og aktuel forskning i relation til omverden gennem formidling
 • Fremme relation og samarbejde mellem forskere og professionelle formidlere
 • Styrke kendskabet til samt skærpe den offentlige interesse og nysgerrighed for videnskaben og den aktuelle forskning 
 • Styrke kendskabet og tilliden til pålidelige videnskabelige kilder, bl.a. med henblik på at modvirke desinformation med faktabaseret oplysning

Hvem kan søge

Carlsberg Mindelegat kan søges af forskere med tilknytning til en dansk forskningsinstitution. Ansøger skal som minimum have en ph.d.-grad. Det er ikke en forudsætning, at ansøgers forskning er eller har været støttet af Carlsbergfondet.

Hvad kan der søges støtte til

Formidlingsprojekter for en periode på max. 2 år og med et ansøgt beløb på 50.000 kr. – 200.000 kr. 

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, ligesom projektet gerne må delfinansieres af midler fra anden side.

Der kan søges støtte til projekter, der på engagerende vis formidler ansøgers egen forskning til ikke-videnskabelige målgrupper.

 • Projektet skal være forskningsformidlende, dvs. formidle forskning eller forskningsbaseret viden til ikke-videnskabelige målgrupper. Med forskningsbaseret viden menes viden, der er skabt gennem videnskabelige metoder og processer med udgangspunkt i ansøgers egen forskning
 • Projektet kan vedrøre formidling af forskning inden for alle grundvidenskaber
 • Ansøger skal som minimum have en ph.d.-grad med tilknytning til en dansk forskningsinstitution
 • Projektets formidlingsambition skal tage udgangspunkt i ansøgers egen forskning og forskningsområde
 • Projektet skal involvere samarbejde med professionelle fagfolk med dokumenteret erfaring med formidling, f.eks. journalistik eller medieproduktion
 • Formidlingen kan være på såvel dansk som udenlandsk, men skal være sprogligt tilgængeligt for en bred målgruppe i Danmark
 • Aflønning af professionel samarbejdspartner samt eventuel assistance af studentermedhjælper til realisering af projektet skal fremgå af budgettet. Der kan ikke søges lønmidler til ansøger
Der gives ikke støtte til:
 • Projekter med anvendt videnskabeligt fokus
 • Kursusdeltagelse
 • Konferencer
 • Forskningspublikationer og undervisningsmateriale
 • Udstillingsvirksomhed i museumsregi
 • Rene kommercielle formål

Målgrupper og tilgængelighed

Projektet skal rette sig mod ikke-videnskabelige målgrupper primært i Danmark: den brede befolkning, fra børn og unge i folkeskole og opefter. Projektet skal som udgangspunkt være tilgængeligt for alle interesserede og må således ikke være begrænset til f.eks. en specifik arbejds- eller undervisningssituation. På samme vis skal dele af projektets bærende formidling være tilgængelig for offentligheden uden brugerbetaling.

Formidlingsformater

Projektet kan basere sig på alle (og gerne flere) typer af formidlingsformater, f.eks. TV- og radioproduktioner, podcasts, skriftlige produktioner, festivaler, foredrag og debatarrangementer, animationer, publikationer, SoMe-produktioner mv.

Startdato for projekter 

Efterårsopslag med deadline for ansøgninger 1. september: 
 • Tidligste startdato er 1. januar og seneste startdato er 1. september
Forårsopslag med deadline for ansøgninger 1. april: 
 • Tidligste startdato er 1. august og seneste startdato er 1. april det efterfølgende år 

Ansøgningskrav

Ansøgningen skal indsendes i Carlsbergfondets ansøgningssystem CF-Grant

Hvis ansøgningen ikke overholder følgende krav, vil ansøgningen blive administrativt afvist: 

Ansøgningen skal skrives på enten dansk eller engelsk. Fonten Times New Roman skal bruges, fontstørrelse 12, og der skal være mindst 2 cm margen til venstre, højre, og i top og bund, samt en linjeafstand på 1,5. De følgende dokumenter, og kun de følgende dokumenter, skal uploades med ansøgningen i pdf-format (vær opmærksom på, at andre formater ikke accepteres): 
 • Projektbeskrivelse
 • Budget
 • Curriculum vitae
 • Foreløbig produktionsplan
 • Foreløbig distributionsplan
Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen må ikke overstige 6.000 karakterer inklusive mellemrum, figurbeskrivelser, tabeller, etc. Beskrivelsen må ikke overskride to A4-sider, inklusive billeder, figurer, tabeller, etc., men eksklusive eventuelle referencer. Referencer skal tilføjes i direkte fortsættelse af projektbeskrivelsen. 

Budget
Et detaljeret budget over det ansøgte beløb skal uploades i Carlsberg Mindelegats budgetskabelon, inklusive en beskrivelse af budgetposterne.
Eventuelle indtægter i forbindelse med projektet skal indgå som estimat i budgettet.

Curriculum vitae
Ansøgerens CV må ikke overskride to A4-sider. 

Foreløbig produktionsplan
Den foreløbige produktionsplan må ikke overskride en A4-side. 

Foreløbig distributionsplan 
Den foreløbige distributionsplan må ikke overskride en A4-side. 

Carlsbergfondet forbeholder sig retten til at foretage mindre justeringer i vejledningen.

Læs om vurderingskriterier

Carlsberg Mindelegat er et selvstændigt legat, der administreres af CarlsbergfondetTil oversigt